< sekcia Slovensko

Prezidentka podpísala novelu daňového poriadku

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR

V prípade daňových subjektov sa upraví ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice. Tieto zmeny prinesie novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V prípade daňových subjektov sa upraví ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa skráti lehota, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa zníži z piatich rokov na dva.

"Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa v registračnom konaní ruší povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov a navrhuje sa, aby registráciu k dani z príjmov vykonával správca dane z úradnej moci na základe informácií získaných z príslušných registrov alebo na základe podaného daňového priznania," priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákona.

Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz. "S cieľom ich efektívnejšieho vymáhania sa navrhuje nový spôsob exekúcie, a to zadržanie vodičského preukazu. Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie," tvrdí ministerstvo.

Zavedenie tohto inštitútu bude mať podľa MF SR najmä preventívny charakter. "V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený. Tento druh exekúcie nemôže byť uplatnený u neplatičov, ktorí sú tzv. profesionálnymi vodičmi, teda vodičmi z povolania," vysvetlilo ministerstvo. Znamená to, že napríklad vodičom autobusu preukaz nebude môcť byť zadržaný. "Ak ide o daňovníka, ktorý používa auto ako dopravný prostriedok na cestu do práce, u takéhoto subjektu sa exekúcia zadržaním vodičského preukazu môže vykonať, pretože auto nie je primárnou podmienkou na výkon jeho povolania," doplnil rezort.

Právnou normou sa novelizuje aj zákon o daňových poradcoch a podľa MF SR sa znižujú administratívne konania. Po novom napríklad komora bude môcť zapísať poradcu do zoznamu bez jeho žiadosti, ak sú splnené podmienky zo zákona. "Komora taktiež môže udeliť výnimku zo vzdelania, taktiež sa upravuje evidencia osobných údajov v súvislosti s GDPR," doplnilo ministerstvo.

Novelizácia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša podľa MF SR viaceré propodnikateľské opatrenia. Predĺži sa lehota na odosielanie údajov do systému eKasa v off-line režime zo súčasných 48 hodín na 96 hodín a skrátiť by sa mal aj čas vytlačenia bločku priamo na predajnom mieste. Ďalším opatrením je možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou poverenou osobou, čím podnikateľovi nevzniknú náklady na servisnú organizáciu.

Zuzana Čaputová podpísala určovanie minimálnej mzdy podľa vzorcaStanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.

Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanovuje zákon. Jeho základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa minimálna mzda určuje suma. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.

Určenie takéhoto základu pre určenie minimálnej mzdy vychádza zo skutočnosti, že predmetná suma je v čase približného začatia rokovania zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov už známa, keďže ju ŠÚ SR zverejňuje v priebehu marca.

Novela zákona nadobudne účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určí na rok 2021.

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa má zamedziť daňovým únikom v energetikeRezort financií chce viac bojovať proti daňovým únikom na spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Okrem toho sa má zvýšiť právna istota ekonomických subjektov, ako i správcu spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Počíta s tým novela zákona o spotrebnej dani z týchto energetických komodít, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Do legislatívy sa zavádza osobitné ustanovenie týkajúce sa nabíjacích staníc elektromobilov, ktorého cieľom je podľa Ministerstva financií (MF) SR upraviť podmienky zdaňovania a jednoznačne určiť, kto je pri dodávkach elektriny určenej na nabíjanie týchto vozidiel platiteľom dane z elektriny. "Zodpovedný za výpočet a správne odvedenie tejto dane je v tomto prípade dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu," uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona. Zároveň sa novelou majú jednoznačne určiť základ dane a podmienky registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla.

Ďalším cieľom novely je zaviesť ustanovenie na oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách. Má ísť o prípady, ak dôjde k jeho zničeniu. "Uhlie je oslobodené od dane maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát, pričom tieto musia byť uznané správcom dane," vysvetľuje MF SR v dôvodovej správe.

Na základe predpokladaného nedostatku pokročilých biopalív na trhu SR sa novelou zákona umožní od 1. januára 2020 na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín primiešať do motorového benzínu len biopalivo prvej generácie v stanovenom objeme. "Zároveň zostáva ako alternatíva na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín možnosť primiešavať do motorového benzínu aj zmes biopaliva prvej generácie a pokročilého biopaliva, ak osoba, ktorá si bude chcieť uplatniť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane na motorový benzín, bude disponovať požadovaným objemom pokročilého biopaliva," uvádza sa v novele zákona s tým, že súčet jednotlivých objemov tejto zmesi je rovnaký ako požadovaný minimálny objem biopaliva prvej generácie, teda 7,4 % objemu.

