Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. december 2023Meniny má Hilda
< sekcia Slovensko

Horecký: Novela školského zákona prináša zlepšenia v oblasti inklúzie

Na snímke dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ján Horecký počas pracovných raňajok s novinármi na tému Od integrácie k inklúzií - konkrétna pomoc deťom (opatrenia z novely školského zákona) v pondelok 27. februára 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Novela školského zákona prináša pre deti a žiakov, ktorým sú diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, nárok na získanie podpory vo výchove a vzdelávaní.

Bratislava 27. februára (TASR) - Flexibilnejšie reagovanie na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) detí a žiakov je opatrenie, ktoré prináša novela školského zákona. Vládou schválená novela zákona okrem iného zavádza aj právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od troch rokov, potvrdil to v pondelok dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Zámerom ministerstva školstva je, aby malo každé dieťa od troch rokov právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcou alebo regionálnym úradom školskej správy (RÚŠS). Horecký poznamenal, že úprava na školský rok 2024/2025 sa týka štvorročných detí a od školského roka 2025/2026 aj trojročných detí. Podľa slov ministra školstva bude každý rodič môcť uplatniť svoje právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie prioritne v spádovej materskej škole. Ak tá nebude môcť objektívne zabezpečiť toto právo, nastupuje iná materská škola zriadená obcou tam, kde má dieťa trvalý pobyt. Ak ani to nebude možné, rodič bude môcť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie uplatniť v materskej škole zriadenej inou obcou alebo RÚŠS, ktorá má kapacitné možnosti a nachádza sa najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa.

"Návrh bude mať pozitívny vplyv nielen na zabezpečenie rovnoprávneho prístupu k predprimárnemu vzdelávaniu, ale aj na jeho skvalitnenie a nepriamo aj na zvýšenie zamestnanosti vo všetkých regiónoch. Predpokladáme, že zvýšením účasti čo najvyššieho počtu detí do troch rokov v materských školách zlepšíme aj ich pripravenosť na vzdelávanie v základnej škole," uviedol Horecký. Návrhom zákona sa podľa jeho slov plnia míľniky a ciele jednej z úloh plánu obnovy. V tejto súvislosti už rezort školstva spustil aj výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít v materskej škole, dobudovaných by tak malo byť vyše 12.000 miest.Novela školského zákona prináša pre deti a žiakov, ktorým sú diagnostikované ŠVVP, nárok na získanie podpory vo výchove a vzdelávaní. Systém podporných opatrení je prostriedkom realizácie inkluzívneho vzdelávania. Cieľom úpravy je podľa riaditeľky odboru inkluzívneho vzdelávania Jany Merašickej rozšíriť pojem ŠVVP o ďalšie skupiny ťažkostí a špecifík vo vývine dieťaťa, napríklad v oblasti jazykových a kognitívnych schopností, motivácie a emocionality či zručností.Nový systém podľa rezortu školstva dokáže lepšie zohľadniť aj problémy detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní a zároveň lepšie reagovať i na potreby talentovaných žiakov pri rozvoji ich osobnostného potenciálu špeciálnym rozvíjaním ich tvorivosti či iných zručností.

Ďalšou novinkou je, že príčiny ŠVVP, ktoré boli doteraz napojené na prekážky na strane dieťaťa, budú rozšírené o také bariéry, ktoré súvisia napríklad s jeho rodinným prostredím alebo existujúcimi bariérami na strane výchovno-vzdelávacieho systému. Pomoc majú dostávať aj žiaci napríklad s prechodne sťaženou situáciou v rodine, so začínajúcimi ťažkosťami v správaní i s rizikom opakovania ročníka.Podporné opatrenia budú navrhnuté iba na základe rôznych druhov diagnostiky. O diagnostiku s cieľom poskytnutia podporného opatrenia môže požiadať školu alebo školské zariadenie zákonný zástupca dieťaťa, plnoletý žiak, zástupca zariadenia, pedagogický alebo odborný zamestnanec. Poskytovanie podporných opatrení je v nastavenom modeli priamo prepojené s piatimi úrovňami podpory systému poradenstva a prevencie. Na novelu školského zákona bude nadväzovať katalóg podporných opatrení.