< sekcia Trenčiansky kraj

Mesto Nováky chcú vykurovať biomasou a banskými vodami

ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Tepelné čerpadlá a biomasové kotly navrhla spoločnosť s cieľom zachovať účinné CZT v časti územia, ktoré prináleží mestu Nováky a obci Lehota pod Vtáčnikom.

Nováky 11. októbra (TASR) - Prievidzský distribútor a dodávateľ tepla plánuje mesto Nováky vykurovať výlučne obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE), biomasou a banskými vodami. Náklady na vybudovanie nového zdroja tepla, ktorý pripravuje v súvislosti s ukončením výroby tepla z domáceho uhlia, odhadla spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) na takmer osem miliónov eur.

"Zámerom výstavby je vybudovanie kotolne s dvoma biomasovými kotlami na drevnú štiepku s jednotkovým tepelným výkonom tri megawatty, súvisiace skladové hospodárstvo, systémy dopravy paliva, odpopolnenia, čistenia a odvodu spalín a súvisiace technologické prepojenia, elektroinštalácie, ako i systém merania a regulácie," načrtla ďalej spoločnosť v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Nový biomasový zdroj a jestvujúci tepelný zdroj z banských vôd s tepelnými čerpadlami po úprave budú podľa investora prepojené do spoločného kotlového okruhu a tlakovo oddelené od vonkajšieho systému centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Tepelné čerpadlá a biomasové kotly navrhla spoločnosť s cieľom zachovať účinné CZT v časti územia, ktoré prináleží mestu Nováky a obci Lehota pod Vtáčnikom.

V stanovisku, ktoré doručila k zámeru sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR, upozornila, že činnosť leží v oblasti so stredným radónovým rizikom, čo rezort v zmysle geologického zákona vymedzuje ako riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia je preto podľa neho potrebné posúdiť na základe zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

"Kombinácia a využitie obnoviteľných zdrojov energie dostupných v priemyselnom areáli Laskár predstavujú z environmentálneho hľadiska veľmi originálny a inovatívny projekt," skonštatovala spoločnosť.

Využitie priemyselného areálu Laskár – umiestnenie pre "postbanské" aktivity podľa nej zabezpečuje opätovné využitie daných plôch na priemyselnú činnosť pri akceptovateľných, v porovnaní s ukončenou ťažobnou činnosťou výrazne nižších, vplyvoch na životné prostredie.

Náklady na vybudovanie nového zdroja tepla odhadla firma na 7,980 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Ukončiť jeho výstavbu a začať s jeho prevádzkou chce najneskôr v júni 2023.