#slovenčina

Bol otcom Ľudovíta XIV. Richelieuov alebo Richelieuho nástupca?

Nesklonné sú mená s predložkou de – ak sa používajú s krstným menom, titulom alebo priezviskom (Michel de Montaigne, markíz de Sade). Ak sa používajú samostatne, môžu sa skloňovať (de Sada).

Aký je rozdiel medzi princom Charlesom a generálom Charlom de Gaullom

Pri skloňovaní sa vynechávajú koncové samohlásky, ktoré nemajú vplyv na výslovnosť.

SLOVENČINA: Chytré a chytrejšie preklady slova smart

Aj v slovenčine je slovo chytrý spisovné a má podobné významy ako v češtine (dômyselný, dôvtipný), zároveň však obsahuje negatívny odtienok prešibanosti, prefíkanosti.

SLOVENČINA: Som Lazár alebo lazár?

Zovšeobecnené podstatné mená zväčša používame ako obrazné pomenovania.

SLOVENČINA: Osobitne, dovedna či so spojovníkom?

Bez medzier píšeme jednotlivé časti zložených slov, ktoré zväčša vznikajú spojením prídavného a podstatného mena – napríklad veľkomesto, literárnovedný, banskobystrický, horolezec, minisukňa.

SLOVENČINA: Dávame si preplatiť cestovný lístok?

Je sloveso preplatiť v tomto prípade použité správne?

SLOVENČINA: Je správne používať slovíčko ohľadne?

Slovník odporúča namiesto slova ohľadne používať spojenia ako pokiaľ ide o...; čo sa týka...; vzhľadom na...; vo veci; o veci,...

SLOVENČINA: Ako znie floskula, ktorá je zároveň kalkom?

S jednou z takých floskúl sa už stretávame aj v prekladovej beletrii či v novinových textoch: keď píšuci použije spojenie „niekto znel ako“.

SLOVENČINA: Ako to máte vy?

S novou floskulou tvorivo narábajú aj spisovatelia.

SLOVENČINA: Ideme von alebo vonku?

Von a vonku. Obe sú síce príslovky, no každú z nich správne používame v inej komunikačnej situácii.