< sekcia Zahraničie

EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

V novom akčnom pláne Komisia navrhuje aj cielenú a prispôsobenú podporu, zohľadňujúcu individuálne charakteristiky.

Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027. Tento plán podporuje začlenenie pre všetkých ľudí, uznáva dôležitý príspevok migrantov pre EÚ a rieši prekážky, ktoré môžu brániť osobám s migrantským pôvodom, od novoprichádzajúcich až po občanov Únie, v zapojení a začlenení sa do európskej spoločnosti. Vychádza zo zásady, že inkluzívna integrácia si vyžaduje úsilie na strane dotknutého jednotlivca i hostiteľskej komunity.

Podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti pripomenul, že začlenenie je "stelesnením európskeho spôsobu života". Politiky integrácie a začlenenia majú podľa neho zásadný význam pre novoprichádzajúce osoby, miestne komunity a prispievajú k súdržným spoločnostiam a silným ekonomikám.

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová zdôraznila, že migranti sú aj "my", nielen "oni", a odkázala, že "každý z nás sa musí podieľať na zabezpečení súdržnosti a prosperity našich spoločností". Podľa jej slov integrácia a začlenenie znamená načúvať komunitám migrantov a zabezpečiť, aby každý mohol požívať svoje práva bez ohľadu na svoj pôvod.

Komisia uviedla, že tak ako sa zdôrazňuje aj v novom pakte o migrácii a azyle, úspešná integrácia a začlenenie sú nevyhnutnou súčasťou dobre riadenej a účinnej migračnej a azylovej politiky EÚ a majú zásadný význam pre sociálnu súdržnosť a dynamické hospodárstvo, ktoré slúži všetkým.

V novom akčnom pláne Komisia navrhuje aj cielenú a prispôsobenú podporu, zohľadňujúcu individuálne charakteristiky, ktoré môžu predstavovať osobitné výzvy pre osoby s migrantským pôvodom, ako je pohlavie alebo náboženské vyznanie.

Za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú zodpovedné vlády členských štátov, EÚ však zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Preto EK ako hlavné opatrenia v tejto oblasti navrhla: inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu od raného detstva po vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na uľahčenie uznávania kvalifikácií a ďalšieho jazykového vzdelávania s podporou z fondov EÚ; zlepšenie pracovných príležitostí a uznávania zručností s cieľom oceniť prínos komunít migrantov, najmä žien, a zabezpečiť, aby sa im poskytla podpora na dosiahnutie ich plného potenciálu; podpora prístupu k službám zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie pre osoby s migrantským pôvodom a tiež prístup k primeranému a cenovo dostupnému bývaniu financovanému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu pre azyl a migráciu a Fondu InvestEU, ako aj platforiem financovania na výmenu skúseností na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti boja proti diskriminácii na trhu s bývaním a segregácii.

Akčný plán sa bude realizovať mobilizáciou finančných prostriedkov EÚ a vytváraním partnerstiev so všetkými zainteresovanými stranami: migrantmi, hostiteľskými komunitami, sociálnymi a hospodárskymi partnermi, občianskou spoločnosťou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj so súkromným sektorom.

Komisia upozornila, že približne 34 miliónov obyvateľov Únie sa narodilo mimo jej hraníc (približne osem percent obyvateľstva) a desať percent mladých ľudí (15 – 34 rokov) narodených v EÚ má aspoň jedného rodiča narodeného v zahraničí. Migranti a občania EÚ s migrantským pôvodom čelia problémom, najmä pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnemu začleneniu.