Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. jún 2024Meniny má Vít
< sekcia Slovensko

Sociálne inovácie v Banskobystrickom a Prešovskom kraji

Foto: Epic

Sociálne inovácie v Banskobystrickom a Prešovskom kraji a výzvy, ktoré prinášajú.

Bratislava 28. marca (OTS) - Nezisková organizácia EPIC v rámci projektu People to People Slovakia mapovala, do akej miery sa obyvatelia Banskobystrického a Prešovského kraja zapájajú do aktivít súvisiacich so sociálnym podnikaním a inováciami. Zároveň sa zaujímali aj o to, s akými výzvami sa v tejto oblasti stretávajú. Výsledky mapovania identifikovali okruhy tém, ktoré sú pre občanov dôvodom nízkeho záujmu o danú problematiku.

V uplynulých týždňoch prebiehalo v Banskobystrickom a Prešovskom kraji mapovanie, ktorého cieľom bolo priblížiť stav a vnímanie sociálnych inovácií. Do aktivity boli zapojení študenti univerzít, predstavitelia verejnej správy a miestnych organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti sociálneho podnikania a inovácií. Respondenti dostali priestor podeliť sa o svoj názor na situáciu v danom regióne a pomenovať výzvy, ktoré z ich pohľadu prináša.

Neziskovú organizáciu EPIC, ktorá prieskum realizovala v spolupráci s vedúcou katedry sociálneho rozvoja a práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave Evy Pongrácz v rámci projektu People to People Slovakia, ktorý na Slovensku zastrešuje British Council, zaujímalo, do akej miery sa opýtaní obyvatelia zapájajú do miestnych aktivít, ktoré sú prínosné pre rozvoj sociálnych inovácií a podnikania.

Viditeľným problémom v sektore sociálneho podnikania a inovácií je nedostatočná informovanosť a osveta. To sa odráža v nízkom záujme a motivácii občanov zapájať sa do diania v danej oblasti či dokonca samostatne vytvárať sociálne podniky alebo prichádzať s nápadmi na inovácie. Pozitívne je však hodnotený rozvoj obecných sociálnych podnikov, ktoré majú oporu v samospráve ako aj v občanoch, ktorí vidia pozitívne dopady tohoto spôsobu podnikania v ich komunite,“ hovorí Lenka Loučková, projektová manažérka z neziskovej organizácie EPIC. Dobrým príkladom je známy obecný sociálny podnik v Spišskom Hrhove či Brezniansky stavebný podnik, ktorý bol pilotným projektom neziskovej organizácie Rozvojová agentúra BBSK.

Výsledky mapovania odhalili niektoré problémy, ktoré sú dôvodom nízkej angažovanosti občanov v problematike sociálneho podnikania a inovácií. V oboch krajoch prejavujú respondenti záujem o túto tému, avšak pasívnym spôsobom, bez aktívneho zapojenia sa. Okrem spomínanej nízkej motivácie, ktorej hlavným dôvodom je nedostatočné ocenenie zapojených občanov spoločnosťou, je problémom aj slabá komunikácia prebiehajúcich aktivít.

V Prešovskom kraji z mapovania vyplynulo, že sociálne služby majú u obyvateľov potenciál, avšak najväčšími bariérami sú administratívne zaťaženie a nezáujem občanov o dobrovoľníctvo, ale tiež nedostatok zdrojov, absentujúca výmena skúsenosti či problém merania spoločenského dopadu inovácií. V banskobystrickom regióne sa občania stretávajú s podobnými problémami, ku ktorým sa pridáva aj vysoká nezamestnanosť, slabá infraštruktúra a problematické financovanie malých organizácií. Respondenti oboch krajov prejavili najväčší záujem o témy zveľaďovania verejného priestranstva, aktivít pre seniorov, športu a ochrany životného prostredia a zvierat.

Na základe rozhovorov, ktoré sme viedli, sme dospeli k záveru, že obyvatelia Banskobystrického kraja by privítali ďalšie podujatia zamerané na spoločenskú diskusiu alebo workshopy zamerané na debaty o lokálnych problémoch a ich riešeniach. Pozorujeme aj záujem opýtaných zúčastňovať sa na medziregionálnych projektoch a spolupracovať s ľuďmi z odlišných spoločenských skupín. Získavanie a výmena informácií je aspektom, ktorý treba považovať za markatný ako v Banskobystrickom, tak aj Prešovskom kraji,“ dodáva Lenka Loučková.

Sociálne inovácie a podnikanie sú dôležitým aspektom rozvoja spoločnosti a to najmä v súčastnosti. Je preto dobré vidieť, ako vnímajú ich miesto v spoločnosti ľudia z rozličných komunít ako aj tí, ktorí s nimi priamo pracujú. Jedným z pilierov projektu People to People je výmena skúseností a znalostí medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom a práve takéto poznatky sú dôležité na zlepšovanie a pochopenie potrieb v oblasti sociálneho podnikania v oboch krajinách,” povedal Alastair Bassett, riaditeľ British Council Slovakia.

Spôsobom, ako ľudí motivovať aktívnejšie sa zapájať do komunitného diania a zlepšiť ich motiváciu, je efektívnejšia komunikácia zo strany mestských samospráv a lepšia informovanosť, ktoré by prispeli k zvýšeniu povedomia o sociálnom podnikaní a inováciách a vytvorenie takých finančných podmienok, aby bolo možné realizovať projekty, ktoré prinášajú prospech miestnej komunite.