< sekcia Slovensko

Väzenská stráž v rámci projektu pripravuje väzňov na návrat na slobodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Celý program je zameraný na zmenu správania odsúdeného, jeho hodnotového systému, postojov a je rozdelený do niekoľkých blokov aktivít zameraných napríklad na vzdelávanie.

Bratislava 10. februára (TASR) - S cieľom znížiť riziká sociálneho vylúčenia, zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce a prepojiť na podmienky života po prepustení Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) realizuje národný projekt s názvom Šanca na návrat. Súčasťou projektu je aj inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených na prechod na slobodu. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

"Snahou národného projektu je vytvoriť a vo výstupných oddieloch ústavov na výkon trestu odňatia slobody pilotne overiť inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených na plynulý prechod do občianskeho života, resp. vytvoriť systém minimálnych štandardov kvality a obsahovej štruktúry resocializačných a výchovných vzdelávacích programov pre ich poskytovateľov," uviedol Baláž.

Proces prípravy odsúdeného na prepustenie sa realizuje počas obdobia trvania výkonu trestu odňatia slobody. "Už v prvý pracovný deň po prijatí do výkonu trestu odňatia slobody odsúdený dostane brožúru 'Prvé kroky vo väzení - odsúdený', ktorá obsahuje prehľadným spôsobom spracované odpovede k existujúcim povinnostiam a právam vo vzťahu k osobám a inštitúciám mimo väznice. Po ukončení diagnostického procesu a umiestnení odsúdeného na výkon trestu do konkrétnej väznice sa v rámci individuálne stanoveného programu zaobchádzania odsúdenému v súlade s jeho potrebami a rizikami nastavia aktivity, ktorých účelom je najmä podpora rozvíjania zmyslu pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívnych osobnostných vlastností, úcty k iným, sebaúcty a pozitívneho vzťahu k rodine," priblížil ďalej Baláž.

"Na uvedených aktivitách participuje nielen odborný personál väznice - najmä pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, psychológ alebo psychiater, ale aj osvedčené spolupracujúce subjekty (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, probační a mediační úradníci, občianske združenia, obce, cirkvi a podobne)," povedal Baláž.

Celý program je zameraný na zmenu správania odsúdeného, jeho hodnotového systému, postojov a je rozdelený do niekoľkých blokov aktivít zameraných napríklad na vzdelávanie (rekvalifikačné kurzy a resocializačné programy), zmysluplné využívanie voľného času (zaradenie do krúžkov, športovej činnosti), vzťahy s blízkymi osobami. Zároveň obsahuje aj možnosti zaradenia odsúdeného do práce vzhľadom na profesiu, zdravotný stav a bezpečnostné hľadisko.

"Aktivity, do ktorých je odsúdený zapojený, sa zameriavajú predovšetkým na poskytovanie praktických informácií v sociálnej a právnej oblasti, o možnostiach ďalšieho vzdelávania, o možnostiach zamestnať sa. Sociálny pracovník ústavu v spolupráci s inými organizáciami môže pomôcť aj pri hľadaní bývania, resp. ubytovania, pokiaľ sa osoba nemá kam vrátiť po ukončení výkonu trestu. Samozrejme bez aktívnej spolupráce a snahy o zmenu u samotného odsúdeného plní výkon trestu odňatia slobody predovšetkým základný účel, ktorým je ochrana spoločnosti. Ako sa odsúdený po prepustení bude správať v civilnom živote, je preto najmä na ňom," dodal Baláž.

Za mesiac január 2019 bolo z výkonu trestu odňatia slobody prepustených na slobodu 307 odsúdených po vykonaní doby uloženého trestu a 125 podmienečne prepustených rozhodnutím súdu. "Z uvedeného počtu nebol žiadny odsúdený prepustený (resp. ani prejednaný súdom) za využitia nového ustanovenia paragrafu 66 odseku 1 písmena c Trestného zákona týkajúceho sa , t.j. podmienečného prepustenia osoby odsúdenej za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami," spresnil na záver Baláž.

Ku koncu januára tohto roku sa vo výkone väzby nachádzalo 1552 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8820 odsúdených.