Quantcast
< sekcia Slovensko

MV SR: Aktívne občianstvo sa u nás stretáva s viacerými problémami

Na snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo vnútra SR na Pribinovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Povedomie občanov o samotnej občianskej spoločnosti a jej rozmanitých formách je podľa koncepcie na nízkej úrovni.

Bratislava 5. augusta (TASR) – Aktívne občianstvo sa na Slovensku v súčasnosti stretáva s problémami ako pretrvávajúca nízka úroveň interpersonálnej a všeobecnej dôvery, nízka úroveň občianskej participácie, tiež nízka úroveň povedomia občanov o občianskej spoločnosti a jej funkciách. Vyplýva to z Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030, ktorá v júli prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Ministerstvo vnútra (MV) SR v nej dáva za cieľ mieru participácie občanov zvýšiť.

Povedomie občanov o samotnej občianskej spoločnosti a jej rozmanitých formách je podľa koncepcie na nízkej úrovni. "Značná časť verejnosti nepozná žiadnu konkrétnu mimovládnu neziskovú organizáciu. Občania neraz netušia, že mnohé užitočné služby či aktivity nie sú produktom štátnych zamestnancov, ale pochádzajú z mimovládneho neziskového prostredia," píše sa v nej. Málokto si podľa materiálu uvedomuje, aká rôznorodá je sféra pôsobnosti občianskych organizácií a aké široké spektrum funkcií plnia.

"Zároveň je vo verejnosti značne rozšírené očakávanie, že štát by mal väčšmi podporovať občianske iniciatívy a činnosť mimovládnych neziskových organizácií," uvádza sa v koncepcii. Cieľom je preto podľa nej zvýšiť mieru participácie občanov v občiansko-politickej oblasti a tiež v oblasti spoločenskej participácie - dobrovoľníctva, darcovstva a členstva v organizáciách. Navrhujú sa preto rôzne opatrenia, napríklad zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík, rozšírenie dobrovoľníckych programov a podpora výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu.

Štát by mal tiež podľa koncepcie za účasti občianskej spoločnosti pripraviť novelizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám tak, aby odrážal súčasné požiadavky informatizácie spoločnosti, zaručoval skvalitnenie procesov poskytovania informácií a poskytoval pre žiadateľa využiteľnejšie informácie.

Ďalšie bariéry pre podporu ľudí v občianskej participácii sú aj nedostatočná finančná udržateľnosť dlhodobých a systematických dobrovoľníckych programov, nedostatočné priestorové, finančné a personálne kapacity dobrovoľníckych centier alebo nedostatočná cielená podpora zapájania mladých ľudí a seniorov do dobrovoľníctva. "Medzi základné princípy demokratickej spoločnosti pritom patrí požiadavka vytvárať všetkým ľuďom rovnaké príležitosti na uplatnenie sa v živote, a to aj v oblasti participácie," pripomína sa v koncepcii.