< sekcia Slovensko

Výzvy na výskum COVID-19 budú len mimo Bratislavského kraja

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Nastavenie dvoch výziev za 80 miliónov eur umožňuje bratislavským vedcom čerpať peniaze za rovnakých podmienok ako tímom z iných regiónov len ak presunú svoje aktivity z Bratislavy.

Bratislava 11. augusta (TASR) – Dve výzvy, ktoré sa zameriavajú na výskum a vývoj pomoci proti ochoreniu COVID-19, boli vyhlásené len pre menej rozvinuté regióny, čiže pre všetky kraje okrem Bratislavského. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva s tým, že aktuálne nie sú v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, disponibilné finančné prostriedky pre rozvinutejší región. Na túto skutočnosť koncom uplynulého týždňa upozornila spoločnosť MultiplexDX.

Spoločnosť tvrdí, že bratislavské vedecké tímy sa nedostanú k financiám na výskum ochorenia COVID-19 v rovnakej miere ako vedci z ostatných častí Slovenska.

„Ministerstvo školstva predložilo v rámci poslednej revízie operačného programu integrovaná infraštruktúra návrh na presun, respektíve navýšenie finančných prostriedkov pre rozvinutejší región," poznamenal rezort školstva s tým, že návrh nebol schválený vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu potrebných pre navýšenie spolufinancovania podporených projektov. Pre rozvinutejší región je stanovená nižšia intenzita, respektíve podiel pomoci zo zdrojov EÚ. Ministerstvo uviedlo, že rozdiel, ktorý by musel byť dofinancovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu, predstavuje 35 percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Spoločnosť poznamenala, že nastavenie dvoch výziev za 80 miliónov eur umožňuje bratislavským vedcom čerpať peniaze za rovnakých podmienok ako tímom z iných regiónov len ak presunú svoje aktivity z Bratislavy. „Ak tak neurobia, ich jediná možnosť je začleniť sa do konzorcia mimobratislavských partnerov a z projektu čerpať maximálne 15 percent s obmedzením na bežné výdavky," podotkla spoločnosť.

Rezort školstva informoval, že v rámci výziev a podmienky oprávnenosti miesta realizácie projektu je rozhodujúce skutočné miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa, partnera. „Uvedené organizácie sa teda môžu zapojiť do výzvy, pokiaľ budú realizovať projekt na oprávnenom území (všetky kraje okrem Bratislavského) napríklad prostredníctvom svojich fakúlt, detašovaných pracovísk, dcérskych spoločností a podobne, vďaka možnosti využitia takzvanej flexibility, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 percent z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie," potvrdilo ministerstvo.

„Ministerstvo školstva zahrnulo do žiadosti o podporu z balíka React EU požiadavku na navýšenie alokácie viacerých výziev pre Bratislavský kraj, ktorý bol najviac postihnutý epidémiou nového koronavírusu. Takéto opatrenie by nasmerovalo dodatočné zdroje k vedcom v Bratislavskom kraji," uzavrel rezort s tým, že žiadosti o podporu z týchto zdrojov sú aktuálne v štádiu vyhodnocovania.