< sekcia Slovensko

Pätnásť rokov Slovenska v Európskej únii. Čo hovoria čísla?

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Pre Slovensko, ktoré vstúpilo do EÚ 1. mája 2004, to budú štvrté voľby do EP.

Bratislava 22. mája (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa na Slovensku uskutočnia 25. mája, v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ) v termíne 23. - 26. mája. Pre Slovensko, ktoré vstúpilo do EÚ 1. mája 2004, to budú štvrté voľby do EP.

V tejto súvislosti prinášame pohľad na naše 15-ročné členstvo SR v EÚ v číslach.

Priame výhody

Slovensko zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach po vstupe do EÚ. Patrí medzi najrýchlejšie rastúce krajiny v Únii. V roku 2004, teda v čase vstupu SR do EÚ, bol hrubý domáci produkt na obyvateľa na úrovni 57 % priemeru EÚ, v roku 2016 bol na úrovni 77 % európskeho priemeru.

HDP na obyvateľa na Slovensku vzrástol v období rokov 2003 až 2017 o 94 %, čo znamená, že sa životná úroveň v tomto období takmer zdvojnásobila.

Vstup do EÚ pomohol Slovensku prilákať zahraničné investície. Takmer 90 % priamych zahraničných investícii pochádza z krajín EÚ. Vďaka vstupu do Schengenského priestoru na 94 % našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru.

Slováci môžu voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať v celej Európskej únii. Teda nie na trhu s piatimi, ale 500 miliónmi ľudí.

Voľný pohyb po Európe znamená aj možnosť študovať v EÚ. Študijný program Erasmus+, ktorý využilo viac ako 40.000 slovenských vysokoškolákov, patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie vôbec.

Celkové investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavujú v rokoch 2004 – 2020 na Slovensku sumu 29,5 miliardy eur.

Využívanie eurofondov v rokoch 2007 - 2013

V období rokov 2007 – 2013 vyčerpalo Slovensko z Európskych štrukturálnych fondov finančné prostriedky vo výške 11,25 miliardy eur. Medzi krajinami EÚ obsadilo 15. miesto v úspešnosti čerpania EÚ fondov.

Prehľad niektorých zrealizovaných projektov: Vybudovalo sa 155 kilometrov (km) diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovaných bolo 644 km ciest I. triedy, opravilo sa 1210 km regionálnych ciest II. a III. triedy.

Zmodernizovalo sa 80 km železníc, na Slovensku pribudlo 67 nových vlakov, v Bratislave 45 nových električiek a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu a v Košiciach začalo jazdiť 33 nových električiek.

Zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 80 nemocníc a polikliník a taktiež 69 zariadení sociálnej starostlivosti.

Postavilo sa 24 priemyselných parkov, podpora smerovala 170 vedeckým inštitúciám a 14 projektom univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

Vybudovalo a zrekonštruovalo sa 80 čistiarní odpadových vôd a 1673 km kanalizačnej infraštruktúry, zmodernizovaných bolo vyše 800 škôl, uskutočnila sa výmena verejného osvetlenia vo viac ako 600 obciach, zrealizovalo sa 126 projektov v oblasti protipovodňových opatrení a 128 projektov na zníženie znečistenia vzduchu.

Využívanie eurofondov v rokoch 2014 - 2020

Do konca roku 2023 sa v programovom období 2014 - 2020 z vyčlenených prostriedkov EU vo výške 15,5 miliárd eur plánujú podporiť niektoré z nasledovných aktivít z jednotlivých operačných programoch: Vybudovať sa má 104 km diaľnic a rýchlostných ciest a zrekonštruovať 111 km železničných tratí, zmodernizovať sa má 27 km električkových tratí i verejný prístav v Bratislave (v rámci programu Integrovaná infraštruktúra).

V rámci programu Integrovaný regionálny operačný program sa plánuje zrekonštruovať alebo zrenovovať 145 km ciest, vybudovať 14 km nových ciest, v mestskej a prímestskej doprave sa má nahradiť 108 autobusov, pribudne 146 nových úsekov cyklistických komunikácií. Zmodernizovať sa má 10 všeobecných nemocníc, ktoré to najviac potrebujú.

V rámci programu Životné prostredie sa má o 205.000 zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd, o 21.500 ton sa má zvýšiť kapacita na triedenie komunálnych odpadov o 330.000 ton sa zvýši kapacita na zhodnocovanie odpadov.

O 12.700 sa má zvýšiť počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany, o 575 MW sa zvýši kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

V rámci programu Výskum a inovácie sa má podporiť 170 výskumných inštitúcií a 3200 podnikov prostredníctvom poradenských centier pre malých a stredných podnikateľov.

V rámci programu Rozvoj vidieka sa má reštrukturalizovať alebo modernizovať 1850 poľnohospodárskych podnikov vrátane podpory pre rozvoj podnikania. Pribudnúť má 399.000 ha poľnohospodárskej pôdy s  podporenou biodiverzitou, zlepšeným vodným hospodárstvom a zlepšeným obhospodarovaním pôdy.