Z. Čaputová odobrila novelu o DPH, ktorá má upraviť cezhraničné obchodovanieCezhraničné obchodovanie s tovarom má uľahčiť novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú odobrila podpisom prezidentka SR Zuzana Čaputová. Preberajú sa ňou viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.

Novela zákona sa dotkne platiteľov DPH, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie a obchody s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy, ako aj tých zdaniteľných osôb, ktoré obchodujú s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom. Intrakomunitárny obchod predstavuje dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v Európskej únii (EÚ). "Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k úprave existujúcich a vytvoreniu nových zákonných pravidiel upravujúcich cezhraničné dodanie tovaru medzi podnikmi v rámci EÚ s cieľom dosiahnutia harmonizovaných pravidiel v Únii v tejto oblasti," priblížil rezort financií.

Doteraz totiž neexistovala jednotná právna úprava regulujúca uplatňovanie pravidiel v EÚ v tejto oblasti. "Nejednotným postupom členských štátov z hľadiska DPH tak dochádza k vytváraniu zbytočnej bariéry, ktorá bráni plynulému pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu. Harmonizácia a spresnenie pravidiel pri cezhraničných obchodoch zvyšuje stav právnej istoty, čo možno považovať za pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie," zdôvodnil rezort financií.

Eurosmernica o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty Únie prebrali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných alebo iných skladoch, od dane. Takéto oslobodenie od dane má zavedené viacero členských štátov EÚ. Slovenská republika s účinnosťou od 1. januára 2020 prebrala príslušné dobrovoľné ustanovenia. "Očakáva sa, že navrhovaná právna úprava prinesie pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože umožní ekonomicky relevantné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách," predpokladá MF SR.

Následkom oslobodenia od dane možno taktiež predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy na Slovensku. To má prispieť k zlepšeniu energetickej bezpečnosti krajiny. "Zmena bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie príjmov prevádzkovateľov takýchto skladov zo skladovacích a k nim pridružených služieb a prinesie výrazné zníženie administratívnej záťaže podnikateľom obchodujúcim s týmito komoditami na medzinárodných burzách," dodalo MF SR.

Cirkvi budú financované inak, zmenu odobrila prezidentkaCirkvi budú financované inak ako doteraz, revízia zastaraného zákona prichádza po 70 rokoch. Novelu zákona z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Predkladaný návrh zákona bol výsledkom spolupráce medzi ministerstvom a poverenými zástupcami cirkví. Vychádza zo záverov Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností, ktoré ukázali, že optimálnym riešením je ponechanie systému priamej podpory cirkví zo štátneho rozpočtu, avšak v aktualizovanej podobe založenej na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity a nezávislosti cirkví pri rešpektovaní ekonomických možností štátu," uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej a spoločenskej situácii. "Jednou z hlavných zmien tak bude, že štát už nebude prispievať na platy duchovných podľa doterajších tabuliek, ale registrovaným cirkvám poskytne celkový balík peňazí podľa počtu veriacich. Väčší dôraz sa bude klásť na samostatné a nezávislé hospodárenie cirkví," skonštatoval rezort kultúry.

Schválenie zákona zabezpečí podľa MK SR "kontinuitu úrovne vzťahov štátu s cirkvami a jasné, transparentné pravidlá podpory ich činnosti so zachovaním vzájomnej solidarity s menšími cirkvami".

"Podpora štátu bude zároveň vnímaná iba ako jeden zo zdrojov podpory a financovania činností cirkví, čím sa docieli vyššia miera nezávislého postavenia a pôsobenia cirkví v SR," uzatvoril rezort.

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa mení systém odmeňovania vojakov


Profesionálni vojaci budú odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Plat vojakov sa bude po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu bude tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat sa bude zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.

"Ďalej funkčná tarifa vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach môže byť zvýšená až do výšky 50 percent, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie," vysvetlil rezort obrany.

Výška hodnostného platu vojaka druhého stupňa je stanovená tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. Od neho sa bude odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov. Hodnostný plat poručíka sa napríklad stanovil vo výške 1,5-násobku hodnostného platu vojaka druhého stupňa. Dôstojnícke platy sa budú odvíjať od platov poručíkov.

Novela nadobudne účinnosť od 1. februára 2020.

Zoznam omamných a psychotropných látok sa upraví, zmenu schválila prezidentka


Zoznam omamných a psychotropných látok sa zmení. Rozšíri sa o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Látka Cannabidiol, CBD napokon v zozname ostane. Zmenu odobrila svojím podpisom v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa zaradia medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC. Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa má do zoznamu psychotropných látok prvej skupiny zaradiť aj ďalších desať psychoaktívnych látok.

