< sekcia Slovensko

Maďarsko prehralo spor so SR o označení Vinohradnícka oblasť Tokaj

Víno Tokaj Foto: TASR/František Iván

Na žiadosť Slovenska Európska komisia (EK) zapísala chránené označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch.

Brusel/Luxemburg 8. novembra (TASR) - Súdny dvor EÚ dnes oznámil, že Všeobecný súd zamietol žalobu Maďarska podanú proti zápisu označenia "Vinohradnícka oblasť Tokaj" pre Slovensko v databáze E-Bacchus. Tento zápis totiž nemožno napadnúť, pretože sa vykonával automaticky na základe ochrany, ktorú toto označenie požívalo v EÚ ešte pred zavedením databázy.

Vinohradnícky región Tokaj sa nachádza v Maďarsku i na Slovensku.

Na žiadosť Slovenska Európska komisia (EK) zapísala chránené označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch, ktoré uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie 17. februára 2006 a 10. mája 2007.

Dňa 31. júla 2009, iba deň pred zavedením elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín (databáza nazývaná E-Bacchus), bol uverejnený nový zoznam akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch. Tento zoznam obsahoval zmenu požadovanú Slovenskom v chránenom označení pôvodu uverejnenom v predchádzajúcich zoznamoch. Do tohto nového zoznamu bolo teda zapísané chránené označenie pôvodu "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť".

Na základe nového zoznamu bolo chránené označenie pôvodu "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť" zapísané v databáze E-Bacchus pre vinohradnícky región Tokaj nachádzajúci sa na Slovensku.

Dňa 30. novembra 2009 Slovensko zaslalo EK list, v ktorom ju žiadalo o nahradenie v databáze E-Bacchus chráneného označenia pôvodu "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť" chráneným označením pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj". V tejto súvislosti daný členský štát uviedol, že označenie pôvodu "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“ bola zapísaná do zoznamu akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch omylom a že vo vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej sa má zápis do zoznamu vykonať, sa v skutočnosti nachádza označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj".

Po tom, ako sa EK ubezpečila, že ku dňu zavedenia databázy E-Bacchus sa v predmetnej slovenskej právnej úprave skutočne uvádzalo označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj", zmenila v súlade so žiadosťou Slovenska informácie uvedené v tejto databáze.

Maďarsko túto zmenu napadlo. Maďarsko sa obrátilo na Všeobecný súd, pričom požadovalo zrušenie zápisu vykonaného komisiou v databáze "E-Bacchus" chráneného označenia pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" pre Slovensko.


Víno Tokaj
Foto: TASR/František Iván

Označenie vín bolo v súlade s platnou právnou úpravou


Všeobecný súd vo svojom rozsudku v prvom rade rozhodol, že označenia vín, ktoré sú už chránené podľa právnej úpravy EÚ platnej pred zavedením databázy E-Bacchus, sú automaticky chránené podľa právnej úpravy platnej po zavedení tejto databázy. Zavedenie uvedenej databázy tak nezmenilo povahu ochrany týchto označení vín, takže ich ochrana vôbec nezávisí od ich zápisu v databáze.

Všeobecný súd ďalej uviedol, že ochrana označení vín poskytovaná právnou úpravou únie v znení platnom pred zavedením databázy E-Bacchus sa zakladala na označeniach vín, ako vyplývali z právnych úprav členských štátov. Všeobecný súd konštatoval, že slovenská právna úprava účinná 1. augusta 2009, v deň zavedenia databázy E-Bacchus, na ktorej sa zakladá ochrana Spoločenstva označení vín, pokiaľ ide o vinohradnícky región Tokaj na Slovensku, obsahovala len označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj", takže jedine toto označenie pôvodu mohlo byť v tom čase chránené v EÚ.

Všeobecný súd spresnil, že nesprávne uverejnenie chráneného označenia pôvodu "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť" v úradnom vestníku nič nezmenilo na tom, že podľa slovenskej právnej úpravy, ktorá je ako jediná relevantná, požívalo 1. augusta 2009 ochranu len označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj".

Všeobecný súd rozhodol, že tým, že zápis označenia "Vinohradnícka oblasť Tokaj" bolo chránené právom únie už pred jeho zápisom v databáze E-Bacchus, tento zápis nemôže vyvolávať právne účinky. Keďže v súlade so Zmluvou Všeobecný súd preskúmava zákonnosť len tých aktov orgánov EÚ, ktoré zakladajú právne účinky, zamietol žalobu Maďarska ako neprípustnú.