< sekcia Slovensko

OTS: Otvorený list BCH a SMA ADVISORY

Foto: BCH a SMA ADVISORY

Otvorený list BCH a SMA ADVISORY k vybudovaniu Elektronického mýtneho systému a poskytovania Služieb technickej podpory.

Bratislava 30. novembra (OTS) - Otvorený list BCH a SMA ADVISORY k vybudovaniu Elektronického mýtneho systému a poskytovania Služieb technickej podpory.

„Pod otvorený list adresovaný Veronike Remišovej, podpredsedkyni vlády a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), sa podpísali poprední odborníci a advokáti v oblasti duševného vlastníctva, informačných technológií a verejného obstarávania. Ich výzva je adresovaná práve ministerke Remišovej z dôvodu, že stanovisko vypracované MIRRI je nesprávne využívané na podporu iracionálnych požiadaviek Národnej diaľničnej spoločnosti, a poukazuje na riziko, že tender na nový mýtny systém NDS bude pre neštandardne nastavené zmluvné podmienky autorských práv vysúťažený za veľmi vysokú cenu, respektíve odradí konkurenciu a umožní pretrvanie aktuálneho poskytovateľa služieb SkyToll.“

Vážená pani podpredsedníčka vlády,

Obraciame sa na Vás nielen ako na Ministerku, ktorá vedie rezort, ktorý predstavuje odborného garanta pre oblasť informačných technológií vo verejnej správe, ale zároveň reprezentuje úsilie a boj za transparentnosť a nekorupčné prostredie.

Týmto otvoreným listom by sme chceli poukázať na aktuálne fakty prebiehajúcej verejnej súťaže na Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory (EMS), vyhlásenej verejným obstarávateľom - Národná diaľničná spoločnosť, a.s („NDS“).

Vážená pani podpredsedníčka,
už v minulosti ste poukazovali na problémy, ktoré minulú súťaž, resp. aktuálne platnú zmluvu sprevádzali. Verejné obstarávanie na nový EMS mal byť nádejou na zmenu. Nová Zmluva o vybudovaní EMS, ktorá by vzišla z prebiehajúcej verejnej súťaže, má ambíciu dosiahnuť výhodnejšie zmluvné aj cenové podmienky pre NDS a pre celú spoločnosť.

Návrh licenčných podmienok v rámci novej Zmluvy o vybudovaní EMS vysoko presahuje rámec Zákona o ITVS a rámec vzorových zmlúv MIRRI, čo pre verejného obstarávateľa predstavuje určitú výhodu, vykúpenú však radikálnym nárastom ceny produktu.

NDS chce dosiahnuť stav, kedy nebude na dodávateľovi závislá, EMS bude vlastniť, bude si ho aj sama prevádzkovať, dodávateľa môže ale aj nemusí využiť na technickú podporu, môže EMS ďalej postúpiť, bude mať k nemu zdrojové kódy, čo je všetko opodstatnená a želaná situácia v súlade s legislatívou EÚ.

Nad rámec vyššie uvedeného však teraz NDS chce ešte aj možnosť konkurovať záujemcom, uchádzačom na iných zahraničných trhoch pri obdobných obchodných príležitostiach ako je predmetné Verejné obstarávanie, teda pri návrhu a budovaní (nie prevádzke) EMS systémov.

Je požiadavka NDS, a. s. na takto široké licenčné podmienky diela racionálna, pokiaľ vyvoláva zjavné zhoršenie cenových podmienok? Alebo ide o požiadavky, ktoré možno boli pôvodne dobre mienené, avšak hlbším skúmaním sa ukazujú ako nelogické, smerujúce k odradeniu renomovaných dodávateľov od predloženia ponuky a obmedzeniu hospodárskej súťaže?

