< sekcia Slovensko

CELÉ ZNENIE: Najnovšie vyhlášky k pandemickým opatreniam

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Nové vyhlášky k hromadným podujatiam, cestovaniu a obmedzeniu prevádzok.

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam hromadných podujatíÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:§ 1

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, a to:

a) nad 6 osôb v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“),

b) nad 10 osôb v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

c) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

d) nad kapacitu 25 % interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50 % exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

e) v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

f) nad kapacitu 50 % interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75 % exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

g) v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

h) v prípade státia nad 50 % kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75 % kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, a to:

a) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

b) nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

c) nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

d) v prípade státia nad 50 % kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75 % kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.

e) pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,

(3) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

b) bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa § 3,

c) zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,

e) voľby,

f) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),

2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),

3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),

4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),

h) výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

i) športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia,

j) v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u pre kultúrne podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,

k) v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u pre podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.§ 2

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

2. zákaz podávania rúk,

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,

4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,

5. osoby usadené v hľadisku podujatia,

6. osoby školiace voči osobám školeným,

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.§ 3

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w), y) a z) zákona sa pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

e) s výnimkou pohrebu je organizátor povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:

1. šesť osôb v územných obvodoch okresov zaradených vo IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u

2. jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 90 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb,

3. jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb,

4. jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,

5. v územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) použijú rovnako,

6. v územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) použijú rovnako,

7. v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) použijú rovnako.§ 4

Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb

Pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.§ 5

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru(1) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

(2) Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné opatrenia:

a) osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

b) každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

c) každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,

d) medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do III. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora, najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,

c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,

d) športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,

e) prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,

f) zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží,

g) súťaže profesionálnych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa

§ 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b) v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,

c) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

d) súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,

f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,

c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner

d) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

e) súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,

f) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,

g) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,

b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,

c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,

d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,

e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,

i) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 250 športovcov,

b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,

c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,

d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 športovcov,

e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,

j) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

(8) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,

b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 1000 športovcov,

c) zabezpečiť bezstretávací režim a hygienické obmedzenia pre sprchy,

d) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia športového charakteru,

e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,

f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 1000 športovcov,

g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

(9) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 1 ods. 3 písm. g) dodržiavať nasledovné podmienky:

a) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov v II., III. a IV. stupni varovania COVID AUTOMAT-u musia prebiehať bez obecenstva; to neplatí, ak organizátor podujatia zabezpečí splnenie podmienok podľa odseku 10,

b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,

c) počet divákov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov mimo II., III. a IV. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nesmie prekročiť:

1. 25% kapacity hľadiska, maximálne však do počtu 250 divákov v interiéri alebo 500 divákov v exteriéri, pre hromadné podujatia vykonávané v územných okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

2. obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) až h) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov,

d) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

(10) Hromadné podujatie podľa § 1 ods. 3 písm. g) je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor hromadného podujatia dodrží podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s) w), y) zákona nasledovné opatrenia:

a) organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,

b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže

negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín,

c) počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový počet divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1000 osôb obecenstva,

d) organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,

e) organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,

f) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

g) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.

(11) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,

b) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

c) organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,

d) opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k) sa použijú rovnako.§ 6

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. j) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,

b) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:

1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,

2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,

3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,

4. zákaz podávania rúk,

5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,

6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,

c) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,

d) zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e) vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,

f) organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,

g) priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,

h) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo 150 účastníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení,

d) státie obecenstva je zakázané,

e) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení,

d) státie obecenstva je zakázané,

e) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov podľa § 1 ods. 1 písm. e),

d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:

1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,

2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov v interiéri alebo 75% účastníkov v exteriéri, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov podľa § 1 ods. 1 písm. g),

d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:

1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,

2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500 účastníkov v interiér.§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

f) ide o osobu do 10 rokov veku.

