< sekcia Slovensko

Podnikateľom má pomôcť 22 opatrení prijatých v oblasti zdravotníctva

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO). Foto: TASR Martin Baumann

Ruší sa povinnosť držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb predkladať na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.

Bratislava 24. júna (TASR) – Zmeny v schvaľovaní prevádzkových poriadkov či zrušenie niektorých oznamovacích povinností zamestnávateľmi má pomôcť podnikateľskému prostrediu v boji s pandemickou situáciou. Vláda v stredu prijala 22 opatrení pre oblasť zdravotníctva.

"Opatrení je 22 a verím, že všetci podnikatelia si ich prečítajú, a myslím, že budú v mnohých prípadoch spokojní," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).Priblížil, že sa zruší povinnosť zamestnávateľov vypracovávať prevádzkové poriadky, najmä pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii. "Vypúšťame posudkovú činnosť a nahradíme ju oznamovacou povinnosťou pri vybraných typoch prevádzok. Čo sa týka pracovného lekárstva, dohodli sme sa na tom, že zvýšime frekvenciu posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov," komentoval.

Schvaľovanie prevádzkových poriadkov by sa malo viazať len na prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb a nie na iné druhy sociálnych služieb, ktoré nie sú zariadeniami sociálnych služieb, napríklad denné centrum, stredisko osobnej hygieny.

Ruší sa tiež povinnosť prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zariadenia spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

Osoby so spoločenským zvieraťom budú môcť vstúpiť do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania musí zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy.

Zároveň sa upravili podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti na objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám. Ruší sa povinnosť, že túto činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii.

Zamestnávateľ už nebude povinný oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každoročne do 15. januára v elektronickej podobe údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Zruší sa tiež povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Ruší sa povinnosť držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb predkladať na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok. Upraví sa aj povinnosť fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb dodržiavať prevádzkový poriadok.