< sekcia Slovensko

Najvyšší súd rozhodol v kauze skládka v prospech Pezinčanov

Na snímke protest kvôli skládke v Pezinku pred budovou Úradu vlády SR 12. mája 2010 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Súd zmenil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave.

Bratislava 14. mája (TASR) – Pezinčania dnes uspeli na Najvyššom súde SR v kauze Pezinská skládka.

Súd zmenil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave tak, že rozhodnutie inšpekcie životného prostredia, ktoré sa týkalo povolenia výstavby skládky, zrušil.

"Som veľmi spokojná, je to jednoznačne víťazstvo Pezinka a Pezinčanov alebo každého človeka na Slovensku, ktorý sa snaží dosiahnuť niečo a nemá pocit, že je platným účastníkom povoľovacích konaní, tak ako sme tento pocit a celkom oprávnene mali aj my v Pezinku," povedala po rozsudku právna zástupkyňa Pezinčanov Zuzana Čaputová.

"Nakoľko nebol dodržaný procesný postup, ktorý by účastníkom, to znamená dotknutej verejnosti vyvolal oprávnené a legitímne očakávanie, že je skutočne naplnená ich možnosť sa zapojiť do konania," zdôvodnil rozhodnutie predseda trojčlenného senátu Miroslav Gavalec. Problém bol v tom, že prvostupňový orgán, teda príslušný inšpektorát životného prostredia odmietol Pezinčanom sprístupniť rozhodnutie, z ktorého by sa dozvedeli o umiestnení a povolení stavby. Druhostupňový orgán, teda Slovenská inšpekcia životného prostredia uznala chybu a chcela ju odstrániť tak, že toto rozhodnutie dala uverejniť verejnou vyhláškou a 30 dní čakala na vyjadrenie účastníkov. Tí sa neozvali a tak rozhodnutie o povolení skládky potvrdila. To však podľa dnešného rozhodnutia súdu nebolo správne a ak chcel inšpekcia urobiť nápravu, mala konať ako keby bola v pozícii prvostupňového orgánu. Účastníci podľa súdu mali mať možnosť vyjadriť svoje námietky a mali byť zhodnotené na ústnom pojednávaní.

Súd teda zrušil druhostupňové rozhodnutie a prvostupňové ponechal v platnosti. "Vec stojí tak, že sa budeme musieť rozhodnúť medzi dvoma alternatívami. Jedna je, že odstraňovať ten nedostatok, alebo prípadne sa rozhodnúť pre radikálnejší rest a to je jednoducho zrušiť aj to prvostupňové rozhodnutie," povedal právny zástupca inšpekcie Ľubomír Fogaš. "Skládka je postavená, nachádza sa tam odpad, takže jediné logické riešenie pre mňa je ďalej prevádzkovať skládku," vyhlásil po rozsudku jej prevádzkovateľ Ján Man mladší zo spoločnosti Ekologická skládka. Na otázku, či sa bude na skládku odvážať odpad aj pred definitívnym rozhodnutím v tomto prípade odpovedal, že počká na písomné vyhotovenie rozsudku a potom sa vyjadrí.

Pezinčania a mesto Pezinok zažalovali Slovenskú inšpekciu životného prostredia za jej postup pri povoľovacom konaní v prípade Pezinskej skládky. Prípad sa dostal aj na stôl Súdneho dvora Európskej únie, ktorý o veci rozhodoval po tom, ako sa v auguste 2010 tento prípad z Ústavného súdu SR vrátil najvyššiemu súdu na ďalšie konanie. NS vtedy rozhodol o prerušení konania a zároveň odložil vykonateľnosť povolenia na skládku. Podľa NS SR Ústavný súd vo svojom náleze neprihliadol na európske právo v oblasti ochrany životného prostredia.

Pezinská skládka vzbudila veľký odpor u miestnych obyvateľov. Tí sa preto okrem iného obrátili aj na Európsky parlament s petíciou, v ktorej upozorňujú na porušenie ich práv vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru. Proti skládke aktivisti zorganizovali tiež niekoľko protestov v Pezinku, pred Úradom vlády SR či ministerstvom životného prostredia.