(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.§ 8

Nariaďovanie prísnejších opatrení regionálnymi úradmi verejného zdravotníctvaRegionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.§ 9

Zrušovacie ustanoveniaZrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.§ 10

ÚčinnosťTáto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Vyhláška ÚVZ SR k obmedzeniam prevádzokÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:

a) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. alebo III. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“),

b) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

c) prevádzky kabínkových lanoviek, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

d) prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební,

e) prevádzky fitness centier v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

f) prevádzky verejného stravovania v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia: a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu2),

b) prevádzky akvaparkov, prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební prevádzkujúcich v zmysle ustanovení § 14,

c) prevádzky verejného stravovania, ktoré prevádzkujú v zmysle ustanovení § 10.§ 2

Všeobecné opatrenia k prevádzkam

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami;

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov

1) § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:

1. deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,

3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10,

4. prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti,

5. prevádzky podľa § 3, 8, 10, 12 a § 13,

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.§ 3

Prevádzky taxislužieb

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb tak, aby v každom rade sedeli najviac dve osoby; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na prevádzky taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.§ 4

Prevádzky obchodných domov

(1) Obchodným domom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,

b) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

c) konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome pri dodržaní podmienok podľa § 10 zakazuje, tým nie je dotknuté vydávanie pokrmov a nápojov prevádzkami verejného stravovania v obchodnom dome v zabalenom stave na odber so sebou alebo ich donáškový predaj,

d) zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

(3) Obmedzenie počtu zákazníkov podľa § 2 písm. d) a uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov podľa § 4 ods. 2 písm. d) sa nevzťahuje na obchodné domy nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.

(4) Obmedzenie počtu zákazníkov podľa § 2 písm. d) sa nevzťahuje na prevádzky nachádzajúce sa v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring alebo v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u.§ 5

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,

b) po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.§ 6

Prevádzky zariadení autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku 4) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

b) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,

c) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,

d) zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.§ 7

Prevádzky umelých kúpalísk

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky, ak táto vyhláška v odseku 2 a 3 nie je ustanovené inak, na:

1. 6 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

2. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

3. 30% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

4. 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMATU-u

5. bez obmedzení v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,

b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,

c) pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekcia na ruky,

d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,

e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

f) neprevádzkovať pitné fontánky,

g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom; hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

(2) V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

3) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

a) v bazénoch s dĺžkou 50 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 8 plavcov,

b) v bazénoch s dĺžkou 25 metrov rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov, c) pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:

1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

d) pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 25 osôb, na sektor 300 m2 bazéna, pričom:

1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

e) zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.

(3) V prípade poskytovania služieb za účelom tréningu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) v bazénoch v dĺžke 50 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 6 plavcov,

b) v bazénoch v dĺžke 25 metrov, rozdeliť plochu bazénu na 8 dráh, pričom v každej dráhe môže plávať najviac 4 plavci,

c) pre šport synchronizovaného plávania dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb na sektor 300 m2 bazéna, pričom:

1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

d) pre šport vodného póla dodržať maximálnu kapacitu bazéna 10 osôb,

1. medzi jednotlivými sektormi musí byť pásmo široké minimálne 4 metre,

2. osoby medzi jednotlivými sektormi sa nesmú premiešavať,

3. osoby v jednotlivých sektoroch musia využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

4. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

5. príchod a odchod osôb do jednotlivých sektorov musí prebiehať v odlišnom čase,

6. zabezpečiť nácvik iba bezkontaktných činností,

e) zabrániť stretávaniu osôb z odlišných športových kolektívov.§ 8

Prevádzky lanových dráh a vlekov

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

b) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržať nasledovné opatrenia:

a) kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,

b) kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 25 % kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) sa všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržať nasledovné opatrenia:

a) kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členmi jednej domácnosti,

b) kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb obsadzovať maximálne do 50 % kapacity, alebo členmi jednej domácnosti.§ 9

Prevádzky poskytujúce hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) reštauračné služby a služby wellness prevádzkovať v zmysle ustanovení tejto vyhlášky pre tieto typy prevádzok,

b) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.§ 10

Zariadenia spoločného stravovania

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), r) a z) zákona sa prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach nariaďuje pri vydávaní stravy, dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,

b) príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,

c) personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,

d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel, e) zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),

f) samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, okrem zariadení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,

b) vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,

c) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

d) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

e) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

b) pokrmy a nápoje podávať výlučne zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

b) pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou alebo prostredníctvom donáškového predaja, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami najviac z dvoch bočných strán,

c) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,

b) v interiérových priestoroch zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu najviac 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,

b) v interiérových priestoroch zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.§ 11

Prevádzky fitness centier

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na:

