< sekcia Slovensko

NKÚ:Organizácie regionálneho školstva musia byť pod väčším dohľadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa Najvyššeho kontrolný úrad (NKÚ) SR existujú rezervy pri zabezpečovaní činností a úloh, ktoré organizácie realizujú.

Bratislava 31. októbra (TASR) – Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) musia byť pod väčším drobnohľadom ministerstva školstva. Po realizovanej kontrole to odporúča Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, podľa ktorého totiž existujú rezervy pri zabezpečovaní činností a úloh, ktoré dané organizácie realizujú. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Kontrolná akcia bola vykonaná za roky 2015 – 2017 a kontrolóri skúmali, ako štyri rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva školstva dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a ako fungujú ich vnútorné kontrolné mechanizmy. NKÚ zistil, že organizácie mali síce vždy na začiatku roka schválené finančné prostriedky, tie však nepostačovali na všetky kľúčové aktivity, ktoré mali plniť. Pôvodné rozpočty sa tak v priebehu roka viackrát zvyšovali, niekedy až viac ako o 400 percent. "Na základe tohto postupu tak organizácie prijímali záväzky, ktoré neboli kryté rozpočtom, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách," skonštatoval vo svojej správe úrad.

Ministerstvo školstva z pozície zriaďovateľa pomáhalo podľa kontrolného úradu subjektom z finančného hľadiska tým, že okrem rozpočtovaných prostriedkov získavali finančné zdroje z kontraktov, ktoré boli zamerané na plnenie ročných plánov hlavných úloh dotknutých inštitúcií. Za závažný nedostatok považuje fakt, že samotné kontrakty ani plnenie jednotlivých úloh sa osobitne nevyhodnocovali a samotné organizácie ani nevedeli osobitne vyčísliť náklady na jednotlivé úlohy, s výnimkou NÚCEM.

Kontrolóri tiež zistili, že pri realizácii programov financovaných z fondov EÚ boli výrazne zvyšované položky na mzdy, čo súviselo najmä s viacnásobným zvyšovaním počtu zamestnancov, ako aj s uhrádzaním odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. "Nehospodárne konanie v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách bolo zistené najmä v metodicko-poradenských centrách pri vyplácaní niektorých finančných odmien, ale aj pri úhrade nepodloženého zabezpečenia využívania databáz a archívov," uviedol NKÚ.

Na riziko nehospodárneho konania bolo poukázané aj pri prenájmoch priestorov, najmä v ŠIOV. Majetok štátu, ktorý je sídlom organizácie, je na plnenie úloh využívaný iba na 21 percent. Organizácia si pritom prenajíma priestory, za ktoré v kontrolovanom období 2015 – 2017 uhradila spolu zhruba 625.000 eur cyperskej firme. Inú nehnuteľnosť, ktorú vlastní, 17 rokov nevyužíva a tá chátra.

"U každej z kontrolovaných organizácií boli identifikované neoprávnené výdavky (nezrovnalosti), ktoré vznikli pri realizácii národných projektov, a to v priemere 2,5 percenta z celkovo čerpaných európskych zdrojov, čo výrazne prevyšuje priemernú chybovosť v EÚ," podotkol NKÚ. Kontrolóri odhalili aj nedostatky v účinnosti vnútorného kontrolného systému všetkých preverovaných subjektov. Napríklad v ŠPÚ nebola zabezpečená nezávislosť kontroly, pretože funkciu hlavnej kontrolórky vykonávala zamestnankyňa, ktorá bola v hlavnom pracovnom pomere vo funkcii personalistky a mzdovej účtovníčky.

Ministerstvo školstva sa v stanovisku pre TASR vyjadrilo, že o výsledkoch kontroly NKÚ malo informácie už z čiastkových správ a na základe nich ministerstvo priebežne ukladalo svojim organizáciám opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V týchto dňoch bola doručená ministerstvu súhrnná správa zo všetkých čiastkových správ v rokoch 2015 až 2017.

"Aj na základe výsledkov zistených NKÚ ministerstvo ukladá priamo riadeným organizáciám rezortu školstva opatrenia na nápravu s cieľom nastavenia ich efektívneho a hospodárneho fungovania, k čomu nové vedenie rezortu školstva pristúpilo ihneď po svojom nástupe," uviedol komunikačný odbor ministerstva s tým, že o výsledkoch prijatých opatrení bude NKÚ informovať.