Quantcast
< sekcia Slovensko

Program informatizácie školstva rieši požiadavky na zmenu vzdelávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Predpokladané náklady na naplnenie cieľov programu budú špecifikované v rámci akčných plánov. Rámcovo sú odhadované na úrovni 200 až 250 miliónov eur ročne.

Bratislava 28. mája (TASR) - Program informatizácie školstva do roku 2030 definuje požiadavky na transformáciu vzdelávania a tradične vnímanej školy na "školu digitálnej excelencie". Poukazuje na parametre takejto školy či, aká je cesta k nej. Vytvorený je spôsobom, aby sa doň mohla zapojiť ktorákoľvek škola na Slovensku. Program, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe, bude následne rozpracovaný do úrovne akčných plánov – návrhov konkrétnych opatrení pre digitálnu transformáciu vzdelávania na jednotlivých školách, ako aj na národnej úrovni.

Hlavným cieľom programu je praktická implementácia definovaných potrieb a aktivít v oblasti informatizácie a digitalizácie v rámci rezortu školstva v nasledujúcej dekáde tak, aby nové technológie umožnili zamerať vzdelávanie na získavanie potrebných kompetencií a zručností pre aktívny profesijný a osobný život. "Taktiež by mali byť nápomocné pri zabezpečovaní rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v rámci maximálneho rozvoja a využitia potenciálu detí, žiakov a učiteľov so zapojením zákonných zástupcov," uviedol rezort školstva v dokumente.

Materiál sa primárne zaoberá problémami, ktoré MŠVVaŠ SR dokáže kompetenčne ovplyvniť a riešiť, ale súčasne upozorňuje aj na tie aspekty, ktoré vyžadujú širšiu spoluprácu vnútrorezortne, medzirezortne, ale aj v širšom rozmere. "Prioritou je digitálna škola ako vysoko výkonný ekosystém digitálneho vzdelávania s infraštruktúrou, pripojením a digitálnym vybavením, efektívnym plánovaním a rozvojom digitálnych kapacít," uvádza rezort školstva v dokumente.

Predpokladané náklady na naplnenie cieľov programu budú špecifikované v rámci akčných plánov. Rámcovo sú odhadované na úrovni 200 až 250 miliónov eur ročne. Odhad podľa ministerstva kalkuluje s nákladmi na dobudovanie adekvátnej infraštruktúry rezortu a jeho priamo riadených organizácií, dovybavením škôl a vedeckých pracovísk, prehĺbením prvkov digitálneho vzdelávania do edukačného procesu, ale aj nákladmi na kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

Stav digitálnej vybavenosti základných a stredných škôl na Slovensku je v súčasnosti pod priemerom EÚ, konštatuje sa v dokumente. Nedostatočný stav vybavenia spôsobuje, že žiaci digitálne technológie aktívne nevyužívajú počas vyučovacieho procesu a budú len nedostatočne pripravení na pracovné výzvy 21. storočia. "Existujúcu nepripravenosť a nedostatky vzdelávacieho systému v súvislosti s využívaním digitálnych technológií odkryla aj pandémia ochorenia COVID-19. Podľa výskumu Inštitútu vzdelávacej politiky nebolo počas prvej vlny pandémie do on-line vzdelávania zapojených až 18,5 percenta žiakov základných a stredných škôl," píše sa v materiáli s tým, že najviac z nich pochádzalo z chudobnejších regiónov.

Rezort školstva uviedol, že premena obsahu vzdelávania zameraná na digitálnu gramotnosť a informatické myslenie vrátane využívania digitálnych technológií a zdrojov nesmie byť obmedzovaná len na výučbu informatiky či jej blízke predmety, ale musí sa stať integrálnou súčasťou celej výučby. "Zaistená musí byť metodická podpora učiteľov pre aplikáciu digitálnych technológií vo všetkých odboroch naprieč rozličnými oblasťami výučby ako prirodzenej súčasti vzdelávania na jednotlivých stupňoch. Podmienkou premeny obsahu a kvality vzdelávania je efektívna podpora pedagógov," dodáva sa v materiáli.