Quantcast
< sekcia Slovensko

Začiatku výstavby bude predchádzať archeologický výskum

Foto: J&T Real Estate

S prípravami lokality a nevyhnutnými zemnými prácami začali archeológovia v pondelok 22. júla 2013.

Bratislava 23. júla (OTS) - Územie niekdajšieho Zuckermandlu, na ktorom spoločnosť J&T Real Estate plánuje vybudovať novú mestskú štvrť, predstavuje z pamiatkového hľadiska cennú lokalitu. Ide o územie v bezprostrednom kontakte s bratislavským Podhradím, na ktorého časti sa predpokladá severné pokračovanie hradobného múru, vrátane vstupnej brány do Podhradia. Aby nedošlo k ohrozeniu možných archeologických nálezov, developer projektu umožnil realizovať prvú etapu archeologického výskumu už v predstihu, teda pred začatím stavebno-zemných prác. Ďalšia etapa prieskumu by mala následne prebiehať už počas výstavby budúceho projektu Zuckermandel. Po odbornej stránke archeologický prieskum zastreší Mestský ústav ochrany pamiatok. Náklady spojené so zabezpečením lokality a nevyhnutnými zemnými prácami bude hradiť developer.

Bratislavské Podhradie sa z historického pohľadu delilo na dve časti: Schlossberg – územie medzi hradom a mestom, a tzv. Zuckermantl, ktorý sa rozprestieral na území medzi hradom a Dunajom, Práve táto historická časť mesta je predmetom archeologického výskumu.

Cieľom výskumu je identifikovať, preskúmať a odborne zdokumentovať severné pokračovanie hradobného múru vrátane predpokladanej vstupnej brány do Podhradia, ktorý bol zachytený počas prvej etapy predstihového archeologického výskumu v roku 2007. Rovnako v predstihu budeme overovať archeologický potenciál ostatného územia budúcej stavby, kde sa napríklad bude identifikovať zástavba Žižkovej ulice, ktorá bola zbúraná v 60-tych rokoch 20. Storočia. Tu sa v rámci výskumu budeme zameriavať na preskúmanie starších, teda stredovekých jadier tunajších parciel, prípadne pravekého osídlenia lokality,“ vysvetľuje riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave PhDr. Ivo Štassel.

Realizátor archeologického výskumu, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, sa už od 70-tych rokov 20. storočia zameriava na výskum lokalít v centre Bratislavy a v roku 2007 vykonal v tejto lokalite aj prvú fázu predstihového archeologického výskumu. Realizácia takéhoto prieskumu si vyžaduje súčinnosť pamiatkarov s developerom budúceho projektu.

Uvedomujeme si špecifiká výstavby na takomto historicky zaujímavom území v centre mesta, a preto sme vytvorili podmienky pre jeho podrobné zmapovanie ešte pred začatím akýchkoľvek zemných či stavebných prác. Zároveň, ak by sa objavili historicky cenné nálezy, chceli by sme vytvoriť priestor pre ich prezentáciu aj v novom Zuckermandli,“ hovorí PR manažérka J&T Real Estate Katarína Krajňáková.

Developer po dohode s archeológmi skúmané územie označí a zabezpečí oplotením, zároveň zabezpečí ochranu zelene pred poškodením a výkop a odvoz zeminy, čo bude v období niekoľkých týždňov sprevádzané zvýšeným pohybom nákladných vozidiel z územia. Všetky práce budú realizované spôsobom, aby mali čo najmenší dopad na čistotu komunikácií a žiadnym spôsobom neovplyvnili dopravnú situáciu v okolí.

O projekte Zuckermandel
Spoločnosť J&T Real Estate plánuje vybudovať na území niekdajšieho Zuckermandlu atraktívnu a živú mestskú štvrť, ktorá nebude slúžiť iba svojim obyvateľom, ale všetkým Bratislavčanom aj návštevníkom mesta. Zuckermandel predstavuje pre Bratislavu cenné územie, ktoré bolo súvislo zastavané od približne 16. storočia až do 70-tych rokov 20. storočia, ale odvtedy svoj potenciál ako funkčný verejný priestor nevyužíva. Budúca výstavba preto vytvára pre mesto viaceré príležitosti, a to najmä z pohľadu vzniku kvalitných verejných priestorov a prirodzeného mestského prostredia, ktoré nadviaže na atmosféru historického centra Bratislavy.
Výstavba projektu prispeje k riešeniu celkovej dopravnej situácie na tomto území, a to najmä vďaka doriešeniu križovatky Mostová, ku ktorému mesto zaviazalo investorov v tejto lokalite. Realizácia projektu zároveň výrazne zlepší dopravné napojenie širšieho územia. Negatíva nevyhovujúceho prístupu v súčasnosti znášajú viaceré objekty v tejto zóne, ako sú múzeá situované v budovách historických kúrií, objekty Univerzity Komenského či obyvatelia Kráľovského údolia, pričom vybudovanie novej štvrte významne ovplyvní nielen návštevnosť týchto miest ale tiež atraktivitu celej lokality.