< sekcia SEKCIA: Zdravie

Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

Foto: Komora pre medicínske právo – MEDIUS

V dňoch 11.4.2013 – 12.4.2013 sa v Košiciach uskutoční medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“.

Bratislava 12. marca (TERAZ.sk-OTS) - Organizátorom konferencie je mimovládna organizácia Komora pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá sa prostredníctvom vzdelávacích a poradenských aktivít zameriava na vytváranie vhodného prostredia pre zdravý vzťah medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom.

Konferencia je určená pre manažment zdravotníckych zariadení, zdravotníckych pracovníkov, členov etických komisií, pracovníkov právnych a administratívnych oddelení zdravotníckych zariadení, advokátov, pracovníkov farmaceutických spoločností, vedeckých pracovníkov, ako aj pacientov a členov pacientskych združení.

Viac ako 25 prednášajúcich a diskutérov zo štyroch krajín bude diskutovať o základných a zásadných otázkach týkajúcich sa systému zdravotnej starostlivosti a vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva, či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Konferencia je dizajnovaná ako jedinečné podujatie, ktoré získalo podporu viacerých stavovských organizácii – Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej komory ortopedických technikov, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskej komory zubných technikov.
Záštitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR. Účastník získa priamo na konferencii medzinárodný recenzovaný zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi. Konferencia je kreditovaná jednotlivými stavovskými organizáciami. Zámerom organizátorov je podporiť diskusný rozmer podujatia s dôrazom na vytvorenie efektívnych možností klásť otázky a ovplyvňovať konkrétny obsah odporúčaní pre všetkých zainteresovaných.

Konferencia je rozdelená do dvoch konferenčných dní.

Prvý deň je venovaný systémovým veciam týkajúcich sa spôsobu tvorby zdravotníckej legislatívy, otázky „bezplatnosti“ a nákladovosti zdravotnej starostlivosti, limitom v solidarite a novým trendom zvýrazňujúcim spotrebiteľský charakter vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom.

Druhý deň je venovaný vybraným aspektom vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom. Prednášajúci a diskutéri sa budú venovať téme informovaného súhlasu a ochrany autonómie pacienta, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a otázkam ochrany postavenia zdravotne postihnutých osôb.
Najvýraznejšou pridanou hodnotou tohto podujatia je multiodborový obsah. Svoje príspevky prednesú odborníci z oblasti práva, bioetiky, farmácie, morálnej teológie, psychológie ale aj zástupcovia pacientskych organizácií a občianskeho sektoru.

Na konferenciu sa môžu záujemcovia hlásiť cez konferenčný web www.konferencia.medius.sk, na ktorom sú zverejnené všetky potrebné informácie, ako aj jej kompletný program.