TASR ponúka výberovú chronológiu udalostí súvisiacich s vybudovaním a prevádzkou skládky nebezpečných odpadov v Pezinku.

11. apríla 2006 - Pezinskí poslanci sa na mimoriadnom zastupiteľstve zaoberali nálezom Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý konštatoval nesúlad ich prijatých nariadení s článkami Ústavy SR, zákona o odpadoch a zákona o obecnom zriadení. Mesto navrhlo skládku vybudovať v lokalite Panholec pri katastrálnom území Viničné, kým akciová spoločnosť Ekologická skládka v lokalite Nová jama.

30. novembra 2006 - Krajský stavebný úrad v Bratislave vydal rozhodnutie vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - skládka odpadov v Pezinku v lokalite Nová jama.

12. októbra 2007 - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo návrh na skládkovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke odpadov v obci Dubová, a to do výberu nového zmluvného partnera, ktorý mal vzísť zo súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

22. januára 2008 - Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Bratislava vydal integrované povolenie na vybudovanie a prevádzku novej skládky odpadov v Pezinku v lokalite Nová jama. IŽP tak podľa zástupcov OI Skládka do mesta nepatrí urobil na základe územného rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave. Na čele úradu bol v tom čase nominant Smeru-SD Ján Man mladší, vlastník pozemku pod navrhovanou skládkou, a syn Jána Mana staršieho, ktorý o výstavbu skládky žiadal.

19. februára 2008 - Spoločnosť Ekologická skládka, a. s., odstúpila od projektu výstavby kontroverznej skládky Nová jama v Pezinku a celý projekt odovzdala tretej osobe. Mala ňou byť americká firma Westminster Brothers (WB).

21. februára 2008 - Vtedajší minister životného prostredia SR Jaroslav Izák a minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek listom podali podnet na krajskú prokuratúru ohľadne preskúmania zákonnosti postupu orgánov verejnej správy v súvislosti so skládkou odpadov v Pezinku.

5. marca 2008 - Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala výzvu pre nového prevádzkovateľa skládky - Westminster Brothers, v ktorej zakázala akékoľvek stavebné práce na skládke až do nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

9. mája 2008 - Primátori a starostovia Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMKR) deklarovali svoj súhlas s výstavbou skládky odpadov v schválenej Novej jame v Pezinku. Súhlas združenia potvrdil nový prevádzkovateľ skládky, spoločnosť Westminster Brothers.

18. júna 2008 - Inšpektorát životného prostredia v Bratislave vydal rozhodnutie, ktorým nariadil bezodkladné zastavenie prác na stavbe skládky odpadu v Pezinku.

20. júna 2008 - Prokurátor Generálnej prokuratúry SR uverejnil stanovisko, z ktorého vyplynulo, že územné rozhodnutie vydané KSÚ v Bratislave o vybudovaní skládky v Pezinku je zákonné.

18. augusta 2008 - Slovenská inšpekcia životného prostredia rozhodla, že námietky pezinských aktivistov a primátora mesta Pezinok Olivera Solgu proti vydaniu integrovaného povolenia na výstavbu skládky sú neopodstatnené.

3. septembra 2008 - OI Skládka nepatrí do mesta podala žalobu na bratislavský Krajský súd proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá potvrdila právoplatnosť integrovaného povolenia na výstavbu skládky odpadov v Pezinku.

20. októbra 2008 - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku opäť odmietlo výstavbu kontroverznej skládky odpadov v Novej jame i spochybňujúce vyjadrenia žiadateľov o skládku týkajúce sa neplatného územného plánu mesta a všeobecného záväzného nariadenia.

25. novembra 2008 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo predbežné opatrenie, ktorým rozhodlo o bezodkladnom zastavení všetkých prác na stavbe skládky. MŽP SR zaslalo svoje rozhodnutie aj zástupcovi investora Westminster Brothers Mariánovi Kočnerovi. Splnomocniteľ Nick Weller z WB (USA) však zaslal ministerstvu odvolanie plnomocenstva pre Jozefa Dučáka a Mariána Kočnera. Táto skutočnosť skomplikovala zastavenie výstavby skládky odpadu pri Pezinku.

