< sekcia SEKCIA: Zdravie

Stavrovská: V niektorých sociálnych zariadeniach porušujú ľudské práva

Ilustračná snímka. Foto: TASR Maro Černý

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uložil niektorým zariadeniam opatrenia na nápravu.

Bratislava 2. októbra (TASR) – V niektorých zariadeniach sociálnych služieb sú klienti odkázaní žiť v chudobe, žijú izolovane od zvyšku spoločnosti a sociálne kontakty majú len v uzamknutom areáli zariadenia. Počas monitoringov v zariadeniach sociálnych služieb pracovníci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zistili aj ďalšie nedostatky.

V niektorých zariadeniach podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej počas výkonu denných úkonov obsluhy prichádza k porušovaniu pravidiel intimity klientov. „V mnohých zariadeniach nie je klientom poskytovaná náležitá zdravotná starostlivosť, nezúčastňujú sa na preventívnych zdravotných a zubných prehliadkach, sú využívaní ako lacná pracovná sila a oberaní o svoje limitované finančné zdroje prostredníctvom uzatvárania špekulatívnych poistných zmlúv,“ povedala pre TASR Stavrovská. Pracovníci úradu podľa nej navštívili aj zariadenia, v ktorých zamestnanci zaznamenávajú vykonanie ošetrovateľských úkonov, ako napríklad podávanie liekov, polohovanie či prebaľovanie ležiacich klientov, do papierovej dokumentácie vopred a nikto nedokáže skontrolovať, či bol ležiaci klient skutočne prebalený a polohovaný.

Mnohé zariadenia však podľa Stavrovskej ponúkajú širokú paletu kultúrnych, športových, sociálnych i duchovných aktivít, pomáhajú rozvíjať formálne i neformálne partnerstvá a individuálnym a holistickým prístupom prejavujú svojim klientom rešpekt a úctu. „Tiež používajú inovatívne metódy v sociálnej rehabilitácii a vytvárajú príjemné pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci cítia podporu zo strany zriaďovateľa a sú motivovaní vo vlastnom rozvoji. Klientom poskytujú informácie zrozumiteľne a individuálne, rešpektujú ich právo na súkromie a primeranú životnú úroveň,“ uviedla komisárka.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uložil niektorým zariadeniam opatrenia na nápravu. „V týchto dňoch preverujeme plnenie opatrení uložených v rokoch 2017 a 2018 a môžem skonštatovať veľmi pozitívne odpovede, mnohé potvrdzujú splnenie uložených opatrení a iné, dlhodobejšieho charakteru, sú uvedené ako prebiehajúce,“ povedala Stavrovská. Situácia v krajine sa podľa nej posúva k lepšiemu. Úrad ďalej pokračuje vo výkone monitoringov, v organizácii školení a prednášok na rôznych fórach, aby prispel k zmene spoločenskej situácie, k lepšiemu akceptovaniu ľudí so zdravotným postihnutím a k vytváraniu dôstojných podmienok na ich život.

V rokoch 2017 a 2018 zamestnanci úradu navštívili 54 domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov či špecializovaných zariadení, pričom na konci roku 2018 tiež ako pilotný projekt vykonali monitoring v troch školách. „V roku 2019 sme doteraz monitorovali 37 zariadení sociálnych služieb a päť škôl, ktoré navštevujú deti so zdravotným postihnutím,“ uviedla komisárka. Taktiež absolvovali monitoringy v štyroch psychiatrických liečebniach, nemocniciach a na psychiatrických oddeleniach a v 11 ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a väzby, kde sa nachádzali ľudia so zdravotným postihnutím.

Zariadenia, v ktorých zamestnanci úradu zisťujú dodržiavanie ľudských práv, vyberajú na základe svojich poznatkov, informácií a podnetov od klientov alebo ich rodinných príslušníkov a zamestnancov, prípadne vytypovaním v istom ohraničenom geografickom priestore. „Navštevujeme veľké aj malé zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, mesta, také, kde zriaďovateľom je občianske združenie, nezisková organizácia, cirkev alebo iný subjekt,“ objasnila Stavrovská.