Zmena zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho tvorcov prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných a psychotropných látok vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestnoprávne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Na zozname psychotropných látok napokon ostane aj látka Cannabidiol, CBD. Rezort zdravotníctva ju pôvodne navrhoval vypustiť. Argumentoval tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN). Poslanci však podporili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD) a Cannabidiol tak v zozname ostane.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje oblasť účtovníctvaNiektorým firmám ubudnú povinnosti v oblasti účtovníctva. Počíta s tým novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorá má odstrániť tzv. goldplating pri prebratí eurosmernice do slovenskej legislatívy, ktorá sa zaoberá touto oblasťou. Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných závierkach. Právnu normu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novelou zákona sa vymedzia účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. "Nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami," priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákona. Oslobodenie sa má týkať veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

Právnou normou sa upravia aj veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká firmám povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. "Navrhuje sa zvýšenie o 100 % súčasných rozhodujúcich veľkostných podmienok, a to hodnota majetku a hodnota čistého obratu," priblížilo ministerstvo. Zároveň rezort uviedol, že pri stanovení veľkostných podmienok sa posúdili rozhodujúce kritériá, ktorými sú veľkosť ekonomiky a jej rast, potreby spoločnosti vrátane štátu. "Celospoločenská funkcia auditu eliminuje výskyt omylov, chýb a podvodov, na čo sa spoliehajú zainteresované strany, dodávatelia, banky a podobne," priblížilo ministerstvo s tým, že samotná eurosmernica požaduje minimálnu harmonizáciu a necháva na členskom štáte, aby si prispôsobil veľkostné podmienky tak, aby čo najlepšie zodpovedali veľkosti ekonomiky a pôsobiacim firmám v krajine. Úpravu veľkostných podmienok kritizovali audítori. Podľa nich sa spod verejnej kontroly prijatím novely dostanú desiatky subjektov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátnu pokladnicu.

Ministerstvo odhaduje, že novela bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zrušenie povinnosti overenia individuálnej účtovnej uzávierky by sa malo dotknúť približne 2300 spoločností, pričom by im mali klesnúť náklady na audítorské služby približne vo výške 9 miliónov eur.

Prezidentka schválila úpravu označovania strelných zbraní na civilné použitieOznačovanie strelných zbraní na civilné použitie a požiadavky na poplašné a signálne zbrane sa upravia. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.

Ide o zosúladenia právnej úpravy na Slovensku s právom Európskej únie v oblasti označovania strelných zbraní na civilné použitie, napríklad veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania. Dotýka sa tiež oblasti uplatňovania základných požiadaviek na poplašné a signálne zbrane.

"Uplatnením týchto základných požiadaviek pri výrobe, úprave, oprave alebo inej úpravy poplašnej a signálnej zbrane, by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, čím sa má okrem iného zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku," priblížil rezort vnútra.

Prezidentka podpísala zavedenie informačného systému v sociálnej ekonomikeSociálne podnikanie na Slovensku sa upraví. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorou sa zmení percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb. Tiež sa zavádza informačný systém sociálnej ekonomiky.

Zámerom nového informačného systému je vytvoriť právne podmienky na zber údajov o registrovaných sociálnych podnikoch ministerstvom práce, aby zhromaždené údaje boli aktuálne, ale aj overiteľné a relevantné pre potreby zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnej ekonomiky.

Po novom sa zmení percento zamestnávania mixu znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb zo 40 % na 30 % a zároveň sa ustanoví spodná hranica rozsahu pracovného času pre zamestnávaných ľudí.

Zákon o sociálnej ekonomike bol prijatý vlani. Umožnil vznik troch typov sociálnych podnikov, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc. Význam integračného podniku spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny podnik bývania slúži na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima. Zákon umožnil aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných, spoločensky prospešných služieb.

Novela je tiež zameraná na odstránenie konkrétnych aplikačných problémov pri uplatňovaní zákona, ako napríklad presnejšia definícia, akým spôsobom sa znevýhodnenie osoby so zdravotným postihnutím, ktorá nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému zapojeniu sa do pracovného prostredia, bude preukazovať.

Zároveň sa rozšíri možnosť dosahovať pozitívny sociálny vplyv spoločensky prospešným nájomným bývaním pre zákonom definované skupiny osôb, ak tieto byty sociálny podnik bývania sám nevlastní, ale ich má v prenájme.


