< sekcia Slovensko

Ministerstvo školstva odmieta obvinenia maďarských učiteľov dejepisu

Vzdelávací program z dejepisu pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským nebol vypracovaný „v súlade s platnými predpismi“.

Bratislava 18. marca (TASR) - Vzdelávací program z dejepisu pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským nebol vypracovaný „v súlade s platnými predpismi“ tak, ako sa to uvádza v stanovisku Združenia maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku (ZMUD) k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu z dejepisu. Reagovala tak na slová predsedu združenia Attilu Simona hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ) Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Podľa predsedu ZMUD-u rozhodnutie MŠVVŠ je politické stanovisko, ktoré je v rozpore s princípom rovnoprávnosti národnostných menšín zakotveným v Ústave SR. „Odmietnutím samostatného štátneho vzdelávacieho programu z dejepisu pre školy s vyučovacím jazykom maďarským ministerstvo zároveň odmieta poskytnúť žiakom maďarskej národnosti rovnakú šancu prístupu k hodnotám a tradíciám vlastného národa, akú majú slovenskí žiaci, čím prakticky degraduje žiakov maďarských škôl na občanov druhej triedy,“ uvádza sa v stanovisku združenia učiteľov.

„Podmienky vzdelávania pre všetky školy v SR sú ustanovené platnou legislatívou v oblasti školstva a štátnymi vzdelávacími programami, ktoré predstavujú hierarchicky najvyšší cieľovo-programový projekt vzdelania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Je východiskom a záväzným dokumentom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadňujú špecifické lokálne a regionálne podmienky a potreby,“ zdôraznila hovorkyňa ministerstva.  

Podľa jej ďalších slov v zmysle školského zákona o výchove a vzdelávaní štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. „Dávame do pozornosti § 12 školského zákona, podľa ktorého „deťom a žiakom patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na výchovu a vzdelanie v ich jazyku za podmienok ustanovených týmto zákonom. Súčasťou výchovy a vzdelávania v základných školách a stredných školách s iným vyučovacím jazykom, ako je štátny jazyk, je aj povinný predmet slovenský jazyk a literatúra v rozsahu vyučovania potrebného na jeho osvojenie,“ ozrejmila Dupaľová Ksenzsighová.

Ako hovorkyňa ďalej uviedla, pre deti a žiakov občanov patriacim k národnostným menšinám sa výchova a vzdelávanie zaručuje v školách a v triedach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. „V školách a v triedach, v ktorých je jedným z vyučovacích predmetov jazyk národnostnej menšiny a vyučovacím jazykom ostatných predmetov je štátny jazyk sa môžu niektoré predmety vyučovať v jazyku národnostnej menšiny, najmä výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova,“ vysvetlila. 

Dodala, že z uvedeného sa rezultuje skutočnosť, že nové štátne vzdelávacie programy, ktoré ministerstvo školstva schválilo 6. februára, sú v plnom súlade s aktuálne platným školským zákonom, ako aj s jeho základnými princípmi a cieľmi výchovy. Hovorkyňa pripomenula, že pozornosť treba venovať zmenám v rámcovom učebnom pláne (RUP), ktorý stanovuje časové dotácie jednotlivých vyučovacích predmetov podľa ročníkov a tiež počet voliteľných hodín. "Voliteľné hodiny si škola konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe," uzavrela.