1. 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

2. 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

3. 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

4. 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

5. 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u,

b) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

c) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.§ 12

Prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok múzeí, galérií a výstavných siení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) v územných obvodoch okresov II. alebo III. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky,

b) v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 10 osôb,

c) v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 15 osôb,

d) v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u umožniť a organizovať hromadné prehliadky v skupinách najviac do 30 osôb,

e) v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u možno umožniť a organizovať hromadné prehliadky bez obmedzení.§ 13

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,

b) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:

1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,

2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,

3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,

4. zákaz podávania rúk,

5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,

6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,

c) prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť,

d) zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e) vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,

f) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,

g) priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) státie obecenstva je zakázané,

d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) státie obecenstva je zakázané,

d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % sediacich zákazníkov, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) v prípade státia zákazníkov, dodržiavať kapacitu do 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri,

d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:

1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,

2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75 % sediacich zákazníkov v exteriéri, maximálne však do počtu 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 zákazníkov v interiéri,

b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

c) v prípade státia zákazníkov, dodržiavať kapacitu do 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri,

d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:

1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,

2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.

(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov stupňa Monitoringu COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 zákazníkov

v exteriéri alebo 500 zákazníkov v interiéri.§ 14

Prevádzky wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom prevádzok wellness, akvaparkov a prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební, okrem zariadení podľa § 1 ods. 2 písm. a) nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu zariadenia nasledovne:

1. jedna osoba na 15 m2, najviac však 10 zákazníkov, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u,

2. maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov II. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

3. maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov I. stupňa ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

4. maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000, pre prevádzky, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID AUTOMAT-u.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom akvaparkov nariaďuje dodržiavať, že každá osoba využívajúca interiérové služby prevádzky sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

§ 15

(1) V prípade, že táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) osoba je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) osoba je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

f) ide o osobu do 10 rokov veku.

(2) Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený.§ 16

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.§ 17

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky
Vyhláška ÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na SRÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:§ 1

(1) Štátom zaradeným do zoznamu zelených štátov je štát s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou a ktorý je uvedený v Zelenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „štát zaradený do zoznamu zelených štátov“).

(2) Štátom zaradeným do zoznamu červených štátov je štát s nepriaznivou epidemiologickou situáciou a ktorý je uvedený v Červenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „štát zaradený do zoznamu červených štátov“).

(3) Štátom zaradeným do zoznamu čiernych štátov je štát, ktorý nie je uvedený v Zelenom ani Červenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „štát zaradený do zoznamu čiernych štátov“).§ 2

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

(2) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

(3) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

a) sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,

b) prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,

c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

e) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

f) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

g) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

h) mladšie ako 18 rokov veku.

(4) Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov sú podľa § 48 ods. 4 písm. t) a z) zákona povinné:

a) najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,

b) pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 1 alebo 3 a ods. 4 písm. a) príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

c) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.§ 3

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu červených štátov

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 14. júna 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili štát zaradený do zoznamu červených štátov a zároveň nenavštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie. U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

(2) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú jednu z podmienok podľa ods. 4 písm. a) až d) a súčasne:

a) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo

b) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov.

(4) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

a) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(5) Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu červených štátov sú podľa § 48 ods. 4 písm. t) a z) zákona povinné:

a) najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,

b) pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 1, 3 4, a ods. 5 písm. a) príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

c) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

(6) Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu červených štátov sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia za účelom iným ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva štátu zaradeného do zoznamu červených štátov považuje za návštevu štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov.§ 4

Karanténne opatrenia osôb vstupujúcich zo štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 14. júna2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili štát zaradený do zoznamu čiernych štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa. Táto osoba je povinná podstúpiť laboratórnu diagnostiku vykonaním RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 najskôr na ôsmy deň izolácie. U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

(2) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odseku 1, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú jednu z podmienok podľa ods. 4 písm. a) až

d) a súčasne:

a) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo

b) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov.

