< sekcia Slovensko

Tlačová správa k polyfunkčnému objektu CENTROOM v Piešťanoch

Tlačová správa k polyfunkčnému objektu CENTROOM v Piešťanoch Foto: Centroom spol. s r. o.

Piešťany 7. októbra (OTS) - V súvislosti s opakovanými vadami na stavbe a medializovanými informáciami o stave vybraných budov v Bratislave sa skupina BK, rozhodla nechať vypracovať odborný statický posudok technického stavu polyfunkčného objektu CENTROOM Piešťany.

Odborný statický posudok zo dňa 6. októbra 2015, vo svojom závere konštatuje nevyhovujúci stav budovy a prekročenie účinkov zaťaženia oproti norme, v niektorých prípadoch niekoľkonásobne.

Vzhľadom na tieto závery posudku skupina BK z pozície správcu spoločnosti začala bezodkladne konať vo veci, informovala dotknutých majiteľov, nájomníkov a aj odborných partnerov, vrátane Mestského úradu - Stavebného úradu v Piešťanoch, Okresného úradu - Odbor krízového riadenia v Piešťanoch a rovnako aj zástupcov developera.

Ďalší postup závisí od záväzného stanoviska Stavebného úradu Piešťany, ktorý bol požiadaný o metodické usmernenie k ďalšiemu postupu.

Informácia o projekte:
Polyfunkčný objekt CENTROOM, novostavba - Piešťany, Nitrianska ul.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Tomčáni
Zhotoviteľ zakladania stavby, zvislých a horizontálnych nosných konštrukcii: VESSTAV, s. r. o.
Zhotoviteľ dokončovacích prác a technického zariadenia budovy: BK Construction s. r. o.
Stavebník: Centroom spol. s r. o.
Dozorná činnosť: UNIINVEST, spol. s r. o.
Lehota výstavby: 04/2009 – 08/2010