< sekcia UNESCO a veda

Významný lekár Ján Štencl jubiluje

Ján Štencl, archívne foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Ján Štencl je priekopníkom v rozvoji invazívnych a diagnostických liečebných postupov plodu.

Bratislava 19. mája (TASR) – Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej medicíny. Zaslúžil sa o rozvoj detskej gynekológie, reprodukčnej a fetálnej medicíny. Patrí medzi desiatich najvýznamnejších gynekológov sveta, ktorých ocenili na Svetovom kongrese endoskopickej chirurgie v Paríži v roku 2000 (Award of Excellence in Laparoscopis Surgery).

Založil Slovenskú zdravotnícku univerzitu a je emeritným rektorom tejto školy. Uznávaný gynekológ, pôrodník, a tiež pedagóg Ján Štencl oslávil v utorok 19. mája okrúhle 80. narodeniny.

Ján Štencl sa narodil 19. mája 1940 v Handlovej. Počas štúdia medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského ho najviac uchvátil zrod života. Po skončení štúdia v roku 1963 a začiatkoch v nitrianskej nemocnici pracoval od roku 1964 ako odborný asistent na I. gynekologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave.

V roku 1973 odišiel na pracovný pobyt do Univerzitnej nemocnici v Alžírsku, kde postupne zastával viacero funkcií. V roku 1975 sa stal na základe medzinárodného konkurzu prednostom II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Constantine, ktorú vyhodnotili ako najlepšiu v krajine. Jeho systém starostlivosti o ženu, matku a dieťa bol neskôr prijatý ako vzorový pre celé Alžírsko.

Medzitým v roku 1974 obhájil dizertačnú prácu a od roku 1977 pôsobil opäť na Slovensku. Po krátkom pôsobení na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK nastúpil v roku 1978 na Katedru gynekológie a pôrodníctva a na Kliniku ženských chorôb Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov na bratislavských Kramároch.

V roku 1980 habilitoval a o rok neskôr sa stal prednostom kliniky i vedúcim katedry. Zvolili ho tiež za člena výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SGPS SLS). V období rokov 1994 – 2006 bol opakovane zvolený do funkcie prezidenta spoločnosti a v roku 2006 ho zvolili za doživotného Čestného prezidenta.

V roku 1996 sa stal riaditeľom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM), v roku 1999 ho vymenovali za profesora. Jeho pracovné a organizačné úsilie na pôde SPAM napokon v roku 2002 vyústilo do vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) so štyrmi fakultami. Ján Štencl sa stal prvým rektorom tejto vzdelávacej inštitúcie a vo funkcii pôsobil do roku 2010.

Ján Štencl je priekopníkom v rozvoji invazívnych a diagnostických liečebných postupov plodu. Zaviedol a rozvinul okrem iného diagnostickú a operačnú laparoskopiu, USG skríning vývojových chýb plodu, či prenatálnu genetickú diagnostiku v I. a II. trimestri gravidity. Medzi prvými rozvíjal amniocentézu a ďalšie diagnostické a liečebné metódy využívané v prenatálnej medicíne. Ako prvý v Európe a druhý na svete operoval plod v maternici s vývojovou chybou uropoetického aparátu.

Profesor Štencl vníma plod, ktorý sa vyvíja v tele matky, ako pacienta nielen s právom byť liečený a diagnostikovaný, ale aj s právom na život a právom na optimálne podmienky pre vývoj. Je zakladateľom materno-fetálnej medicíny ako vedného odboru na Slovensku a na jeho návrh Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo túto vedeckú disciplínu do sústavy špecializačných odborov.

V roku 2004 udelil prezident Slovenskej republiky jubilantovi ocenenie Kríž I. stupňa za dosiahnuté výsledky v rozvoji odboru gynekológia a pôrodníctvo. Z bohatého zoznamu domácich i zahraničných ocenení, ktoré Ján Štencl získal, možno spomenúť vyznamenanie Strom života za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti. Za zásluhy o vznik a rozvoj SZU ho akademický senát univerzity 3. októbra 2010 vymenoval za čestného rektora SZU v Bratislave. V roku 2011 sa stal členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. Rozsiahla je tiež jeho publikačná činnosť.