Quantcast
< sekcia Slovensko

Výdavky v životnom prostredí by mali byť vyše 815 miliónov eur

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj. Foto: TASR - Pavol Zachar

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 52,7 milióna eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Výdavky v oblasti životného prostredia by v roku 2022 mali byť viac ako 815 miliónov eur. Z toho by mali byť výdavky v objeme 213 miliónov eur z plánu obnovy. Sto miliónov eur by mali byť výdavky z modernizačného fondu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Výdavky na vodné hospodárstvo by v roku 2022 mali dosiahnuť 189 miliónov eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Na ochranu ovzdušia budú smerovať výdavky v objeme 129 miliónov eur. Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky v Envirofonde, a to 28 miliónov eur. Prostriedky majú slúžiť na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 52,7 milióna eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu.

Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku 2022 rozpočtujú prostriedky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania v objeme 79,6 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.

Výdavky smerujúce do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva by mali byť 96,1 milióna eur. Financie majú tvoriť prostriedky EÚ a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných budovách.

Prostriedky v oblasti administratíva predstavujú sumu 42 miliónov eur. Sú určené na financovanie činností vykonávaných ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Okrem týchto výdavkov tam majú byť prostriedky určené na podporu a údržbu IT systémov, výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc a príspevky medzinárodným organizáciám.

Suma 192 miliónov eur by mala byť určená na inštitucionálnu podporu a výdavky financované Envirofondom z modernizačného fondu a financovanie aktivít z plánu obnovy agentúrou životného prostredia.

Ministerstvo disponuje v roku 2022 finančnými prostriedkami v objeme 6,82 milióna eur na samostatných účtoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. MŽP SR plní v prípade oboch finančných mechanizmov úlohu správcu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.