< sekcia Slovensko

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia zamestnancov pri práci s karcinogénmi.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniť a zlepšiť. Zmeny prináša nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, ktoré kabinet odobril na stredajšom zasadnutí.

Do nariadenia sa zo smerníc transponujú maximálne hodnoty expozície pri práci pre desať karcinogénov, ktoré boli odvodené z najnovších dostupných vedeckých údajov s ohľadom na ochranu zdravia pri práci, ozrejmuje v predkladacej správe Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia zamestnancov pri práci s karcinogénmi. U dvoch karcinogénov, konkrétne u berýlia a kadmia, sa v súlade so smernicou EÚ zavádzajú pre ich technické smerné hodnoty prechodné obdobia do roku 2026 a 2027.

Navrhovaná účinnosť nariadenia vlády je od 1. októbra 2020.

Pracovníci by mali byť lepšie chránení pred chemickými faktormiZdravie pracovníkov by malo byť lepšie chránené. Vláda na svojom zasadnutí v stredu schválila novelu zákona o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

"Do návrhu nariadenia vlády sa dopĺňajú najvyššie prípustné expozičné limity pre tri chemické faktory v pracovnom ovzduší, ktoré doteraz neboli súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a revidujú sa najvyššie prípustné expozičné limity pre sedem chemických faktorov v pracovnom ovzduší, ktoré v súčasnosti už sú súčasťou platného nariadenia vlády," uvádza sa v materiáli.

Úpravy sa týkajú pre látok anilín, butylacetáty, kumén, chlórmetán a trichloridoxid fosforečný. V súlade so smernicou Európskej komisie boli označené tie chemické faktory, ktoré ľahko prenikajú cez kožu a môžu tak spôsobovať až smrteľné otravy, často bez varovných príznakov. Sú to anilín, kumén a 4-metylanilín.

Zamestnanci budú musieť mať zabezpečenú najvyššiu možnú úroveň ochrany pri kontakte s viacerými látkami. Osobitne dôležité je zabrániť kožnému kontaktu.