< sekcia Slovensko

Pravidlá ochrany pred požiarmi sa oddnes menia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Právna norma podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním takzvaných požiarno-technických zariadení.

Bratislava 1. septembra (TASR) - Pravidlá ochrany pred požiarmi sa oddnes menia. Do činnosti totiž vstupuje novela zákona o ochrane pred požiarmi. Zmeny sú reakciou aj na výsledky výkonu štátneho dozoru.

Právna norma podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb a podnikateľov v súvislosti s inštaláciou a prevádzkovaním takzvaných požiarno-technických zariadení. Nanovo sa ustanovujú podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

Novela určuje aj podmienky, za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou a podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie pre výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.

Rozširuje sa aj okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať prenosné hasiace prístroje a ustanovujú sa podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu požiarno-technického zariadenia.

Novela zavádza i správne poplatky za vykonanie skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej ochrany, ako aj poplatky za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a za konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.