< sekcia Slovensko

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu spôsobilosť, prenášajú sa práva majetkovej povahy na dediča.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Predmetom dedenia je nielen majetok, ale aj dlhy poručiteľa. Dedičom sa osoba stane na základe závetu, zo zákona, prípadne z oboch týchto dedičských titulov, vysvetľuje Denisa Dulaková Jakúbeková z HMG Advisory Group. Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu spôsobilosť, prenášajú sa práva majetkovej povahy na dediča.

Prípadom sa zaoberá súd, v ktorého obvode mala dotyčná osoba v čase smrti trvalú adresu. Ak to nie je možné určiť, konanie bude na súde, v ktorého obvode sa nachádza majetok zomrelého, prípadne na súde, v ktorého obvode zomrel. "V konaní si dedič notára nevyberá sám, komunikuje s notárom, ktorého určil súd," dopĺňa Dulaková Jakúbeková. Ak ide o novoobjavené dedičstvo, prípad prislúcha súdu, na ktorom bolo predchádzajúce konanie o dedičstve skončené.

"Dedičské konanie sa začína buď na návrh, alebo aj bez návrhu," ozrejmila Dulaková Jakúbeková. Ak dedič žiada o prerokovanie dedičstva po poručiteľovi, ide o návrh. V prípade začiatku bez návrhu začne súd konanie po tom, ako sa dozvie o úmrtí fyzickej osoby, najčastejšie úmrtným listom od matričného úradu.

V prvom kroku konania súd vyhľadá v Notárskom centrálnom registri závetov evidovaný závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov. Ak súd dedičské konanie nezastaví, čo sa môže stať v prípade, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno domnievať, že sú dedičmi. Tí majú následne jeden mesiac na to dedičstvo prijať, alebo odmietnuť. "Dedičstvo možno odmietnuť iba 'ako celok' a toto rozhodnutie nemožno 'zobrať späť'," zdôrazňuje Dulaková Jakúbeková. Dedičské konanie sa končí uznesením súdu.

Úmrtím fyzickej osoby v manželskom zväzku zaniká manželstvo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). "V rámci dedičského konania musí dôjsť najskôr k vysporiadaniu BSM. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vysporiadať dohodou. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vysporiadaní súd," vysvetlila Dulaková Jakúbeková.