Quantcast
< sekcia Slovensko

Prvý slovenský novinár Daniel Lichard sa narodil pred 210 rokmi

V zábere hore zľava - Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. V dolnom rade zľava - Michal Rarus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. Foto: TASR/Jakub Kotian

Daniel Gabriel Lichard sa tiež zúčastnil na politických bojoch za národnú a spoločenskú emancipáciu Slovákov v revolúcii 1848-1849.

Slovenská Ľupča/Bratislava 17. januára (TASR) - Evanjelický farár, prvý slovenský profesionálny novinár, priekopník ľudovýchovnej publicistiky, jeden z najvýznamnejších slovenských osvetárov, učiteľ, spisovateľ, vydavateľ, zakladateľ slovenskej odbornej terminológie – tým všetkým bol Daniel Gabriel Lichard. Od narodenia vydavateľa prvého slovenského ľudového kalendára nazvaného Domová pokladnica uplynie v pondelok 17. januára 210 rokov.

Daniel Gabriel Lichard sa narodil 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči v rodine evanjelického farára. Niektoré zdroje uvádzajú dátum narodenia tiež 19. január 1812. V rodnej obci získal aj základné vzdelanie, ktoré si postupne rozvíjal v rokoch 1821-1823 na gymnáziu v Rimavskej Sobote, v rokoch 1823–1828 na lýceu v Kežmarku a v rokoch 1828-1834 v Bratislave.

Na evanjelickom lýceu v Bratislave sa stal spoluzakladateľom a aktívnym členom študentského spolku Spoločnosti česko-slovanskej, z ktorej vzniklo pod vedením Ľudovíta Štúra významné národné hnutie.

Neskôr pokračoval v štúdiu na teologickej fakulte vo Viedni (1834-1837). Ako kňaz však pôsobil iba krátky čas v Tisovci a neskôr na fare v Ochtinej. V novembri 1838 odišiel do Banskej Štiavnice, kde mu bolo ponúknuté miesto profesora na evanjelickom lýceu. V roku 1844 odišiel do Skalice, kde sa vrátil ku svojmu pôvodnému povolaniu evanjelického kňaza.

Po troch rokoch ale cirkevný úrad definitívne opustil a od roku 1847 sa až do svojej smrti, teda 35 rokov, aktívne venoval novinárskej a vydavateľskej činnosti. Je autorom viac ako päťtisíc článkov, takmer 50 kníh, mnohých kalendárov a brožúr. Svetozár Hurban Vajanský o prvom slovenskom profesionálnom novinárovi napísal: "Neprenechal dňa za celých tridsaťpäť rokov, v ktorom by nebol niečo napísal k poučeniu, pozdvihnutiu svojho milého národa."

V roku 1847 vydal Daniel Gabriel Lichard prvý ročník svojho kalendára Domová pokladnica, ktorý prístupnou formou sprostredkúval širokým vrstvám obyvateľstva nové poznatky. Od apríla do septembra 1848 vydával Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. V roku 1849 odišiel do Viedne, kde pôsobil ako redaktor i zodpovedný redaktor Slovenských novín.

V roku 1863 začal v Skalici vydávať Obzor - noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život, ktoré boli najvýznamnejšími slovenskými hospodárskymi novinami 19. storočia. Daniel Gabriel Lichard v nich propagoval novinky z oblasti včelárstva, chovu dobytka, ale aj peňažníctva a družstevníctva. Na ich stránkach nabádal tiež napríklad na zakladanie vzájomných pomocníc, peňažných ústavov družstevného typu, ktoré mali sledovať okrem hmotných otázok aj mravné i výchovné ciele. Sám sa podieľal na založení takéhoto peňažného ústavu pod názvom Pomocná pokladnica, ktorý vznikol v Skalici v roku 1870. Hlavne jeho zásluhou bolo v roku 1875 na území Slovenska už 25 akciových sporiteľní, 13 obilných sypární a 44 vzájomných pokladníc.

Roľníkom zasa veľmi pomáhali aj brožúry s rôznorodým obsahom ako napríklad Malý gazda, Malá gazdiná či Malý účtovník.

Najobsiahlejšou prácou Daniela Gabriela Licharda, ktorá popularizovala prírodné vedy a nové, pokrokové formy hospodárenia bola dvojdielna Slovenská obrázková čítanka hospodárska z roku 1882 predstavujúca sumár jeho celoživotných znalostí z tejto oblasti.

Daniel Gabriel Lichard sa tiež zúčastnil na politických bojoch za národnú a spoločenskú emancipáciu Slovákov v revolúcii 1848-1849. Bol členom slovenskej delegácie, ktorá odovzdala 20. marca 1849 cisárovi Františkovi Jozefovi I. prosbopis, v ktorom sa nachádzala aj požiadavka vyčleniť Slovensko z Uhorska.

Jedna z najväčších osobností slovenskej národnej histórie, šíriteľ vzdelanosti a osvety, Daniel Gabriel Lichard zomrel v Skalici 17. novembra 1882 vo veku 70 rokov.