< sekcia Slovensko

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Ukrajiny

Foto: Cezhraničná spolupráca Slovenska a Ukrajiny

Bratislava 30. novembra (OTS) - Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove.

Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá) a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu občanov na správe vecí verejných. Následne zástupcovia samospráv diskutovali o svojej práci na prešovskej radnici a ďalší účastníci sa zapojili do ďalších dvoch interaktívnych workshopov. V jednom z nich sa slovenské a ukrajinské občianske organizácie stretli s novinármi z oboch krajín, informovali sa o situácii v spoločnosti a médiách v každej z nich a hľadali možnosti efektívneho spoločného postupu. Druhé stretnutie bolo zamerané na činnosť seniorských organizácií a medzigeneračnú spoluprácu.

Ďalšia konferencia pod názvom Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny bola zameraná na oblasť hospodárstva. Jej prvý panel bol venovaný aktivitám a kooperácii obchodných komôr a ich prínosu pre ekonomické vzťahy oboch krajín. Ďalšie hovorili o energetike, doprave a logistike, nevyhli sa poukázaniu na problémy, podčiarkli však predovšetkým výhody, perspektívy a potenciál spoločného postupu. To platí aj pre záverečný panel, venovaný cestovnému ruchu. K všetkým uvedeným oblastiam sa uskutočnili odborné diskusné workshopy.

Jedným z cieľov projektu je nadväzovanie partnerstiev – a obe konferencie s takmer dvomi stovkami účastníkov zo Slovenska aj Ukrajiny k tomu výrazne prispeli. Hlavným zámerom je posilniť cezhraničný tok informácií, čo sa viacerými článkami a prílohami v lokálnej, regionálnej aj celoštátnej tlači dialo aj v úvodných mesiacoch projektu, konferencie však boli výrazným impulzom pre intenzívnejší informačný tok. Ten bude výrazne pokračovať smerom k vyvrcholeniu projektu konferenciami v Užhorode a Košiciach v roku 2017.

Miloš Nemeček, manažér publicity projektu
Foto: Cezhraničná spolupráca Slovenska a Ukrajiny