Inak povedané, to je ako keby verejný obstarávateľ, ktorý si v minulosti kúpil špeciálne vozidlo na prepravu osôb, dopadol vlastne tak, že si spomedzi 4 ponúk vybral síce najdrahšie vozidlo, ktoré však nakoniec ani nevlastni, ani neprevádzkuje, má z neho len 50% tržby, pri opravách, servise alebo vylepšeniach je úplne odkázaný na pôvodnom dodávateľovi, keďže nemá od auta ani kľúče ani manuály, sa teraz rozhodol, poučený zo svojich chýb minulosti, obstarať iné, modernejšie, špeciálne vozidlo tak, že ho bude vlastniť, sám prevádzkovať, bude mať k nemu všetky kľúče, povolenia, výkresy a manuály, takže si ho môže aj sám servisovať, alebo sa obrátiť na iného dodávateľa s ďalším servisom, prípadne prestavbou, alebo ho môže posunúť niekomu inému, kto ho bude ďalej prevádzkovať. Proste nastavil si novú súťaž tak, aby v budúcnosti už na dodávateľovi nebol odkázaný pri používaní tohto špeciálneho vozidla, a v plnej miere sa vyhol situácii vendor lock-in. Pre vylepšenie si svojej pozície, sa však obstarávateľ tento krát rozhodol, že po novom dodávateľovi bude požadovať okrem vyššie uvedeného ešte dodanie fabriky, na výrobu predmetného špeciálneho vozidla, aby v prípade, ak sa mu naskytne príležitosť, mohol v budúcnosti takého vozidlo/vozidlá vyrábať a dodávať aj on tretím osobám po celom svete, a tak vlastne konkurovať novému dodávateľovi.

Je racionálna požiadavka na “fabriku s licenciou vyrábať a vyvážať do celého sveta” za účelom eliminácie situácie závislosti na dodávateľovi špeciálneho vozidla, ktoré má slúžiť je prepravu osôb v rámci infraštruktúry na Slovensku? Ktorý renomovaný výrobca vozidiel bude pripravený sa tejto súťaže zúčastniť s vedomím, že si vytvára konkurenciu na trhu za zlomok ceny v porovnaní s dodávkou pôvodného vozidla?

Predpokladaná hodnota zákazky („PHZ“) na dodávku EMS je 16 miliónov EUR, čo je zlomok ceny, ktorú NDS, zaplatila za pôvodný EMS. Do hodnoty 16 miliónov EUR by však teraz nový dodávateľ, okrem dodávky nového systému, mal zakalkulovať aj riziko budovania si novej konkurencie na trhu. Práve tento element predstavuje hodnotu, ktorá vysoko presahuje PHZ, a je to práve tento element, ktorý nemá žiaden vplyv na elimináciu situáciu vendor lock in, a preto je neopodstatnený. Pritom aj vzorové zmluvy MIRRI použitie diela, ktoré má obchodný charakter vylučujú a verejní obstarávatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia vzorových zmlúv týkajúcich sa licenčných podmienok.

Súťaž bola vyhlásená 01.12.2020, neustále sa však predlžuje kvôli námietkam voči takto nastaveným licenčným podmienkam, ktoré nemajú vplyv na elimináciu situácie závislosti na dodávateľovi, ale len zbytočne zvyšujú cenu autorského diela a odrádzajú kvalifikovaných záujemcov od podania ponuky.

Vážená pani podpredsedníčka,
obraciame sa na Vás preto so žiadosťou o intervenciu, či už Vašu alebo Vami riadeného ministerstva, ako garanta pre túto špecifickú tému licenčných podmienok pre diela informačných technológií pre verejnú správu a ich správneho nastavenia a to aj z dôvodu, že rozhodnutia ÚVO v námietkových konaniach podporujú oprávnenosť požiadaviek NDS primárne na základe stanoviska MIRRI. Veríme, že s Vašou pomocou sa podarí dostať proces verejného obstarávania do takého stavu, aby spoločnosti, ktoré na ňom už rok pracujú, reálne mohli aj predložiť svoje ponuky za konkurenčnú cenu.

Sme tiež pripravení sa na túto tému stretnúť a bližšie ju vysvetliť.

Je vo verejnom záujme, aby súťaž prebehla s čo najväčším počtom uchádzačov, priniesla nové a moderné riešenie pre NDS za najlepšiu cenu a to čo najskôr, inak hrozí, že tu sledujeme len drahú show s názvom Z vendor lock-in do „vendor lock-out”, ktorej výsledkom bude len nevyhnutné predĺženie zmluvy s aktuálnym dodávateľom.

S úctou,

Denisa Lastovková, Katarína Duchoňová, Alexander Kasjanov, Juraj Tkáč, Miroslav Chlipala,Tomáš Klinka.


Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.