(4) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

a) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(5) Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov sú podľa § 48 ods. 4 písm. t) a z) zákona povinné:

a) najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,

b) pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 1 , 3, 4 a ods. 5 písm. a) príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

c) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

(6) Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia za účelom iným ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov považuje za návštevu štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov.§ 5

Všetky osoby podľa § 2 až 4 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné v prípade vzniku klinických príznakov ochorenia COVID-19 do 14 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky oznámiť túto skutočnosť bezodkladne telefonicky alebo elektronicky:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b) v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

c) v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.§ 6

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa § 2 až 4 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.§ 7

Ustanovenia § 2 až 4 sa nevzťahujú na

a) členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom

1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),

2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,

3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,

b) vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

c) vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní

1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,

2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,

d) zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní

1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,

2. maximálne obmedzili priamy kontakt s osobami v zahraničí,

3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,

e) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://cestujem.standardnepostupy.sk,

f) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ

g) po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup, tranzit alebo pobyt príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva EÚ a NATO alebo osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom údržby, revízie a opravy techniky a materiálu ako majetku v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky,,

h) vykonanie tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,

i) vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky.

j) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie dôvodného tranzitu osôb, ktoré nespĺňajú podmienky podľa písmena h) alebo i), pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,

k) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,

l) delegácie zastupujúce Slovenskú republiku na úrovni Kancelárie prezidenta, Národnej rady, vlády a ústredných orgánov štátnej správy, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v zahraničí,

m) držitelia diplomatických a služobných pasov vstupujúci na územie Slovenskej republiky,

n) po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,

o) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,

p) osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, alebo vyslané na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,

q) osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné

1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,

2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,

r) po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ako aj na zamestnancov ich subdodávateľov na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,

s) po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pre expertov/špecialistov/technikov pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel,

t) po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,

u) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,

v) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie,

w) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,

x) osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby,

y) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry,

z) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup členov zahraničných záchranných tímov alebo expertov podieľajúcich sa na základe žiadosti štátnych orgánov Slovenskej republiky, alebo iného štátu na humanitárnej pomoci počas krízovej situácie alebo na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach na území Slovenskej republiky alebo iného štátu,

aa) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce prevoz špeciálnej

výjazdovej hasičskej a záchranárskej techniky nevyhnutne potrebnej pre zabezpečenie zásahovej činnosti hasičských jednotiek na vykonanie servisných úkonov a odborných prehliadok,

ab) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce hasebné práce a záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnej oblasti na základe žiadosti operačného strediska susednej krajiny,

ac) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu návštevy zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre Slovenskú republiku, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, na dobu kratšiu než 12 hodín,

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu.§ 8

(1) § 2 až 4 sa nevzťahujú ďalej na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov, a zároveň

a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a

2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,

3. vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,

b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a

2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 1,

c) sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.

(2) Ustanovenia § 2 až 4 sa nevzťahujú ani na osoby žijúce s osobami podľa odseku 1 písm. b) a c) v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej sprievode a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov.

(3) Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky

a) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2, nie starším ako 7 dní, alebo

b) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.§ 9

(1) Ustanovenia § 2 až 4 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré

a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

c) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,

2. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,

3. nedovŕšili 26 rokov veku a

4. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),

d) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

e) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

f) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu,

g) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu,

h) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a

2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti podľa prvého bodu,

i) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a

2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu alebo účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a

3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu,

j) sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), FORTUNA Liga (futbal-muži), SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži), Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), Slovenská basketbalová liga (muži), Extraliga ženy (basketbal) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a

2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a

3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu,

k) vstupujú na územie Slovenskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. sú reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020, Hier XXIV zimných olympijských hier Peking 2022, alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo

2. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo

3. sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo

4. sú športovcami a členmi realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, alebo

5. osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,

6. a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej zo skutočností podľa prvého bodu až piateho bodu,

l) krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby alebo účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tejto skutočnosti,

m) vstupujú na územie Slovenskej republiky a sú oficiálne pozvané na podujatia usporadúvané Kanceláriou prezidenta SR, Národnou radou SR, vládou SR, alebo ústrednými orgánmi štátnej správy a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej skutočnosti,

n) krátkodobo vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom úkonov potrebných k získaniu nevyhnutných dokladov vydávaných v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a preukážu sa súhlasom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(2) Ustanovenia § 2 až 4 sa nevzťahujú pri osobách podľa odseku 1 písm. a) až g) a l) na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tomto statuse.

(3) Osoby podľa odsekov 1 písm. a) až i) a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky:

a) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2, nie starším ako 7 dní, alebo

b) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

(4) Osoby podľa odseku 1 písm. j), k), l) až n) nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

(5) Osobám podľa odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri akýchkoľvek príznakoch respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.§ 10

Spoločné ustanovenie

V prípade, že táto vyhláška ustanovuje povinnosť osoby sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je toto potvrdenie možné nahradiť potvrdením, že osoba:

a) je najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 ,

b) je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky