< sekcia Slovensko

Náhrada straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví sa možno upraví

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Cieľom návrhu je zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.

Bratislava 12. septembra (TASR) – Občiansky zákonník by sa mohol upraviť. Zmeny by mali umožniť skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou. Novelu z dielne rezortu spravodlivosti vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania.

Cieľom návrhu je zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.

Strata na zárobku je osobitným druhom majetkovej ujmy, ku ktorej dochádza pri škode, respektíve ujme na zdraví. Podľa súčasnej právnej úpravy sa má poškodenému namiesto náhrady škody poskytnúť náhrada za stratu na zárobku, ktorá sa posudzuje a určuje rovnako ako úrazový príplatok, prípadne úrazová renta. Podľa rezortu ide spravidla o nižšiu sumu ako tú, ktorú predstavuje skutočná majetková strata poškodeného.

Poškodený sa teda na základe tejto legislatívy nemohol domáhať skutočnej náhrady za stratu na zárobku. "Z poškodeného sa v takomto prípade stáva fiktívny poistený, keďže namiesto náhrady škody môže od škodcu požadovať len fiktívnu úrazovú dávku, ako keby bol úrazovo poistený, hoci za škodu mu zodpovedá konkrétny subjekt v rámci občianskoprávneho záväzkového vzťahu a stratu na majetku je schopný presne vyčísliť," píše sa v dôvodovej správe novely.

Ani v prípade škody spôsobenej úmyselne, prípadne hrubou nedbanlivosťou, nemôže poškodený podľa rezortu od škodcu požadovať viac ako poškodený v pracovnom pomere od Sociálnej poisťovne.

"Takáto úprava nie je kompatibilná s obdobnými právnymi úpravami v ostatných členských štátoch EÚ a vzhľadom k tomu, že úrazové dávky predstavujú podstatne redukované odškodnenie, ktoré sa riadi princípmi verejného poistenia, popiera základný princíp súkromného práva, v zmysle ktorého sa má poškodenému nahradiť skutočná majetková škoda, ktorú utrpí v dôsledku škodovej udalosti," dodali predkladatelia.