Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Univerzita Komenského vyvinula systém na odhalenie poruchy reči u detí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Test je určený pre odborníkov pracujúcich v ranej starostlivosti o deti.

Bratislava 22. júla (TASR) - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vyvinula systém na odhalenie poruchy reči u detí. TEKOS (Test komunikačného správania), vyvinutý tímom Svetlany Kapalkovej z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK, slúži na stanovenie rizika narušeného vývinu reči u detí v staršom veku na základe toho, ako osem- až 35-mesačné deti používajú slovné spojenia, gestá, aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, či podľa toho, ako sa hrajú.

"Systém TEKOS predstavuje dotazníkový test pre rodičov, pretože práve oni najlepšie poznajú svoje deti. Jeho vyplnenie je možné v papierovej i elektronickej podobe prostredníctvom on-line systému," uviedla vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou UK Andrea Földváryová. TEKOS dokáže na základe odpovedí posúdiť a vyhodnotiť, či dieťa patrí k jednému zo štyroch komunikačných profilov – či má identifikované riziko z pohľadu vývinu komunikácie a vyžaduje zaradenie do ranej intervencie, alebo patrí do skupiny ohrozenej rizikom, vyžaduje monitorovanie a opakované kontroly v staršom veku, či ide o dieťa s normálnym vývinom reči alebo o dieťa s výbornými komunikačnými schopnosťami. Zistenia z výskumu na UK ukazujú, že dieťa jednoznačne identifikované ako rizikové z pohľadu komunikácie už vo veku osem až 16 mesiacov ostáva rizikové aj v staršom veku pri opakovanom vyšetrení.

Ilustračné foto
Foto: TASR/Henrich Mišovič

Kto môže tento test využívať?


Test je určený pre odborníkov pracujúcich v ranej starostlivosti o deti (psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia, pediatri, zdravotné sestry a ďalší). "Ak máme nástroj na vyhľadávanie a identifikovanie detí z pohľadu rizika, tieto deti a ich rodičia môžu byť zaradení do procesu ranej intervencie čo najskôr – už v období okolo tretieho roka. Nestráca sa tak čas čakaním a výrazne sa môže zlepšiť kvalita života samotných detí i rodiny z dlhodobejšej perspektívy," vysvetlila prepojenie výskumu na prax Svetlana Kapalková z UK.

Všetky tieto podklady sa javia ako veľmi cenné pri vyhľadávaní detí, ktoré sú v predškolskom veku diagnostikované ako deti s vývinovou dysfáziou. Špecificky narušený vývin reči sa vyskytuje približne u päť percent detí. Prvými typickými príznakmi býva oneskorený vývin reči (deti tvoria menej slov oproti svojim rovesníkom) nasledovaný problémami so správnym tvorením viet. Často býva výrazne narušený aj vývin porozumenia reči. V školskom veku môže mať dieťa problém s osvojovaním si písanej podoby reči (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia a pod.).

Test bol pôvodne inšpirovaný americkou verziou rodičovského dotazníka McArthur CDI, avšak tím Svetlany Kapalkovej z UK na základe dlhodobého sledovania piatich detí v dvoch vekových fázach osem až 16 mesiacov a 17 až 35 mesiacov vyvinul TEKOS a prepojil ho s terapiou. Samotný TEKOS sa overoval na vzorke 1715 slovensky hovoriacich detí z územia celého Slovenska. "Naša verzia však nevznikla prekladom - vychádzali sme z pôvodných dát u slovensky hovoriacich detí. Aj vzhľadom na to je slovenská verzia obohatená o niektoré časti, ktoré sú celosvetovo unikátne," dodala Kapalková. Doplnená je napr. samostatná časť produkcie slov a gest v rámci prvých výpovedí, ktoré z vývinového hľadiska zohrávajú dôležitú funkciu v osvojovaní si reči.