Quantcast
< sekcia Slovensko

Menia sa názov i kompetencie regulátora audiovizuálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Niektoré rozhodnutia administratívno-technického charakteru, ako napríklad autorizácie programových služieb a ich zmeny, prejdú do agendy kancelárie rady, dodala hovorkyňa.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa od pondelka mení na Radu pre mediálne služby. Štruktúra orgánov štátneho regulátora v oblasti audiovizuálnych služieb ostáva zachovaná, rozširuje sa však pôsobnosť dohľadu i portfólio kompetencií. Zmeny vyplývajú z nového zákona o mediálnych službách, ktorý v pondelok nadobudol účinnosť.

"Okrem oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa pôsobnosť štátnej regulácie týka po novom aj platforiem na zdieľanie obsahu," upozornila na jednu z výrazných zmien hovorkyňa rady Lucia Michelčíková. V taxatívne zákonom vymedzených prípadoch, napríklad pri obsahoch napĺňajúcich znaky detskej pornografie, extrémistického materiálu či podnecujúcich k teroristickým trestným činom, bude mať rada možnosť aplikovať mechanizmy, ktoré majú zamedziť šíreniu takýchto nelegálnych obsahov na platformách.

Mení sa taktiež forma rozhodovania regulátora, deväťčlenné plénum rady bude rozhodovať iba o prideľovaní rozhlasových frekvencií, o zásadných majetkových a personálnych zmenách vysielateľov či o niektorých odvolaniach. Sťažnosti na obsah vysielania budú posudzovať vytvorené trojčlenné senáty rady. "Niektoré rozhodnutia administratívno-technického charakteru, ako napríklad autorizácie programových služieb a ich zmeny, prejdú do agendy kancelárie rady," dodala hovorkyňa. Podrobnosti určí nový štatút a rokovací poriadok rady.

V prípade rozšírenia kompetencií upozornila na to, že regulátor bude mať právomoc vydávať vykonávacie predpisy, spresňujúce zákony. "Príkladom je vyhláška regulujúca zvukovú intenzitu reklamy, ktorú doteraz vydávalo ministerstvo kultúry," priblížila.

Poukázala tiež na to, že zákon dáva väčší priestor samoregulačným orgánom dohliadajúcim na určitú oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti zákona. "Ak sa samoregulačný orgán nebude sporným obsahom zaoberať, rozhodne v zjavnom rozpore so svojím kódexom alebo zákonom či udelí neprimerane nízku sankciu, bude konať rada," vysvetlila Michelčíková a doplnila, že rada bude posudzovať aj spomenuté kódexy a viesť evidenciu samoregulačných orgánov. "Takisto bude koordinovať medzisektorovú komisiu na ochranu maloletých, ktorej vznik iniciuje zákon a ktorá má pôsobiť v oblasti ochrany maloletých pred škodlivým mediálnym obsahom," dodala.