< sekcia SEKCIA: Zdravie

Nature Aging uverejnil výsledky štúdie Alzheimerovej vakcíny Axonu

Pracovníci AXON Neuroscience v laboratóriu Foto: archív AXON Neuroscience

Nature Aging zverejnil výsledky klinickej štúdie Alzheimerovej vakcíny AADvac1 vyvinutej firmou Axon Neuroscience.

Bratislava / New York 14. júna (OTS) - AXON NEUROSCIENCE SE (“Axon”), biotechnologická spoločnosť̌ v štádiu klinického skúšania a svetový́ líder vo vývoji tau vakcín na liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby dnes oznámila, že prestížny vedecký časopis Nature Aging pubikoval výsledky II. fázy klinického skúšania (ADAMANT) prvej tau vakcíny AADvac1 proti Alzheimerovej chorobe.

Článok pod názvom “ADAMANT: a placebo-controlled randomized phase 2 study of AADvac1, an active immunotherapy against pathological tau in Alzheimer’s disease” je súčasťou júnového čísla tohto svetového vedeckého časopisu.

ADAMANT bola dvojročná, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená, multicentrická, druhá fáza klinického skúšania, ktorej cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť AADvac1 vakcíny na pacientoch s miernou formou Alzheimerovej choroby.

Primárnym cieľom štúdie bola bezpečnosť; sekundárnym cieľom bolo zhodnotiť imunitnú odpoveď a účinnosť prostredníctvom klinických testov a biomarkerov neurodegenerácie. Do štúdie vstúpilo 196 pacientov, ktorí pochádzali z ôsmych európskych krajín.

Druhá fáza klinického skúšania, ADAMANT – publikované výsledky
Štúdia ADAMANT úspešne splnila svoj primárny cieľ. AADvac1 sa ukázala byť bezpečná a bola dobre tolerovaná pacientami. Vakcína dokázala stimulovať výrazne silnú imunitnú odpoveď u pacientov v klinickom skúšaní, čo je mimoriadne dôležité u takto zraniteľnej staršej populácie.

AADvac1 výrazne spomalila nárast hladiny neurofilamentu v krvi (tzv. “NfL”) o 58% (hodnota p=0.004). NfL reprezentuje dôležitý biomarker neurodegenerácie mozgu. Tento výsledok bol potvrdený aj prostredníctvom poklesu hladín tau proteínov v mozgovo-miechovej tekutine, ktoré sú molekulovým znakom tau patológie v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou. Výrazný terapeutický efekt sa prejavil aj na poklese pT217 tau (hodnota p=0.009), ktorý je považovaný za najsenzitívnejší biomarker ochorenia.

Najvýraznejší terapeutický efekt vakcíny bol pozorovaný v podskupine pacientov s potvrdenou molekulovou diagnózou Alzheimerovej choroby v zmysle moderných diagnostických kritérií a to na úrovni klinických a funkčných testov. V porovnaní s placebo skupinou vakcína AADvac1 výrazne spomalila klinické zhoršenie o 27% na základe merania CDR-SB (hodnota p=0.048) a funkčné zhoršenie o 30% na základe merania ADCS-MCI-ADL (hodnota p=0.039). Signál terapeutickej účinnosti bol sprevádzaný silnou redukciou NfL v krvi o 62% (hodnota p=0.010). Táto podskupina pacientov (n=109) bola identifikovaná v spolupráci s Kalifornskou Univerzitou v San Franciscu s použitím multimodálneho klasifikátora MRI.

Terapeutický efekt AADvac1, ktorý bol identifikovaný na úrovni klinických testov a molekulových biomarkerov, potvrdzuje silný terapeutický potenciál vakcíny, s možným preventívnym účinkom na vznik tau patológie, ktorá je hlavným faktorom spôsobujúcim klinické zhoršovanie u pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Michal Fresser, CEO spoločnosti Axon Neuroscience, povedal: “Naša II. fáza klinického skúšania úspešne potvrdila potenciál nášho pilotného programu tau vakcíny AADvac1, ktorej cieľom bolo zastaviť alebo spomaliť Alzheimerovu chorobu. Dnes môžeme s radosťou oznámiť, že po rozsiahlom hodnotení odbornej komunity sú výsledky štúdie publikované vo vedeckom časopise Nature Aging. Naše výsledky potvrdzujú, že AADvac1 má priamy účinok na ochorenie, čo nás posúva bližšie k poslednej fáze klinického vývoja. V súvislosti s aktuálnym schválením amyloidnej terapie proti Alzheimerovej chorobe, sa ukazuje, že naše silné výsledky z biomarkeru NfL majú potenciál slúžiť ako dostatočné kritérium v našom ďalšom klinickom vývoji a otvárajú nám tak potenciálne možnosť dosiahnuť zrýchlené schválenie.

