Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort: Novela zákona o ovzduší má zlepšiť kvalitu vzduchu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ďalej by sa mali periodicky kontrolovať kotly v domácnostiach. Vykonávané by mali byť aj kontroly obcou a inšpekciou na základe podnetov.

Bratislava 25. marca (TASR) - Zlepšiť kvalitu ovzdušia, znížiť celkové emisie a obmedziť emisie pri zdroji má za cieľ novela zákona o ovzduší. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Novelou by sa malo zaviesť efektívnejšie riadenie kvality ovzdušia okresnými úradmi. "Je potrebné zabezpečiť väčšiu angažovanosť na úrovni okresných úradov v sídle kraja ako orgánu zodpovedného za riadenie kvality ovzdušia, informovanie verejnosti a tiež každoročný verejný odpočet plnenia opatrení z programov na zlepšenie kvality ovzdušia," vysvetľuje MŽP v materiáli.

Väčšie kompetencie pri riadení kvality ovzdušia by tiež mali mať samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni. Mohli by tiež vypracovať miestne programy starostlivosti o kvalitu ovzdušia. "Obce budú mať právomoc všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území, napríklad domáce údenie uprostred obce alebo prijať rôzne opatrenia na obmedzenie cestnej dopravy," poukazuje rezort.

Ďalej by sa mali periodicky kontrolovať kotly v domácnostiach. Vykonávané by mali byť aj kontroly obcou a inšpekciou na základe podnetov. V rámci nich by sa mohli z popola alebo steru z komína odobrať vzorky na analýzu. Porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou by podľa materiálu malo byť riešené ako priestupok.

Novelou by sa malo zaviesť povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Budú tam určené rozhodujúce podmienky prevádzky zdroja vrátane emisných limitov. Úrad verejného zdravotníctva SR a rezort zdravotníctva by sa mali podieľať na politikách a opatreniach na zníženie emisií a vyhodnocovať vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie.

Návrh zákona zakazuje vyrábať a uvádzať na trh druhotné palivá vznikajúce zo spracovania odpadov. Platiť by malo prechodné obdobie do 31. decembra 2023. Zariadenia na spaľovanie druhotných palív by tak podľa MŽP mali možnosť prispôsobiť sa a posúdiť svoju činnosť v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie tak, aby mohli byť ďalej prevádzkované ako zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.