< sekcia Slovensko

Rozhodovanie o vydržaní sa má presunúť z notárov na súdy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania by nemalo brániť tretím osobám, aby sa žalobou domáhali ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde.

Bratislava 27. januára (TASR) – Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Ministerstvo spravodlivosti návrhom reaguje na prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom v niektorých prípadoch ani netušili.

Aby boli dotknuté osoby oboznámené o podanom návrhu na potvrdenie vydržania, má sa zaviesť povinnosť zverejniť túto informáciu. "Už nebude možné potvrdiť vydržanie vecného práva vydaním vyhlásenia o osvedčení vydržania bez publicity a v krátkom časovom horizonte," skonštatoval rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Účastník konania, ktorý má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo, má dostať do vlastných rúk vyzývacie uznesenie s návrhom na začatie konania.

Dôkazné bremeno v tomto konaní má byť prevažne na strane navrhovateľa, ktorý má byť povinný preukázať, že splnil podmienky vydržania. Námietky voči vydržaniu budú môcť podávať nielen účastníci konania, ale aj ďalšie osoby a ich právni zástupcovia, ktorých vecné právo k nehnuteľnosti môže byť dotknuté. "Ak boli námietky podané odôvodnene, súd uznesením návrh na začatie konania o potvrdení vydržania zamietne," vysvetľuje rezort. V prípade, že by návrh na začatie konania nezamietol, má vydať uznesenie o potvrdení vydržania.

Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania by nemalo brániť tretím osobám, aby sa žalobou domáhali ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde.

V súvislosti so zavedením konania o potvrdení vydržania sa má zaviesť nový súdny poplatok za podanie návrhu na jeho začatie vo výške 99,50 eura.

Podľa novej legislatívy bude môcť notár svoje spisy požičať na odôvodnenú písomnú žiadosť iným notárom a znalcom za stanovených podmienok a na písomnú žiadosť oprávneným orgánom, medzi nimi rezort spravodlivosti, orgány činné v trestnom konaní, orgány finančnej kontroly či súdy.

Účastníkom konania o potvrdení vydržania má byť aj osoba, ktorá podala námietky v tejto časti konania. Účastníkom konania sa stáva až podaním námietok. Súdu sa tiež po novom má umožniť zamietnuť návrh na začatie konania o potvrdení vydržania len v prípade, ak sa námietky odmietli a sú dôvodné.

Návrh zákona má byť účinný od 1. mája tohto roka.