< sekcia Zahraničie

Súdny dvor EÚ reaguje na disciplinárne konania voči poľským sudcom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Súdny dvor EÚ pripomenul, že keď dôjde k nesplneniu povinnosti vyplývajúcej zo spoločnej legislatívy, dotknutý členský štát Európskej únie musí prijať opatrenia potrebné na nápravu situácie.

Luxemburg/Varšava 15. júla (TASR) – Poľský súdny disciplinárny systém nie je v súlade s právom Európskej únie. Vo štvrtok o tom rozhodol Súdny dvor EÚ, informovala agentúra PAP.

Kritici poľskej reformy vrátane Európskej komisie tvrdia, že disciplinárna komora poľského najvyššieho súdu má priveľký politický vplyv a má právomoc trestať sudcov pre ich súdne rozhodnutia.

Súdny dvor EÚ v správe pre médiá pripomenul, že Európska komisia (EK) podala žalobu, ktorou sa domáhala určenia, že prijatím nového disciplinárneho režimu uplatniteľného na sudcov najvyššieho súdu a na sudcov všeobecných súdov si Poľsko nesplnilo svoje povinnosti podľa práva EÚ.

Súdny dvor vo svojom štvrtkovom rozsudku vyhovel všetkým sťažnostiam Európskej komisie a konštatoval, že Poľsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva Únie.

Súdny dvor okrem iného konštatuje, že reformy poľského súdnictva viedli k zriadeniu disciplinárneho senátu na najvyššom súde, avšak vzhľadom na kombináciu faktorov, ktoré formovali proces vzniku tejto novej komory, disciplinárny senát neposkytuje všetky záruky nestrannosti a nezávislosti a najmä nezaručuje ochranu pred priamym alebo nepriamym vplyvom poľskej zákonodarnej a výkonnej moci.

Súdna inštancia sídliaca v Luxemburgu kritizuje najmä skutočnosť, že postup vymenúvania sudcov najvyššieho súdu vrátane členov disciplinárnej komory je v zásade určený Národnou súdnou radou, ktorá bola významne reorganizovaná poľskou vládou a parlamentom a ktorej nezávislosť je vystavená odôvodneným pochybnostiam.

Súd upozornil aj na skutočnosť, že disciplinárna komora sa má skladať výlučne z nových sudcov, ktorí neboli členmi najvyššieho súdu, a že títo noví sudcovia majú výhody v podobe veľmi vysokých odmien a obzvlášť vysokého stupňa organizačnej, funkčnej a finančnej autonómie v porovnaní s podmienkami v ostatných komorách najvyššieho súdu.

Sudcovia v Luxemburgu skonštatovali, že kontroverzná reforma umožňuje v Poľsku vykonávanie politickej kontroly nad súdnymi rozhodnutiami i vyvíjanie tlaku na sudcov s cieľom ovplyvňovať ich rozhodnutia, čo by mohlo oslabiť nezávislosť tamojších súdov. Okrem toho Poľsko nezaručilo, že disciplinárne prípady proti sudcom všeobecných súdov budú preskúmané v primeranej lehote a nezaručilo ani dodržiavanie práva na obhajobu obvinených sudcov, čo oslabilo ich nezávislosť.

Súdny dvor EÚ v tejto súvislosti pripomenul, že vždy, keď zistí, že došlo k nesplneniu povinnosti vyplývajúcej zo spoločnej legislatívy, dotknutý členský štát Európskej únie musí prijať opatrenia potrebné na nápravu situácie.