< sekcia Slovensko

Kamerový systém nesmie narušiť súkromie človeka

Ilustračné foto Foto: TASR/Erik Máder

"Pokiaľ tento záznam nie je využitý na účely trestného alebo priestupkového konania, musí byť zlikvidovaný najneskôr do 15 dní," uvádza advokátka.

Bratislava 23. marca (TASR) - Kamerový systém nesmie v nijakom prípade monitorovať priestory, kde človek očakáva súkromie. Povedala pre TASR advokátka Jana Martinková. „Ak by mal zorný uhol nainštalovanej kamery snímať súkromný pozemok inej osoby, treba mať jej súhlas, nakoľko obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy možno vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením,“ zdôraznila Martinková s tým, že podmienky používania kamerových systémov rieši jednak zákon o ochrane osobných údajov a sčasti tiež Občiansky zákonník a na pracovisku Zákonník práce.

Pokiaľ kamerový systém sníma verejné priestranstvo, napríklad časť ulice ako priestoru, do ktorého možno voľne vstupovať a zdržiavať sa bez časového obmedzenia, môže sa tak diať jedine za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrany majetku a zdravia. „Takto vyhotovený záznam možno použiť iba za účelom právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania. Iné využitie záznamu, prípadne jeho sprístupnenie neoprávnenej osobe, či zverejnenie bez súhlasu dotknutej osoby by bolo nezákonné. Pokiaľ tento záznam nie je využitý na účely trestného alebo priestupkového konania, musí byť zlikvidovaný najneskôr do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď ho vyhotovili,“ dodala Martinková.

Monitorovaný priestor musí byť v mieste vstupu do priestoru označený vhodným piktogramom. Podľa Martinkovej zákon prevádzkovateľovi informačného systému ukladá aj povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. „Pokiaľ bude kamerový systém prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, musí jeho prevádzkovateľ prijať opatrenia vo forme bezpečnostného projektu, ktorý musí vymedzovať rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Ak nebude prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, stačí, keď prevádzkovateľ prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov,“ konštatovala advokátka.

Informačný systém, ktorý na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia monitoruje priestory prístupné verejnosti, nepodlieha oznamovacej povinnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov. Musí sa však o ňom viesť evidencia, najneskôr odo dňa začatia spracúvania údajov.