Quantcast
< sekcia SEKCIA: Zdravie

Výzva pre Úrad verejného zdravotníctva SR

Výzva pre Úrad verejného zdravotníctva SR k okamžitému ukončeniu porušovania základných ľudských práv a slobôd vynútenými lekárskymi zásahmi.

Bratislava 16. augusta (OTS) - 1. Na Ústavnom súde SR sa vedie konanie pod sp.zn. PL.ÚS 10/2013 o návrhu Krajského súdu v Nitre na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) a § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ustanovenia § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení s čl. 2 ods. 2 a 3, čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2, čl. 15 ods. 1, čl. 16 ods. 1 v spojení s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (tlačová informácia ÚS SR z 3.7.2013, č. 58/2013).

2. Z dôvodu prebiehajúceho konania na Ústavnom súde SR, v inom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o pokute za priestupok na úseku verejného zdravotníctva, podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z., z dôvodu nezabezpečenia povinného očkovania dieťaťa, Krajský súd v Nitre dňa 15.7.2013 vo veci pod sp.zn. 11S/15/2013 prerušil toto konanie. Vyslovil, že sa jedná o povinné prerušenie, pretože konečné rozhodnutie vo veci bude závisieť od otázky, ktorú nie je v tomto konaní súd oprávnený riešiť. V tomto prípade preukázateľne súd vyslovil záväzný právny názor, že konania o pokutovaní rodičov sa zo zákona povinne prerušujú do skončenia ústavného konania (uznesenie Krajského súdu v Nitre z 15.7.2013, sp.zn. 11S/15/2013).

3. Z právnej praxe, pri zastupovaní klientov, však môžeme konštatovať, že Úrad verejného zdravotníctva SR ustanovenie § 29 ods. 1 Správneho poriadku ohľadne povinného prerušovania konaní nerešpektuje a i napriek prebiehajúcemu ústavnému konaniu naďalej presadzuje vykonávanie nútených lekárskych zásahov – pri očkovaní detí vyvíja nátlak na rodičov a za nesúhlas ich pokutuje (konanie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, sp.zn. 00D/50/2013, kde bola uložená ďalšia pokuta dňa 19.7.2013).

4. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) vo svojej judikatúre v priebehu rokov 1985 až 1998 ustálil, že na fyzickú integritu osoby sa vzťahuje pojem "súkromie" chránené článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd. Stanovil, že povinné lekárske zásahy, aj keď sú menšieho významu, predstavujú zásah do najintímnejších aspektov práva na súkromný život. Povinné očkovanie - ako nedobrovoľné lekárske ošetrenie - predstavuje zásah do práva na rešpektovanie súkromného života, ktoré zahŕňa fyzickú a psychickú integritu. (pozri napr. Salvetti v. Taliansko (december) no. 42197/98, 9. júla 2002 a Matter v. Slovensko, no. 31534/96, § 64, 5. júla 1999).

5. ESĽP rozhodnutím z 15.3.2012 č. 24429/03 v prípade Solmakhin v. Ukraine dokonca stanovil, že za porušovanie tohto práva na súkromný život, porušovateľ je povinný zaplatiť poškodenému náhradu nepeňažnej ujmy, ktorej výšku stanovil na sumu 2.400 Eur. Slovenské súdy sú podľa § 135 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku viazané pri rozhodovaní týmto rozhodnutím, nakoľko sa týka základných ľudských práv a slobôd.

6. Advokátska kancelária BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., ako právny zástupca rodičov maloletých detí, vyzýva týmto Úrad verejného zdravotníctva SR o rešpektovanie základného ľudského práva na súkromný život a žiada úrad o okamžité ukončenie vyvíjania nátlaku na rodičov maloletých detí za účelom vykonávania vynútených lekárskych zákrokov na ich deťoch. Ďalej žiada úrad o zákonné prerušenie pokutovania rodičov, keď rodičia len chránia základné ľudské právo na súkromný život.

7. Advokátska kancelária BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. vyzýva úrad k hospodárnosti s peniazmi daňových poplatníkov, pretože v prípade, ak bude úrad i počas riešenia tejto veci na Ústavnom súde SR i naďalej presadzovať vynútené lekárske zákroky, celkové odškodné za vynútené prípady sa bude neustále zvyšovať a náhrada 2.400 Eur za každý jednotlivý prípad postihne v konečnom dôsledku Slovenskú republiku.