< sekcia SEKCIA: Zdravie

Matky, ktoré odídu po pôrode svojvoľne, majú nemocnice hlásiť sociálke

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od apríla 2014.

Bratislava 13. decembra (TASR) – Nemocnice by mali matky, ktoré odídu po pôrode zo zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu lekárov, nahlasovať orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Podľa návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa tak má stať bez ohľadu na to, či matka odíde s dieťaťom alebo bez neho. Nemocnice budú musieť takéto prípady oznámiť bezodkladne.

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti dostanú tiež novú povinnosť v súvislosti s lekárskou prepúšťacou správou novorodencov. Len-čo bude dieťa po narodení prepustené do domáceho prostredia, budú musieť z nemocnice zaslať lekársku správu pediatrovi, ktorého uvedie rodič. Pokiaľ rodič nebude mať vybraného konkrétneho lekára, lekársku správu dostane lekár v zdravotnom obvode podľa trvalého alebo prechodného pobytu matky.

Novela zákona okrem toho rieši aj transpozíciu viacerých európskych smerníc a problémy z praxe. Definujú sa v nej konkrétne ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tiež sa ustanovuje povinnosť zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý nevykonáva zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe podnetu. Rovnako sa spresňujú časti zákona, ktoré upravujú vzdelávanie zdravotníkov.

Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od apríla 2014.