Quantcast
< sekcia Slovensko

Pomôžte predchádzať rasovej nenávisti a prejavom xenofóbie

Cieľom projektu BEAMS je zmapovať, ako sa na radikalizácii spoločnosti podieľajú masové médiá a tzv. populárna kultúra.

Bratislava 22. júla (OTS) - Slovensko sa prostredníctvom mimovládnej organizácie Inštitút pre rozvoj spoločnosti zapojilo do celoplošného európskeho projektu BEAMS, ktorý skúma príčiny a zdroje rasistických a xenofóbnych prejavov v spoločnosti. "Našim zámerom je zmapovať, ako sa na radikalizácii spoločnosti podieľajú masové médiá a tzv. populárna kultúra." uvádza slovenská koordinátorka projektu Galya Terzieva. "Častokrát si ani neuvedomujeme, že negatívne spoločenské trendy podporujú i stereotypy v bežnom zobrazovaní menšín v médiách - napríklad vo vtipoch v zábavných programoch".

Projekt získal aj európsku podporu. Európska únia v rámci realizácie svojich politík zameraných proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim formám intolerancie, ako je napríklad antisemitizmus, islamofóbia, protirómsky rasizmus atď., podporuje aktivity, ktorých cieľom je nabádať k vzájomnému poznaniu sa, porozumeniu, k boju proti tradičným i novým stereotypom, ktoré sú zdrojom netolerantných postojov a správania sa, rovnako aj obmedzeniu šírenia týchto stereotypov.

Ambíciou projektu BEAMS je analyzovať príčiny a zdroje najmä rasistických a xenofóbnych prejavov nenávisti, ako aj zločinov z takto motivovanej nenávisti, vrátane spoločenských trendov vedúcich k týmto javom, a zlepšiť mechanizmy prípravy a šírenia súvisiacich mediálnych správ, ich prejavov v populárnej kultúre, ich prítomnosti v programovej skladbe masovokomunikačných médií, v umeleckej tvorbe, ako aj v teoretickej reflexii spomínaných fenoménov.

V týchto dňoch prebieha zber dát a rozhovory s vybranými odborníkmi, rovnako ako oslovovanie verejnosti s cieľom zistiť vnímanie zobrazovania menšín v každodennom živote.

Pre zmiernenie prejavov xenofóbie a súvisiacich foriem intolerancie podporuje Európska komisia aktivity na podporu vzájomného poznania a porozumenia prostredníctvom zmeny postojov voči tradičným a novým stereotypom. Projekt BEAMS skúma tzv. "populárnu" kultúru, t.j. jeho cieľom je identifikovať stereotypy v kultúrnych a mediálnych prejavoch určených širokému publiku.
Vyplnenie dotazníka, ktorý projektu pomôže zmapovať, kde sa tieto stereotypy najčastejšie prejavujú na Slovensku, nezaberie respondentovi viac ako dve minúty.