Quantcast
< sekcia Slovensko

Vláda schválila zonáciu Národného parku Slovenský raj

Vstupná brána do Slovenského raja, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván

Po novom bude pásmo ochrany prírody v Slovenskom raji niečo viac ako 19.500 hektárov, čo je o 214 hektárov menej ako doposiaľ.

Bratislava 16. decembra (TASR) - Viacročný proces prehodnotenia Národného parku Slovenský raj sa zavŕšil. Vláda SR dnes schválila jeho zonáciu, ktorou prešiel ako prvý z národných parkov na Slovensku. Účinnosť nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasujú zóny, je od 1. júna 2016.

Zavŕšil sa proces prehodnotenia územia, hraníc a ochranného pásma národného parku z hľadiska stavu biotopov. Exaktne sa vymedzili predmety ochrany – biotopy európskeho a národného významu, druhy rastlín a živočíchov európskeho a národného významu a abiotické javy. Pre územie sa tiež určil hlavný a vedľajšie ciele ochrany.

Doteraz platil v parku tretí a vyšší stupeň ochrany. Tie sa dopĺňajú štyrmi zónami A až D. Podiel kľúčovej zóny A s piatym stupňom ochrany, kde je cieľom nerušený vývoj ekosystémov, sa zvýši o viac ako štvrtinu. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bola vyhlásená dočasne a jej cieľom je dlhodobá rekonštrukcia lesných porastov smerom k prírodnému lesu.

V plánovanom horizonte 10 až 30 rokov by sa lesy mali prehlásiť do zóny A. Do zóny C s tretím stupňom ochrany boli zaradené časti územia národného parku, kde je cieľom ochrany zabezpečenie priaznivého stavu biotopov alebo druhov pri trvalom využití územia na lesnícke alebo poľnohospodárske činnosti. Zastavané územia obcí budú patriť do zóny D s druhým stupňom ochrany.

Rozloha územia národného parku za znižuje o jedno percento (215 hektárov) vyňatím plôch v severnej časti, ktoré geologicky nepatria do Slovenského raja a nespĺňajú kritériá na zaradenie do národného parku. Po novom sa tak bude rozprestierať na ploche viac ako 19.500 hektárov. V súčasnosti je tu vyhlásených 11 národných prírodných rezervácií, sedem prírodných rezervácií, tri národné prírodné pamiatky a dve prírodné pamiatky.

Ochranné pásmo národného parku sa redukuje o viac ako polovicu výmery na severe a východe, kde doň zasahujú zastavané časti obcí, intenzívne obhospodarované polia alebo premenené lesy. Naproti tomu je ochranné pásmo doplnené v južnej časti, kde doteraz chýbalo.

Štát pri zonácii Slovenského raja po prvý raz použil nové nástroje na základe novely zákona o ochrane prírody a krajiny – nájom a výkup pozemkov. Vykúpiť v národnom parku má viac ako 80 hektárov v národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornádu, ktorého súčasťou je aj najnavštevovanejšie miesto Tomášovský výhľad. Minister životného prostredia Peter Žiga v lete informoval, že to bude štát stáť 150.000 eur ročne a jednorazovo viac ako 200.000 eur.

Okrem nariadenia vláda schválila aj Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 až 2025. Ide o základnú dokumentáciu k jeho ochrane, ktorá obsahuje údaje o jeho území, prírodných hodnotách, ciele a opatrenia starostlivosti, ako aj zásady a regulatívy využívania územia národného parku.

S viac ako 600.000 návštevníkmi je Slovenský raj druhým najnavštevovanejším národným parkom na Slovensku. Územie je legislatívne chránené od roku 1964. Národný park tu bol vyhlásený v roku 1988.