Quantcast
< sekcia Slovensko

Správy z geologických prác by viac nemuseli byť utajované

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Zaviesť sa má povinnosť oboznámiť objednávateľa záverečnej správy z geologického prieskumu alebo zo sanácie environmentálnej záťaže s rizikom pre zdravie a životné prostredie v ich katastrálnom území.

Bratislava 29. júna (TASR) - Súkromné spoločnosti by po novom nemali zatajovať výsledky prieskumu, ktorý potvrdzuje kontamináciu pôdy a vôd. Verejne prístupné by mali byť záverečné správy financované z verejných zdrojov, záverečné správy z geologického prieskumu životného prostredia či zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže. Vyplýva to z novely zákona o geologických prácach, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

"Cieľom návrhu zákona je zároveň sprístupniť dostupné údaje o pravdepodobných environmentálnych záťažiach," uvádza sa v predložených materiáloch. Nová legislatíva má tiež zvýšiť informovanosť obcí a miest. Zaviesť sa má povinnosť oboznámiť objednávateľa záverečnej správy z geologického prieskumu alebo zo sanácie environmentálnej záťaže s rizikom pre zdravie a životné prostredie v ich katastrálnom území. Objednávateľ bude môcť písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác.

Doterajšia úprava umožňovala informácie z "utajených" záverečných správ poskytovať iba ústredným orgánom štátnej správy, ak ich nevyhnutne potrebovali na plnenie úloh vo verejnom záujme, priblížil envirorezort.

Poslanci schválili aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Jedným z nich upravujú zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Definuje sa ním pojem partner, ktorým je na účely tohto zákona osoba, ktorá sa "vzhľadom na spoločné ciele spolupodieľa so žiadateľom na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy a následne sa s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy". Upravuje tiež okruh osôb, pri ktorých sa uplatňuje podmienka bezúhonnosti na účely poskytovania prostriedkov mechanizmu. Definuje tiež pojem "konflikt záujmov" pre potreby tejto legislatívy.

Ďalším pozmeňujúcim návrhom menia zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ako aj zákon o vodách. Verejný vodovod alebo kanalizácia budú môcť byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, prípadne obnovy existujúcej infraštruktúry. Súvisí to s výstavbou verejných vodovodov alebo kanalizácií z európskych prostriedkov či úverov. Úpravu poslanci odôvodňujú aj potrebou riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk.

Poslanci upravili v rámci novelizácie aj zákon o správnych poplatkoch. Zavádzajú nový správny poplatok za schválenie skúšobnej prevádzky vozidla vo výške desať eur, ak sa skúšobná prevádzka robí ako výskumná úloha.

Nová legislatíva má byť účinná od augusta. Niektoré ustanovenia majú začať platiť už dňom vyhlásenia.