Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. júl 2024Meniny má Kamil
< sekcia Slovensko

Súčasťou ŠVP na školách je prierezová téma ochrana života a zdravia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ministerstvo dodáva, že ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

Bratislava 1. marca (TASR) - Súčasťou štátneho vzdelávacieho program (ŠVP) v základných školách (ZŠ) aj stredných školách (SŠ) je prierezová téma ochrana života a zdravia. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Na prvom stupni ZŠ je zámerom prierezovej témy viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. "Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách," uviedol rezort školstva. Na prvom stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. "Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku prvého stupňa raz ročne v trvaní štyroch hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva," doplnili z ministerstva školstva.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života či vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci. Rovnako tiež, aby si osvojil základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode a rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

Na druhom stupni ZŠ sa prierezová téma ochrana života a zdravia realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Účelové cvičenia sa realizujú dvakrát do roka v trvaní piatich hodín, spravidla na jeseň a jar.

Zámery tejto prierezovej témy sú rovnaké ako na prvom stupni. Rezort školstva dodáva, že ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

Na SŠ sa realizuje prierezová téma ochrana človeka a zdravia v rámci ŠVP pre ŠŠ. "Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Tematický celok riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana sa zameriava práve na zvyšovanie povedomia žiakov v oblasti mimoriadnych udalostí a ich rizík," poznamenal rezort. Zároveň podľa neho napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

Stredoškoláci absolvujú i kurz na ochranu života a zdravia v treťom ročníku štúdia. Ak ide o učebné odbory, v ktorých dĺžka štúdia je dva roky, v druhom ročníku štúdia. Tento kurz trvá tri vyučovacie dni po šesť hodín.

Súčasťou prierezovej témy ochrana života a zdravia v SŠ sú aj účelové cvičenia, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku štúdia, šesť hodín v teréne.