Prezidentka odobrila novelu zákona, ktorá má podporiť elektromobilituVlastníkom novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, pribudne nová povinnosť zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.

Nové a významne obnovované existujúce budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami budú musieť zabezpečiť infraštruktúru vedenia, najmä rozvody na elektrické káble, s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc na elektrické vozidlá. Nové a obnovované nebytové budovy majú mať zároveň najmenej jednu nabíjaciu stanicu na elektromobily.

Tieto požiadavky sa nebudú vzťahovať na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021. Nevzťahujú sa ani na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.

Podľa návrhu každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.

Právna norma tiež zavádza novú definíciu systému automatizácie a riadenia budovy, rozširuje požiadavku na obsah dlhodobej stratégie obnovy fondu budov. Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova a významná obnova jej technického zariadenia, ktorou sa dosiahne zatriedenie do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov budovy. "Významnou obnovou technického zariadenia budovy je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy," konštatuje materiál. Novela sa podrobne venuje obsahu stratégie obnovy budovy. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie.

MDV SR má na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určovať systémové požiadavky na celkovú energetickú hospodárnosť, správne zabudovanie a primerané dimenzovanie, nastavenie a reguláciu technických systémov budov, ktoré sú zabudované v existujúcich budovách.

Zmeny v zákone o energetickej hospodárnosti budov sa majú dotknúť aj realitného trhu. Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy, alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na predaj alebo prenájom s využitím služieb realitnej kancelárie, ktorej zverejnená ponuka musí obsahovať takýto údaj.

Prezidentka v utorok odobrila novelu zákona o kontrole v štátnej správePrezidentka Zuzana Čaputová v utorok odobrila novelu zákona o kontrole v štátnej správe, podľa ktorej sa upresňuje zákon v oblasti kompetencií Úradu vlády SR pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ).

Zamestnanci Úradu vlády SR a zamestnanci orgánov EÚ môžu podľa novely požadovať ochranu a súčinnosť od príslušníkov Policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní najmä pri výkone administratívnych vyšetrovaní vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a inšpekcií a kontrol na mieste vykonávaných Európskou komisiou.

Dôvodom na novelizáciu zákona je okrem iného plnenie povinností SR vykonávať ochranu finančných záujmov EÚ prostredníctvom Úradu vlády SR.

Pri spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom je Úrad vlády SR oprávnený vyžiadať si od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdov informácie z trestného konania a tie použiť na tento účel.

Prezidentka podpísala zvýšenie príspevku pre firmy na udržanie pracovných miestPríspevok na podporu udržania pracovných miest podľa zákona o službách zamestnanosti sa zvýši. Vyplýva to z novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ide o tzv. protikrízové opatrenie pre firmy.

Po novom sa zvýši príspevok na podporu udržania pracovných miest, ktorý možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti udržal pracovné miesto aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov. Na základe nich po dohode s úradom práce na prechodné obdobie obmedzí prevádzku tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Výška percenta úhrady náhrady mzdy stúpne z terajších 50 % na 60 %. Tiež vzrastie rozsah neprideľovania práce na najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času a predĺži sa obdobie poskytovania príspevku zo 60 na 120 dní v roku.

Novelou sa riešia aj problémy cudzineckej polície pri žiadostiach ľudí z tretích krajín, ktorí chcú pracovať na Slovensku. Zamestnávateľ pri plnení nahlasovacej povinnosti pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín bude musieť predložiť príslušnému úradu práce aj kópiu potvrdenia o podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Problémy v praxi nastávajú najmä v prípadoch, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, a to v súvislosti s možnosťou zamestnania ľudí z tretích krajín počas šiestich týždňov na účel zaškolenia v čase rozhodovania o žiadosti o prechodný pobyt.

Prezidentka podpísala zmeny pri typovom schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKÚpravy pri typovom schválení vozidiel, ale aj zmeny v prípade staníc technickej kontroly (STK) prináša novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právnu normu z dielne ministerstva dopravy podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy Európskej únie (EÚ), ako aj na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona o prevádzke vozidiel.

Postupy pri typovom schválení sa upravia podľa osobitných predpisov - nariadení EÚ. Novela spresní aj povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a spaľovacích motorov necestných strojov na trh. Nejde pritom o zavádzanie nových povinností.

