Quantcast
< sekcia Slovensko

Výsledky projektu Obraz rómskej ženy hovoria o rodovej nerovnosti

Vo verejnosti prevláda pohľad na rómsku ženu ako na mnohonásobnú matku a ženu, ktorá často otehotnie veľmi predčasne. (ilustračná foto) Foto: TASR

Občianske združenie Quo Vadis realizovalo projekt počas posledných 18 mesiacov. V rómskych komunitách vládne rodová nerovnosť, ženy sú závislé od svojich partnerov.

Bratislava 30. novembra (TASR) - Postavenie rómskych žien a dievčat v rodine a spoločnosti, otázky vzdelávania, sociálna situácia, pretrvávanie rodových stereotypov patrili medzi hlavné témy dnešného stretnutia zástupcov občianskych združení a nadácií, ako i ďalších účastníkov, ktorí sa zaoberajú alebo zaujímajú o problémy rómskej komunity na Slovensku.

Občianske združenie Quo Vadis so sídlom vo Zvolene predstavilo na stretnutí v Bratislave výsledky projektu Obraz rómskej ženy, ktorý realizovali počas uplynulých 18 mesiacov. Podporila ho Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS) - Open Society Foundation. Výsledky kvalitatívneho prieskumu bariér participácie rómskych žien na verejnom živote prezentovala Jarmila Filadelfiová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave. Premietli aj filmový dokument a predstavili publikáciu - výstupy z projektu Obraz rómskej ženy.

Ako vyplynulo z filmového dokumentu aj z diskusie, vo verejnosti prevláda pohľad na rómsku ženu ako na mnohonásobnú matku a ženu, ktorá často otehotnie veľmi predčasne. V rómskych komunitách vládne rodová nerovnosť, od žien sa očakáva, že budú matkami a podriadia sa svojim mužom, od ktorých sú absolútne závislé.

Najmä v marginalizovaných rómskych komunitách sa považuje vzdelávanie žien za zbytočné, oveľa viac tam podporujú vzdelávanie chlapcov. Ak platí, že ženy v spoločnosti často trpia a sú v znevýhodnenom postavení voči mužom, v prípade rómskych žien to platí dvojnásobne. Tieto dievčatá a ženy nemajú šancu na plnohodnotný život, chýbajú im informácie, sú zavalené každodennými starosťami a trpia chudobou. To všetko má za následok ich zlú sociálnu situáciu, horší zdravotný stav, nemožnosť zamestnať sa. Prevládajúce rodové stereotypy v spomínaných komunitách sú živnou pôdou pre vysoký výskyt násilia.

Odzneli takisto názory, že i keď už dnes je veľa vzdelaných Rómov, stále pretrváva aj veľa problémov v tejto komunite. Navyše nemožno pohľad na Rómov či na rómske ženy zovšeobecňovať, lebo ináč žijú napríklad v segregovaných komunitách na východnom či strednom Slovensku a ináč vo väčších mestách a na západnom Slovensku.

Podľa názoru predstaviteľky o. z. Quo vadis vo Zvolene Ingrid Kosovej je potrebné zmeniť myslenie ľudí v majoritnej spoločnosti i v marginalizovaných rómskych komunitách. Problémy Rómov a najmä rómskych žien sa môžu riešiť len zmenenými životnými podmienkami a vzdelávaním.

"Našou najbližšou aktivitou bude rozposlanie listov všetkým poslancom Národnej rady SR, spolu s publikáciou o realizácii projektu Obraz rómskej ženy. Požiadame ich, aby sa zasadili o zavedenie interkultúrnej a ľudsko-právnej výchovy v školách. Považujeme to za veľmi potrebné pre celú spoločnosť," povedala Kosová.