< sekcia Slovensko

Návrh na konkurz Kúpeľov Piešťany zamietnutý súdom ako nedôvodný

Okresný súd Trnava zastavil konkurzné konanie voči spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s..

Bratislava 19. augusta (OTS) - Okresný súd Trnava dňa 12.08.2013 zastavil konkurzné konanie voči spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. (SLKP) ktoré bolo vedené od 09.07.2013 na základe návrhu spoločnosti advokáta Karola Kovára – CYC Bratislava, s.r.o., ktorá si od SLKP nárokuje zaplatenie sumy 100.000 eur.

CYC Bratislava získala časť pohľadávky spoločnosti Swiss Finance, s.r.o. (ktorej právnym zástupcom je advokát Karol Kovár), ktorá ju ešte predtým nadobudla od spoločnosti CKSK, a.s. (predseda predstavenstva advokát Karol Kovár). Pohľadávka mala vzniknúť z titulu zmluvnej pokuty na základe údajnej výpovede SLKP vzájomnej zmluvy s CKSK.

SLKP odmieta túto pohľadávku uhradiť a preto o nej viac ako 11 rokov prebiehajú 4 súdne konania. Do dnešného dňa ani v jednom z nich nebol predložený originál zmluvy ani originál výpovede, a to napriek tomu, že SLKP namieta, že zmluvu nepodpísal dostatočný počet členov predstavenstva SLKP a tiež popiera, že by niekedy doručila výpoveď tejto zmluvy CKSK, a.s.

Konkurzný súd dal za pravdu SLKP a v odôvodnení uviedol, že „za platobnú neschopnosť sa nepovažuje stav, keď dlžník odmieta uhrádzať niektoré finančné záväzky, pretože ich neuznáva alebo ich odmieta uhradiť z iných dôvodov.“

V rámci konkurzného konania súd posudzoval finančný majetok SLKP a zistil, že tento tvorila disponibilná hotovosť vo výške „ 7.831.171,46 eur“ a „pohľadávky (pozn. SLKP je veriteľ), pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania 1.542.860,96 eur, pričom v období od 10.07.2013-19.07.2013 bolo uhradených celkovo 685.320,71 eur.“

Súd na jednej strane akceptoval, že pohľadávky, ktoré si od SLKP nárokujú spoločnosti CYC Bratislava a Swiss Finance, neboli uhradené výlučne z toho dôvodu, že SLKP ich neuznáva. Súčasne ale uviedol, že ak by aj „medzi záväzky dlžníka súd zaradil záväzok voči navrhovateľovi (pozn. CYC Bratislava) a voči druhému označenému veriteľovi – Swiss Finance, s.r.o., tieto by boli kryté finančným majetkom dlžníka.

Súd rozhodol, že SLKP je finančne silná a stabilná spoločnosť, ktorá si svoje záväzky plní riadne a včas, nemá žiadne záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti a teda nie je v úpadku. Z toho dôvodu „mal súd za preukázané, že dlžník je platobne schopný a preto konkurzné konanie zastavil.“