< sekcia Slovensko

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnik

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v popredí bude, v súlade s európskou judikatúrou, funkčná stránka tohto pojmu.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Zákon o hospodárskej súťaži bude používať pojem podnik namiesto doterajšieho pojmu podnikateľ. Vyplýva to z návrhu nového zákona, ktorý predložil do pripomienkového konania Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v spolupráci s Úradom vlády SR. Ukončenie pripomienkového procesu k návrhu zákona je stanovené na 6. novembra.

"V návrhu zákona dochádza oproti súčasnému stavu k výraznej zmene, keď sa význam pojmu 'podnikateľ' podľa znenia návrhu zákona obsahovo harmonizuje s pojmom 'podnik' podľa európskej judikatúry a legislatívy. Harmonizáciu národných právnych úprav v otázke konceptu podniku si vyžaduje eurosmernica, ale aj potreba zjednotenia pojmov a eurokonformného výkladu zodpovednostných inštitútov v EÚ," uviedol PMÚ SR v dôvodovej správe.

Podľa doterajšieho znenia zákona sa za podnikateľa považoval každý ekonomicky nezávislý subjekt s právnou subjektivitou, ktorý sa zúčastňuje hospodárskej súťaže, bez ohľadu na povahu činnosti, ktorú vykonáva.

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v popredí bude, v súlade s európskou judikatúrou, "funkčná stránka" tohto pojmu. Na uvedené potom nadväzujú ďalšie zmeny v návrhu zákona v porovnaní so súčasnou právnou úpravou, a to najmä zmeny týkajúce sa ukladania pokút - možnosť ustanoviť ako spoločne a nerozdielne zodpovedné za protiprávne konanie viaceré spoločnosti v rámci jedného podnikateľa, prechod zodpovednosti za protiprávne konanie, úprava zodpovednosti združení a ich členov za zaplatenie pokút.
Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP

V oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia nedochádza v novom zákone k významnejším zmenám. V tejto oblasti je už súčasná legislatíva do veľkej miery harmonizovaná s európskou právnou úpravou a zmeny sa preto nedotýkajú skutkových podstát protiprávnych konaní.

Zmeny v oblasti kontroly koncentrácií sa týkajú predovšetkým čiastočnej zmeny ustanovení upravujúcich notifikačné kritériá, teda kritériá, pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu úradu. Návrh zákona zavádza nové, doplnkové notifikačné kritériá. Ide o zavedenie novej povinnosti požiadať úrad o stanovisko v prípade, ak účastníci koncentrácie dosiahnu stanovený obrat v SR, a zároveň dosahujú ustanovený trhový podiel na relevantnom trhu zahŕňajúcom SR.

Zároveň dochádza k vypusteniu existujúceho osobitného notifikačného kritéria, ktoré sa uplatňovalo v prípade vytvorenia spoločných podnikov. Uvedené umožňuje eliminovať prípady, keď dochádzalo k formálnemu posúdeniu koncentrácie, aj v prípadoch takzvaných extrateritoriálnych spoločných podnikov, ktoré neboli aktívne na území SR.

Návrh zákona tiež zavádza nové inštitúty v podobe právomoci úradu uložiť dočasné opatrenia. V súčasnosti je inštitút predbežných opatrení zakotvený iba v správnom poriadku, pričom návrh zákona dopĺňa príslušné ustanovenia správneho poriadku.

PMÚ dodal, že predmetné inštitúty si vyžaduje transpozícia eurosmernice 2019/1. V tejto súvislosti dochádza aj k zmene a doplneniu Správneho súdneho poriadku, keďže členské štáty musia zabezpečiť prieskum rozhodnutí, ktorými sa ukladajú dočasné opatrenia v skrátených lehotách.