Hodnotenie klinickej demencie (CDR-SB), Test základných denných aktivít (ADCS-MCI-ADL) sú všeobecne akceptované batérie testov, ktoré sa používajú na hodnotenie kognitívneho a funkčného zhoršenia pri Alzheimerovej chorobe.

NfL je senzitívny a dynamický biomarker neurodegenerácie. NfL je úzko spätý s kognitívnymi, biochemickými a zobrazovacími zmenami, ktoré súvisia s Alzheimerovou chorobou.

MRI multimodálny klasifikátor využíva umelú inteligenciu, ktorá kombinuje výsledky zo štrukturálnej MRI, demografické údaje a klinické modality, na identifikáciu prítomnosti amyloid a tau patológie v mozgu.

Viac o vakcíne AADvac1
Firma Axon vyvíja AADvac1 ako vakcínu s potenciálom zastaviť šírenie tau patológie pri Alzheimerovej chorobe. AADvac1 má potenciál zmierniť klinické príznaky a potenciálne zastaviť postup ochorenia. AADvac1 je v súčasnosti klinicky najpokročilejšou tau terapiou v klinickom vývoji.

AADvac1 sa odlišuje od iných terapeutických kandidátov s podobným zameraním tým, že zastavuje tvorbu patologického tau proteínu ako aj šírenie už vzniknutej tau patológie. Na rozdiel od tohto prístupu, sa veľká časť výskumu zameriava primárne na prevenciu šírenia už vzniknutých patologických štruktúr. Protilátky indukované vakcínou AADvac1 prioritne rozlišujú medzi normálnymi a patologickými formami tau proteínu. Z tohoto dôvodu sa očakáva, že liečba AADvac1 bude účinnejšia a zároveň bezpečnejšia.

Viac o tau patológií pri Alzheimerovej chorobe
Patologický tau proteín je príčinou neurofibrilárnej degenerácie a vzniku neurofibrilárnych klbiek (tzv. NFT). Potvrdilo sa, že NFT súvisia so stratou neurónov a s atrofiou mozgu. V roku 1991, nemecký neuropatológ Heiko Braak zistil, že množstvo a distribúcia NFT v mozgu koreluje s progresom Alzheimerovej choroby a jej klinickými príznakmi. V roku 2015 tento fenomén potvrdila štúdia odborníkov z prestížnej americkej Mayo kliniky, ktorá testovala viac ako 3000 mozgov. Tau proteíny v mozgovo-miechovej tekutine sú považované za priame markery tau patológie v mozgu. Nedávne štúdie navyše potvrdili, že krvný neurofilament tiež odzrkadľuje prítomnosť NFT v mozgu.

Norbert Žilka, vedecký riaditeľ Axonu povedal: “Nedávne schválenie amyloidnej terapie je vítanou a povzbudivou správou pre celú vedeckú komunitu pôsobiacu v oblasti Alzheimerovej choroby. Na rozdiel od amyloidu, ktorý ovplyvňuje len rýchlosť progresie ochorenia, tau patológia má priamy súvis so samotnou príčinou ochorenia. Cieľom našej vakcíny je zastaviť vznik a šírenie tau patológie, čo môže viesť k výraznejšiemu zlepšeniu zdravotného stavu pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.”

Viac o Axon Neuroscience
Firma Axon Neuroscience bola založená v roku 1999 profesorom imunológie Michalom Novákom, ktorý počas svojho pôsobenia v Laboratóriu molekulárnej biológie MRC v Cambridge vo Veľkej Británií identifikoval tau proteín ako kľúčovú́ zložku neurofibrilárnej patológie, ktorá́ spôsobuje Alzheimerovu chorobu. S viac ako 60 vedcami, má dnes Axon najväčší́ tím na svete špecializujúci sa na výskum tau proteínu v oblasti Alzheimerovej choroby. Za posledných dvadsať rokov publikovali pracovníci firmy Axon veľké množstvo odborných článkov dokazujúcich, že patologický tau proteín je hlavný faktor spôsobujúci Alzheimerovu chorobu.