< sekcia Slovensko

Obce sa môžu zapojiť do národného projektu pre rómske komunity

Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Cieľom aktivít projektu je začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť, respektíve zmierniť, ich nepriaznivé životné situácie

Bratislava 30. júna (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) Andrey Bučkovej zverejnil oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP TSP a TP MRK) II. a do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP KS MRK) – II. fáza.

Do NP TSP a TP MRK II. sa môžu v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola zapojiť obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150 obcí s najvyššou mierou segregačného indexu a na území ktorých žije od 50 do 250 príslušníkov MRK. "Žiadateľom môžu byť aj mimovládne organizácie, ktoré chcú v týchto obciach terénnu sociálnu prácu vykonávať. Obec môže v rámci projektu zamestnať jedného terénneho sociálneho pracovníka, prostredníctvom ktorého budú v obci môcť byť poskytované služby príslušníkom MRK," dodal ÚSVRK. Cieľom aktivít projektu je začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť, respektíve zmierniť, ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. Celková výška nenávratného finančného príspevku alokovaná pre tento národný projekt je 28.999.930,08 eura.

V prípade NP KS MRK - II. fáza je oznámenie určené pre poskytovateľov jednej z troch sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitné centrum, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu) pôsobiacich na území mimo 150 obcí zadefinovaných Atlasom rómskych komunít. Zameraním tohto projektu je sociálne začleňovanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach. Výška alokácie pre tento NP je 21.350.000 eur.

Bližšie informácie sú na webe Ministerstva vnútra SR a podstránke venovanej rómskym komunitám.