Quantcast
< sekcia Slovensko

Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Predpokladané finančné prostriedky, potrebné na budovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd predstavujú podľa rezortu celkovo 1,285 miliardy eur.

Bratislava 10. marca (TASR) - Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027. Vyplýva to z druhej aktualizácie Vodného plánu Slovenska, ku ktorému v posledných dňoch skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. V súčasnosti Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nevie vyčísliť náklady na realizáciu opatrení na dosiahnutie cieľov vodného plánu.

"Ide totiž o veľký rozsah opatrení investičného aj neinvestičného charakteru, ktorých výška bude závisieť od konkrétneho projektu a dostupnosti zdrojov financovania," ozrejmilo. Predpokladané finančné prostriedky, potrebné na budovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd predstavujú podľa rezortu celkovo 1,285 miliardy eur. Do roku 2027 predpokladané finančné výdavky dosiahnu celkovú sumu 932,77 milióna eur, tvrdí.

Predpokladané finančné prostriedky na realizáciu potrebných opatrení budú podľa MŽP poskytnuté z eurofondov, z Environmentálneho fondu, zo štátneho rozpočtu, z vlastných prostriedkov obcí a vodárenských spoločností. "Podrobnejšie podmienky financovania opatrení sa však zatiaľ nestanovili," skonštatovalo.

Slovensko je na základe európskej legislatívy rozdelené do dvoch národných správnych území povodí - správneho územia povodia Dunaja a povodia Visly. Do povodia Dunaja patrí približne 96 percent územia SR. Je vymedzené čiastkovými povodiami Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy. Správne povodie Visly je vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu, ktoré ústia do rieky Visla, patria tam približne štyri percentá Slovenska, vysvetlilo ministerstvo.

Opatrenia pre obe povodia podľa MŽP zodpovedajú vodohospodárskym problémom v týchto oblastiach. Ide napríklad o organické znečistenie povrchových vôd, znečistenie povrchových vôd živinami, znečistenie vôd chemickými látkami, opatrenia na zabezpečenie spojitosti vodných tokov vhodnými rybovodmi, odstraňovanie priečnych stavieb vo vodných tokoch, prepojenia mŕtvych ramien s tokom, problémy znečistenia podzemných vôd a zhoršenie ich stavu a negatívne dosahy zmeny klímy.

"Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom k roku 2027 stanoveným na národnej úrovni a úrovni medzinárodného povodia Dunaja pre jednotlivé významné vodohospodárske problémy," uviedol envirorezort.