Quantcast
< sekcia Slovensko

Slovenská Liga: Na Slovensku rastie chudoba a štát stráca suverenitu

Na snímke Roman Ruhig. Foto: archív Roman Ruhig

Riešením nepriaznivej situácie je podľa lídra strany zníženie daňového zaťaženia, odbúranie byrokracie a korupcie i zastavenie zapredávania Slovenska cudzím ekonomickým záujmom.

Bratislava 9. februára (TASR) – Problémom Slovenska je rastúca chudoba i strata suverenity štátu. Riešením je zníženie daňového zaťaženia, odbúranie byrokracie a korupcie i zastavenie zapredávania Slovenska cudzím ekonomickým záujmom. V rozhovore pre TASR to vyhlásil Roman Ruhig, líder kandidátky strany Slovenská liga vo februárových voľbách do Národnej rady SR.

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?

Najväčší problém Slovenska je v prehlbovaní stále rastúcej chudoby, postupne zanikajúcej strednej vrstvy obyvateľstva a trvalo vznikajúci zbohatlíci na úkor väčšiny. Taktiež veľmi dôležitým problémom je postupná strata suverenity nášho štátu. Liekmi na tieto problémy sú zníženie daňového zaťaženia, odbúranie byrokracie a korupcie, zabezpečenie vymožiteľnosti práva a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, podpora malého a stredného podnikania a najmä podpora štátu v budovaní rodinných podnikov, tradičných remesiel a gazdovstiev. Slovenská politika sa musí zmeniť a zabezpečiť zdravú výživu obyvateľstvu a prinavrátiť potravinovú sebestačnosť. Čo sa týka záchrany suverenity, je potrebné, aby politici prestali zapredávať Slovensko cudzím ekonomickým záujmom a postavili sa za slovenské hodnoty, tradície a našu kultúru.

Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?

Našou prioritou sú národný, kresťanský a sociálny pilier nášho štátu. Medzi najdôležitejšie priority Slovenskej ligy patrí zdravie občanov. Len zdravý národ môže budovať efektívnu hospodársku a bezpečnostnú politiku nášho štátu. Sme pripravení zaviesť dôstojný život pre mladé rodiny s podporou bývania bez hypotekárnych úverov. Taktiež zabezpečiť demografický rast obyvateľstva, kde rodina je základnou bunkou štátu. Zavedieme trvalý mesačný rodičovský príspevok na výchovu detí vo výške za prvé dieťa 20%, druhé dieťa 15% a tretie dieťa 10% z priemernej mzdy v HDP. Taktiež myslíme aj na tých, ktorí budovali Slovensko a odviedli kus práce pre naše hospodárstvo. Ide najmä o našich rodičov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a zaslúžia si dôstojný život. Preto starobné dôchodky zvýšime na úroveň zhruba 1000 eur/mesiac, ktorá sa bude vždy odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Každý, kto bude odmietať základné princípy Slovenskej ligy, nemôže sa stať našim partnerom vo vládnej koalícii.

Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?

Zdravotníctvo postihlo niekoľko úderov a v súčasnosti negarantuje ochranu zdravia obyvateľstva. Slovenská liga považuje za svoju prioritu reformu zdravotníctva riadenú odborníkmi a štátnymi inštitúciami. Treba nadviazať na pripravovanú reformu, odstrániť komerčné a súkromné záujmy. Zdravotníctvo musí byť bezplatné a bližšie k ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska. Naším cieľom je vybudovať v každom okresnom meste štátnu nemocnicu na úrovni 21. storočia s kvalitným odborným personálom a technickým vybavením. Taktiež chceme prinavrátiť všeobecných lekárov a ordinácie do každého mesta alebo dedinky na Slovensku.

Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?

Reforma súdnictva je nevyhnutná, je potrebné odbúrať každé podozrenie z korupcie a podozrivých sudcov bez milosti postaviť pred trestný súd a vyvodiť také konzekvencie, ktoré budú viesť k prepadnutiu celého majetku každého, kto sa správal korupčne a tento skutok mu bol preukázaný. Taktiež jednou z dôležitých reforiem v súdnictve je doplniť stav o kvalifikovaných sudcov, odbornými inštitúciami. Ak chceme dosiahnuť nezávislé súdnictvo, musíme v prvom rade odpolitizovať výber sudcov na jednotlivé pozície v súdnom systéme. Taktiež musíme vykonať reformu v súdnictve pre efektívnu vymožiteľnosť práva, aby sa každý mohol domôcť svojich práv s konečným výsledkom rozhodnutia do jedného roka od podania návrhu na súd.

Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...

V školstve zavedieme náuku vlastenectva a hodnôt, ktoré ľudstvo potrebuje. Vzdelávanie musí byť motiváciou pre žiakov, treba zaviesť viac praktickej výchovy a vzdelávania v teréne. Taktiež je potrebné zaviesť efektívne vzdelávanie podľa potrieb v národnom hospodárstve tak, aby sa študenti mohli po skončení štúdia bezproblémovo uplatniť na trhu práce.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?


V prvom rade si treba zadefinovať, čo je extrémizmus. Za extrémizmus nesmieme považovať slobodu prejavu a názor jednotlivcov na politické dianie na Slovensku. Skôr za extrémne treba považovať odklon od prirodzeného. Napríklad najväčším súčasným problémom a extrémom je vnucovanie "gender ideológie" liberálnymi stranami a západom aj do našej spoločnosti. Tomu musíme zabrániť. Čo sa týka intolerancie, je podľa nás všetko to, čo sa nám snažia vnútiť liberálne médiá, so snahou potláčať tradičnú rodinu a tradičnú kultúru Slovákov. Slováci vždy boli tolerantní, nikdy nerobili rozbroje a boli pracovitým a mierumilovným národom v strednej Európe.

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?

Nevyhnutnosťou zmien v slovenskej ekonomike je odťažiť fyzické a právnické osoby od byrokracie a zaviesť viac prirodzeného práva. S tým súvisí aj daňová reforma daňového systému, kde zavedieme zníženie daní. Naším cieľom je znížiť daň zo mzdy a zo závislej činnosti na 10%. Taktiež dnešný nefunkčný systém DPH s 20% pridanou hodnotou zmeníme a znížime na osvedčenú daň z obratu vo výške 10%. Tým zabránime akýmkoľvek špekuláciám zneužívania daňového systému pri DPH. Takouto reformou pri znížení daní podporíme kúpyschopnosť obyvateľstva a tým zvýšime aj životnú úroveň občanov a odstránime šedú ekonomiku. Treba podotknúť, že história raz už ukázala, že desiatok (10%) bola daňou dostatočnou a spravodlivou.

Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?

Zahraničná politika štátu musí byť vyvážená na všetky svetové strany vrátane budovania mieru a zachovania ľudských práv. V rámci zahraničnej politiky bude Slovenská liga vždy na prvom mieste dbať na bezpečnosť a suverenitu nášho štátu. V druhom rade budeme akceptovať v medzinárodnom priestore len takú hospodársku spoluprácu, ktorá je vzájomne medzi štátmi výhodná. Sme aj za prehodnotenie a reformovanie EÚ v rámci nášho členstva k nášmu štátu. Taktiež je naším cieľom dosiahnuť vojenskú neutralitu v stredoeurópskom priestore.