< sekcia Slovensko

Rezort školstva:Otvorenejšiu vedu bude reprezentovať národná stratégia

Na snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Európska komisia, ktorá presadzuje otvorený model vedy a výskumu, odporúča členským štátom zaviesť národné stratégie v tejto oblasti.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Otvorený prístup k vedeckým dátam či lepšia infraštruktúra, aj to sú ciele pripravovanej Národnej stratégie pre otvorenú vedu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Národná stratégia pre otvorenú vedu vznikla ako jedna z úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy v záujme integrity, reprodukovateľnosti, efektivity, viditeľnosti. Taktiež má zvýšiť transparentnosť výskumných procesov," uviedli z odboru podpory otvorenej vedy a výskumu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Ako dopĺňajú, dostupnosť aktuálnych vedeckých informácií zo spoľahlivých zdrojov a spolupráca všetkých aktérov pri ich získavaní, zdieľaní a sprostredkovaní verejnosti sa ukazuje ako kľúčový faktor pri úspešnom prekonávaní výziev, ktorým spoločnosť čelí.

Európska komisia, ktorá presadzuje otvorený model vedy a výskumu, odporúča členským štátom zaviesť národné stratégie v tejto oblasti. "Medzi strategické ciele Národnej stratégie pre otvorenú vedu patrí otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaných z verejných zdrojov, otvorený prístup k vedeckým dátam, rozvoj technickej infraštruktúry pre otvorenú vedu, systém financovania otvorenej vedy, ochrana autorských práv a práva duševného vlastníctva, vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy, otvorené vzdelávacie zdroje, miesto otvorenej vedy v hodnotení vedy a výskumu, ako aj občianska veda," konkretizujú z CVTI SR. Cieľovými skupinami stratégie sú vedecké a akademické inštitúcie, vedecko-výskumní a akademickí pracovníci, študenti, organizácie vedy a výskumu, vláda a výkonná moc, školy, knižnice, archívy, múzeá a galérie, vydavatelia publikácií vo forme otvoreného prístupu a verejnosť.

Väčšina krajín Európskej únie už národnú stratégiu zaviedla. "V posledných rokoch badať na Slovensku zmenu infraštruktúry na inštitucionálnej úrovni. Je to zapríčinené tlakom Európskej komisie na uverejňovanie výsledkov vedeckých projektov prostredníctvom otvoreného prístupu," priblížilo CVTI SR. Zvýšil sa i záujem o problematiku otvorenej vedy zo strany akademických pracovníkov, študentov a knihovníkov.

Súčasťou Národnej stratégie pre otvorenú vedu je aj akčný plán otvorenej vedy.