Zmeny sa dotknú aj oblasti vnútroštátneho schvaľovania jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia bude mať povinnosť požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Okruh vozidiel, ktorým bude možné schválenie udeliť, pritom určí vykonávací právny predpis. "Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené," konštatuje MDV v dôvodovej správe. Jednotlivým vozidlom, ktorému bude možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou, by malo byť podomácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

V prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku bude mať schvaľovací orgán možnosť odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. Ustanovia sa tiež ďalšie prípady, keď sa nemusí schváliť jednotlivo dovezené vozidlo.

Podľa novely zákona by malo byť zároveň postačujúce, ak je v STK prítomný iba jeden technik technickej kontroly s plným rozsahom vykonávaných technických kontrol. Ustanoví sa súčasne, že v priestoroch STK, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, sa nemôže nachádzať zariadenie, ktoré by mohlo ovplyvniť meranie alebo výsledok kontroly.

Návrhom zákona sa tiež spresní všeobecný pojem "použitie vozidla na podnikanie". "Použitie vozidla na podnikanie touto úpravou tak nie je viazané nevyhnutne až na 'skutočné' použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred 'skutočným použitím'," ozrejmilo MDV. Odstrániť by sa tak mala disproporcia pri posúdení predmetu dane z hľadiska určenia vzniku daňovej povinnosti a dnes už zavedeným posúdením možného zániku daňovej povinnosti.

Výnimka, podľa ktorej iba daňovník – zamestnávateľ nemal povinnosť vyznačovať vznik a zánik daňovej povinnosti v daňovom priznaní, sa zruší. Doplní sa možnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel skôr aj pre daňovníka, ktorý prerušil podnikanie. Zaviesť by sa malo aj inak určené zdaňovacie obdobie, ktorého koniec sa vzťahuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania.

Uznávať vysokoškolské vzdelanie bude rezort školstva, zmenu schválila prezidentkaO uznávaní vysokoškolských diplomov na účely pokračovania v štúdiu bude po novom rozhodovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. V tejto súvislosti sa predĺžia aj niektoré lehoty. Novelu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zmena sa týka diplomov z členských štátov EÚ a tretích krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o rovnocennosti takýchto dokladov. Doposiaľ tieto žiadosti posudzovala vysoká škola, ktorá musela rozhodnúť do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ministerstvo by malo dostať čas 30 dní. O maturitných vysvedčeniach budú aj naďalej rozhodovať okresné úrady v sídle kraja.

Zmení sa aj možnosť uložiť kompenzačné opatrenie. To mohli doteraz úrady navrhnúť aj vtedy, keď boli v trvaní vzdelávania alebo odbornej prípravy značné rozdiely. Európska komisia to však považovala za neoprávnené obmedzenie voľného pohybu osôb. Po novom už majú byť jediným dôvodom na návrh kompenzačného opatrenia nedostatočné vedomosti alebo zručnosti na výkon príslušného regulovaného povolania.

Zmeny sa dotknú aj veterinárov. Tí, ktorí sú zo Slovenska alebo členských krajín EÚ, už nebudú musieť predkladať výpis z registra trestov v listinnej podobe. Bude im stačiť predložiť doklady, cez ktoré si úrady výpis vyžiadajú samé.

Novelou reagoval rezort školstva na kritiku Európskej komisie, ktorá Slovensku vyčítala nesúlad vnútroštátnej úpravy s európskou smernicou. Účinnosť navrhuje od 1. januára 2020.

Prezidentka podpísala novelu na podporu a posilnenie kvality práce s mládežouKvalita práce s mládežou sa podporí a posilní. Vyplýva to z novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zavedie sa nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže. Rozšíri sa tiež zoznam účelov, na ktoré sa poskytuje dotácia.

Značku kvality bude udeľovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou. Novela má prispieť k zvyšovaniu a garancii kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou.

Podporí sa aj potenciál práce s mládežou a flexibilné reagovanie na aktuálne potreby mladých ľudí. Posilní sa rozvoj participácie a angažovanosti mladých pri správe vecí verejných. Obce získajú možnosť pre obec ustanoviť mládežnícky parlament, ktorý bude napríklad prerokovávať záväzné nariadenia obce, týkajúce sa mládeže.

Upraví sa aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. Zníži sa miera spolufinancovania a zavedie sa možnosť do spolufinancovania započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce.

Upraví sa aj dokladovanie bezúhonnosti a poskytovanie podnikových štipendií. Bezúhonnosť nebude povinné dokladovať pred začiatkom výkonu dobrovoľníctva. Zamestnávateľ však bude mať možnosť potvrdenie si vyžiadať. Pri podnikových štipendiách sa zavedie možnosť uzatvoriť zmluvu medzi zamestnávateľom a študentom na dobu určitú ako podmienku štipendia.