3. decembra 2008 - S odvolaním sa na zistenia ekologických aktivistov v Pezinku a na vyjadrenia podnikateľa Mariána Kočnera médiá informovali, že prevádzkovateľom a stavebníkom skládky bola a zostala Manova spoločnosť Ekologická skládka, nie spoločnosť Westminster Brothers.

4. decembra 2008 - Krajský súd (KS) v Bratislave zamietol žalobu Pezinčanov proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá potvrdila právoplatnosť integrovaného povolenia na výstavbu.

17. apríla 2009 - Najvyšší súd SR pozastavil na základe podnetu skupiny Pezinčanov prevádzku skládky odpadov neďaleko mesta Pezinok.

29. apríla 2009 - Pezinskí aktivisti zablokovali príjazdovú cestu do areálu Pezinských tehelní, v ktorých sa nachádza sporná skládka odpadov. Pezinčania tým chceli upozorniť na nerešpektovanie verdiktu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol, že skládka sa nemôže zavážať až do definitívneho rozhodnutia o zákonnosti jej povolenia. Majiteľ skládky Ján Man si však rozhodnutie neprebral a začal narýchlo skládku zavážať.

28. mája 2009 - Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), v ktorom potvrdila právoplatnosť integrovaného povolenia na výstavbu a prevádzku pezinskej skládky odpadov. Proti rozsudku sa nebolo možné odvolať.

28. októbra 2009 - Ústavný súd SR prijal sťažnosť prevádzkovateľa pezinskej skládky voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR na ďalšie konanie a zároveň rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku NS SR.

2. júna 2010 - Okresná prokuratúra Bratislava II zamietla oznámenie Pezinčanov vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv v súvislosti s pezinskou skládkou. Toho sa mali údajne dopustiť bývalý predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka (ES) Ján Man st. a Jozef Dučák zo spoločnosti Westminster Brothers (WB). V trestnom oznámení pezinskí aktivisti poukazovali na predstieraný prevod práv medzi ES a WB v konaní o povoľovaní skládky. Prokurátorka v odôvodnení rozhodnutia uviedla, že sa nepreukázal podvodný úmysel.

23. júla 2010 - Ústavný súd zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci pezinskej skládky odpadov a vrátil mu prípad na ďalšie konanie.

17. januára 2012 - Kauza pezinskej skládky odpadov sa dostala aj pred Veľkú komoru Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. Na pojednávaní právni zástupcovia dotknutých strán predniesli svoje stanoviská a zodpovedali na otázky sudcov.

20. marca 2012 - Konanie o pezinskej skládke odpadov na Európskom súdnom dvore sa predĺžilo. V januári 2012 sa ku kauze pred Veľkou komorou Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu vyjadrili právni zástupcovia dotknutých strán. Ďalším krokom bolo podanie stanoviska generálneho advokáta, ktorým bola v tomto prípade Juliane Kokott, Súdnemu dvoru EÚ. To sa malo stať pôvodne 20. marca 2012, termín sa presunul na 19. apríla.

19. apríla 2012 - Stanovisko generálnej advokátky Európskeho súdneho dvora (ESD) v prípade pezinskej skládky odpadov je podľa Pezinčanov pre nich priaznivé. Stanovisko zverejnili a predchádzalo rozhodnutiu samotného súdu, ktoré bude záväzné. Po jeho rozhodnutí sa vec vráti na Najvyšší súd SR, ktorý rozhodne o zákonnosti povolenia novej skládky v Pezinku.

15. januára 2013 - Súdny dvor EÚ vyniesol rozsudok v kauze Jozef Križan a iní proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia, týkajúci sa skládky komunálneho odpadu v Pezinku. Súd rozhodol, že verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Verdikt zdôvodnil tvrdením, že sa nemožno odvolávať na ochranu obchodného tajomstva s cieľom odmietnuť občanom prístup k takýmto informáciám.

25. marca 2013 - Rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR v kauze pezinská skládka a právne názory v nich vyjadrené nebránia a nikdy nebránili Najvyššiemu súdu (NS) SR v plnej miere zohľadniť právo Európskej únie pri rozhodovaní v danej veci. Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková to uviedla v stanovisku k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci Pezinskej skládky.